UPUTE AUTORIMA


Anafora

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku • Filozofski fakultet
L. Jägera 9 • HR-31000 • Osijek
Telefon: +385-31-494-708 • E-mail: anafora@ffos.hr
ISSN Tisak: 1849-2339 / ISSN Online: 2459-5160
DOI: https://doi.org/10.29162/ANAFORA
http://www.ffos.unios.hr/anafora

  

 

 

  

   

Predaja priloga

Radovi se dostavljaju Uredništvu elektroničkim putem na e-adresu: anafora@ffos.hr

Rukopisi se ne vraćaju. Predaja priloga i njihova priprema od strane Uredništva se ne naplaćuju. 

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s "Izjavom o autorstvu i autorskim pravima" prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda. 

Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

 

Etički kodeks

S ciljem osiguravanja najviših etičkih i akademskih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih u razmatranje za objavljivanje u Anafori podvrgava se provjeri putem alata Turnitin

Uredništvo zadržava pravo odbijanja radova prije upućivanja u postupak recenzije / povlačenja objavljenih radova u skladu s uputama o povlačenju radova prema COPE Code of Conduct for Journal Editors ukoliko postoji jasan dokaz o neetičnosti u istraživanju te u slučaju da su podaci prezentirani u radu nepouzdani, prethodno objavljeni u drugoj publikaciji bez odgovarajućeg citiranja te dijelom ili u cijelosti plagirani.

Detaljan opis mjera postupanja u slučaju neetičkog ponašanja i etička očekivanja za autore dostupni su u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

 

Postupak prihvaćanja rukopisa za tisak

Rad se prihvaća za objavljivanje odlukom Uredništva nakon provjere izvornosti sadržaja putem alata Turnitin/Ephorus, procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija prema uputama Uredništva i u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku i uputama COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, vodeći računa o standardima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Kategorizacija radova provodi se prema važećim Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a.

Postupak recenziranja i pripreme tekstova za tisak u pravilu traje 10-15 tjedana. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju / neprihvaćanju rukopisa samo putem e-pošte. Formalni dio pripreme i objave rada bit će dovršen u okviru zadanih rokova.

 

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za objavljene članke te svojim pristankom na objavljivanje u Anafori časopisu daju pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom formatu. Objavljeni se članci, uz obvezno navođenje izvora, smiju besplatno koristiti u obrazovne i u druge nekomercijalne svrhe. 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Autor snosi isključivu odgovornost za odabir istraživačke teme. Stavovi izneseni u radovima objavljenima u časopisu Anafora nisu nužno identični stavovima izdavača/urednika. Izdavač/urednik nije odgovoran za pogreške ili bilo kakve posljedice koje proizlaze iz podataka objavljenih u časopisu.

 

Opseg, izgled i oprema rada  

Izvorni znanstveni rad trebao bi obuhvaćati najmanje 12, a najviše 32 kartice (1 kartica = 1 800 znakova s prazninama). Uračunavaju se i bilješke.

Poželjan opseg prethodnoga priopćenja i preglednog članka iznosi 12 kartica.

Tip slova: Times New Roman

Veličina slova: 12 (tekst); 11 (sažetak i duži citati); 10 (bilješke na dnu stranice) Prored: 1, 5 (tekst), 1,0 (sažetak, duži citati i bilješke)

U zaglavlju rada treba navesti podatke o autoru ili autorima (ime(na) i prezime(na), titule i naziv ustanove u kojoj je autor(i) zaposlen(i), adresu e-pošte). Znanstveni rad treba sadržavati uvod, tekst u podnaslovima i zaključak. Uz rad treba dostaviti sažetak na hrvatskome jeziku (najviše 250 riječi) i sažetak na engleskome jeziku. Uz sažetak treba navesti oko pet ključnih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada. Radu treba priložiti popis literature.

 

Bilješke u radu i navođenje literature 

Upute za radove na engleskom jeziku

Prilozi na engleskom jeziku trebaju biti u skladu s MLA standardom navođenja i dokumentiranja (8. izdanje). Detaljne upute mogu se vidjeti OVDJE.

 

Upute za radove na hrvatskom, mađarskom, njemačkom i poljskom jeziku

Bilješke bibliografske naravi pišu se u tekstu, primjerice (Flaker 1986: 103; usp. Flaker 1986: 103), a kada sadrže dodatna objašnjenja ili upute pišu se na dnu stranice (fusnote) i označuju neprekinutim nizom brojeva od 1 nadalje, primjerice: 

1 Pod flanerističkom se subjektivnošću može shvatiti svijest koja nema logično središte ili je to središte na bilo koji način oslabljeno, nejasno i krhko (usp. Oraić Tolić 2013: 36).

 

Citate do 35 riječi treba navesti unutar teksta uobičajenim tipom slova. Ukoliko je citat veći, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao poseban ulomak jednostrukog proreda, manjom veličinom slova (11).

 

Popis literature sadrži pune podatke o svim djelima koja se spominju u tekstu i u bilješkama. Po potrebi se u bibliografiji mogu razdvojiti izvori i literatura. Autori se u popisu navode abecednim redom prema prezimenu i kronološkim redom za radove istoga autora. Radove jednoga autora objavljene u istoj godini treba obilježiti malim slovima (npr. Flaker 1998a; Flaker 1998b). Knjige, nazivi časopisa i zbornika pišu se kurzivom, nazivi članaka i poglavlja u knjigama i zbornicima običnim pismom. Kod časopisa je potrebno navesti godište i broj, te početnu i završnu stranicu citiranoga članka. Uz literaturu u elektroničkom obliku treba na kraju u zagradama navesti datum posjeta mrežne stranice.

 

Primjeri

Autorska knjiga

Frangeš, Ivo. 1959. Stilističke studije. Zagreb: Naprijed.

 

Urednička knjiga

Beker, Miroslav, ur. 1986. Suvremene književne teorije. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

 

Poglavlje u knjizi ili u zborniku

Slamnig, Ivan. 1970. Hrvatska književnost prije preporoda kao organski dio evropskih književnih kretanja. U: Hrvatska književnost prema evropskim književnostima. Aleksandar Flaker i Krunoslav Pranjić, ur. Zagreb: Liber, 19–49.

  

Članak u časopisu

Kravar, Zoran. 1982. Pojam barok kao nadnacionalna književno-povijesna kategorija. Umjetnost riječi XXVI/ l–2, 45–54.

 

Literatura s mrežnih stranica

Užarević, Josip. Protonarativ i narativ – poslovica i vic. Zagrebačka slavistička škola. URL: http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56:juzarevic-protonarativ&catid=35:rasprave-koncepti&Itemid=55 (15. 1. 2011.)

 

 

 

 

 

 

  Creative Commons License   Ovo djelo dostupno je za upotrebu pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.