Dvopredmetni diplomski studij engleskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer


Odsjek za engleski jezik i književnost

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – NASTAVNIČKI SMJER

Voditeljica Studija: prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

  

 • Elaborat studijskog programa Dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti nastavničkog smjera u PDF formatu dostupan je na pisani zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći >>> OVDJE 
 • UPUTE: Kada se otvori obrazac (ticket) iz padajućeg menija (Help topic) odaberite "Traženje studijskog programa"

 

Osnovne informacije o Studiju

 

UVJETI UPISA
  Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu uz stečeniih 180 ECTS bodova. Studij se upisuje u kombinaciji s nekim drugim diplomskim studijem Filozofskoga fakulteta u Osijeku. 
     
TRAJANJE
  2 godine / 4 semestra
     
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
  60
     
JEZIK NA KOJEM SE IZVODI
  Sva nastava na Studiju održava se na engleskome jeziku, osim u slučaju onih kolegija koje studenti biraju iz ponude Fakulteta/Sveučilišta i nekih kolegija koje Odsjek nudi svim studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku.
     
AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE
  Magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti – zvanje nastavnik engleskog kao stranog jezika (mag.)
     
KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE (ishodi učenja)
  Po završetku Dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti nastavničkog smjera studenti će moći:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa;
 • objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika;
 • prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja;
 • opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest;
 • definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika;
 • objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina;
 • objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja;
 • objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti;
 • objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika;
 • poznavati i upotrijebiti tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika;
 • poznavati i razumjeti suvremene lingvističke discipline;
 • poznavati književno-znanstvenu terminologiju i metodologiju;
 • definirati i prepoznati narativne tehnike koje se koriste pri adaptaciji književnog teksta u film;
 • objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja;
 • prepoznati strategije jezičnih korisnika u procesu manipulacije javnosti jezikom;
 • poznavati raznovrsne nastavne metode koje se koriste tijekom obrade tema iz književnosti i tema vezanih za kulturu i tradiciju;
 • razumjeti temeljna teorijska i praktična znanja iz psihologijskih i edukacijskih znanosti (pedagogije i didaktike);
 • razumjeti temeljna i praktična znanja iz metodike nastave hrvatskoga jezika i nastave književnosti utemeljena na suvremenim spoznajama o učenju koje su rezultat znanstvenih istraživanja interdisciplinarnoga karaktera (lingvističkih, psiholingvističkih, sociolingvističkih i pedagoških);
 • razumjeti znanja o jezičnim, književnim i metodičkim sadržajima odabirom ponuđenih izbornih kolegija prema vlastitom interesu;

 

PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA

 • pokazati poznavanje engleskoga jezika na C1-C2 razini prema Europskim referentnim stupnjevima
 • odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti;
 • izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima;
 • samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu engleskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja;
 • samostalno izvesti nastavnu jedinicu;
 • primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka;
 • samostalno odabrati, izraditi i primijeniti nastavna sredstva i informatičke i komunikacijske tehnologije u nastavi engleskoga kao stranoga jezika;
 • primijeniti tehnike istraživačkoga rada u akcijskim istraživanjima;
 • primijeniti književno-znanstvena znanja u interpretaciji književnoga djela;
 • analizirati uporabu jezika primjenom lingvističkih teorija i metoda;
 • primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja engleskoga jezika;
 • primijeniti načine ispravljanja jezičnih pogrešaka;
 • kvalitativno analizirati prikupljeni korpus s primjerima iz javne komunikacije;
 • primijeniti stečena znanja i vještine pri polaganju stručnoga ispita;

 

ANALIZA, DONOŠENJE ZAKLJUČAKA, SUDOVA I ODLUKA

 • razumjeti i primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja;
 • identificirati ključne čimbenike za donošenje odluka koji su u funkciji svrhovitoga i učinkovitoga procesa poučavanja;
 • ciljano i refleksivno raspravljati o strukturi i dinamici tijeka nastavnog sata te o nastavnim strategijama i nastavnim materijalima;

 

PREZENTACIJE I VJEŠTINE UČENJA

 • prezentirati stečena znanja i iskustva te argumente koji ih podupiru u izlaganjima, na stručnim skupovima i radionicama;
 • primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi prezentacija;
 • uspješno komunicirati s učenicima, roditeljima i drugim suradnicima u nastavnom procesu
 • pratiti stručnu literaturu;
 • primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci;
 • primjenjivati osnovne principe planiranja i razvoja karijere.
   
