NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK - NOVE OBAVIJESTI (7. 2. 2019.)


 

 

Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek – nova obavijest (7. veljače 2019.)

 

Obavještavaju se pristupnici Natječaja za izbor u naslovna suradnička zvanja asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti – za njemačku književnost) da će se razgovor s pristupnicima obaviti prema sljedećem rasporedu u prostoriji 27 (1. kat):

 

utorak, 12. veljače:

Kandidat

Vrijeme

Mirna Pucelj

9,00

 

Sanja Ivanović Grgurić

9,30

 

Ana Marija Marelja

10,00

 

Dragana Gagulić Turjak

10,30

 

 

srijeda, 13. veljače:

Kandidat

Vrijeme

Iva Grubišić Ćurić

17,30

 

Iris Spajić

18,00

 

Martina Sičaja

18,30

 

 

 

 

Obavijest pristupnicima Natječaja pod točkom 10 (7. veljače 2019.)

 

Motivacijski razgovor sa Stručnim povjerenstvom uz dodatnu provjeru znanja održat će se 11. veljače 2019. u 12 sati u prostoriji 59 za sljedeće kandidate:

 

 1. Andrea Kovačević
 2. Silvijo Šaur
 3. Mihael Puljić
 4. Ivan Fremec
 5. Mihaela Tikvica i
 6. Veljko Maksić.
 7. Miroslav Kujundžić
 8. Dušan Kulaš
 9. Hrvoje Pavić
 10. Marko Pijović

 

Neodazivanje na razgovor sa Stručnim povjerenstvom isključuje pristupnike iz daljnjeg natječajnog postupka.

 

Stručno povjerenstvo

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane kroatistika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane germanistika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija (znanstvene grane socijalna filozofija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 7. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest
 8. jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija (znanstvena grana opća psihologija)
 9. dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenata iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti – za njemačku književnost)
 10. jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 10. pored uvjeta propisanih člancima 92. stavak 2, 93, 95.  i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07.- Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 186, 190, 192. i 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst i člancima 108, 112, 113. i 115. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst te člancima 13, 41, 43. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 6. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. - izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici Natječaja pod točkom 7.  podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. - izbor u suradničko zvanje asistenta.

Pristupnici Natječaja pod točkama od 8. do 10. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. - za izbor u naslovno zvanje.

Obrasci su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Dokumentacija za pristupnike pod točkama 1. do 7. se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu, a za pristupnike pod točkama 8. do 10. u dva primjerka u tiskanom obliku.

Pored dokumentacije utvrđene u gore navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države.

Natječaj pod točkama 1. do 7. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkama 8. do 10. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto za koje se pristupnik prijavljuje