NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK


Prema odluci Stručnoga povjerenstva, na natječaju za izbor jednoga izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvena grana rani novi vijek, odabran je Franjo Lacković.

Povjerenstvo

______________________________________________________________________________________

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  • jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvene grane rani novi vijek).

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07.- Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 188.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst i člankom 108. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst te člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. - za izbor u naslovno zvanje koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice i/ili elektroničkom poštom o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaju.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u gore navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – za naslovnog asistenta, znanstveno polje povijest