   
     

    

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / I. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Psihologija odgoja i obrazovanja*
2 0 2
6 POO
doc. dr. sc. Silvija Ručević
Usvajanje drugog i stranog jezika*
2 0 0
3  ELT701 
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

  

  

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / II. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Didaktika*
2 0 2
6 DID
izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović
Glotodidaktika*
3 0 1
6  ELT801 
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

  

  

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / III. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Metodika nastave engleskog jezika*
0 0 2
3  ELT901 
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Pedagogija*
2 0 2
6 PED
prof. dr. sc. Zlatko Miliša

    

 

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / IV. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
SATI NASTAVE
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Izrada diplomskog rada
2 konzultacija 30  ENG1001 
mentor
Školska praksa
3 sata vježbi 5 ŠPDPA   

     

 

IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika*
1 0 1
3 EL064
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
Dramske tehnike u nastavi engleskog kao stranog jezika
0 1 1
3 EL037
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika*
2 0 0
3 EL065
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Engleski jezik u kontaktu
1 0 1
3 EL051
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Govorništvo
1 0 1
3 EL044
doc. dr. sc. Alma Vančura
Individualne razlike u učenju stranog jezika
1 0 1
4 EL033
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Istraživanja u nastavi engleskog jezika*
2 0 1
5 EL028
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Izrada nastavnih materijala*
0 0 2
3 EL066
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Jezične vježbe engleskog jezika VII 
0 2 0
3  ENG702 
doc. dr. sc. Goran Milić
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
0 2 0
3 ENG802
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Jezik javne komunikacije
1 0 1
3 EL063
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
Književnost američkih Indijanaca
2 0 0
3 EL017
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Književnost i film
1 0 1
3 EL062
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
1 0 1
3 EL029
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Kognitivna lingvistika
2 0 0
3 EL067
prof. dr. sc. Mario Brdar
Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju
1 0 1
3 EL050
doc. dr. sc. Boris Berić
Multimedijalnost u nastavi stranoga jezika
0 1 1
3 EL031
Ivanka Ferčec, viša predavačica
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi*
2 0 1
5 EL027
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Njemački jezik (za početnike) I
0 2 0
2 EL114
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Njemački jezik (za početnike) II
0 2 0
2 EL115
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Njemački jezik (za početnike) III
0 2 0
2  
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Poljski jezik III
0 2 0
2 NH23
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik IV
0 2 0
2 NH24
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
0 2 0
2 NH25
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
0 2 0
2 NH26
Joanna Michta, lektorica
Stilovi i strategije učenja stranog jezika*
1 0 1
3 EL038
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Suvremena britanska književnost
2 0 0
4 EL056
doc. dr. sc. Boris Berić
Suvremeni američki ženski pisci
3 0 0
3 EL016
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Testiranje i vrednovanje komunikacijske jezične sposobnosti
1 0 2
4 EL032
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

   

Predloženi izborni kolegiji mogu se birati u različitim semestrima Studija. Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je potrebno da steknu minimalno 15 ECTS bodova u semestru. Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati bilo koji kolegij ponuđen u II. semestru ukoliko ima slobodnih mjesta. 

* Studenti moraju ostvariti ukupno 60 ECTS bodova iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke skupine kolegija iz oba predmeta koja studiraju. Ti su predmeti označeni zvjezdicom u Izvedbenom. 

 • Studenti engleskog i njemačkog Usvajanje drugog i str. j. i Glotodidaktiku biraju u okviru kojeg studija žele slušati te kolegije.
 • Studenti engleskog i pedagogije zajedničke su kolegije već odslušali u okviru preddiplomskog ili ih proširuju u okviru diplomskog studija.
 • Razliku ECTS bodova studenti ovih kombinacija nadoknađuju izborom dodatnih izbornih kolegija do ukupno 120 bodova na kraju druge godine diplomskoga studija. Stoga im je potrebno ponuditi više izbornih kolegija.