Dvopredmetni diplomski studij engleskoga jezika i književnosti – prevoditeljski smjer


Odsjek za engleski jezik i književnost

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – PREVODITELJSKI SMJER

Voditeljica Studija: izv. prof. dr. sc. Marija Omazić

  

 • Elaborat studijskog programa Dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera u PDF formatu dostupan je na pisani zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći >>> OVDJE 
 • UPUTE: Kada se otvori obrazac (ticket) iz padajućeg menija (Help topic) odaberite "Traženje studijskog programa"

 

Osnovne informacije o Studiju

 

UVJETI UPISA
 

Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu uz stečeniih 180 ECTS bodova. Kandidati trebaju imati široko znanje materinskoga jezika (hrvatskog) i izvrsno vladati drugim jezikom (engleskim). Ako bude nužno, kao jedan od kriterija upisa primijenit će se rezultati prijemnog ispita na kojem će se provjeriti znanja i vještine kandidata. Studij se može upisati kao dvopredmetan studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim programima Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

     
TRAJANJE
  2 godine / 4 semestra
     
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
  60
     
JEZIK NA KOJEM SE IZVODI
  Sva nastava na Studiju održava se na engleskome jeziku, osim u slučaju onih kolegija koje studenti biraju iz ponude Fakulteta/Sveučilišta i nekih kolegija koje Odsjek nudi svim studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku.
     
AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE
  Magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti – zvanje prevoditelj (mag.)
     
KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE (ishodi učenja)
  Po završetku Dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti prevoditeljskog usmjerenja studenti će moći:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • opisati i razumjeti teorijske i primijenjene aspekte znanosti o prevođenju;
 • poznavati i identificirati temeljne suvremene lingvističke discipline;
 • razumjeti i razlikovati specifičnosti različitih vrsta prevođenja;
 • razumjeti i identificirati temeljne postupke i strategije prevođenja;
 • poznavati i definirati tehnike znanstvenog rada
 • poznavati i objasniti osnove Europske unije;
 • poznavati i opisati radne uvjete prevoditeljske struke;
 • definirati i prepoznati narativne tehnike koje se koriste pri adaptaciji književnog teksta u film;

 

PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA

 • planirati, izvoditi i kritički vrednovati proces prevođenja;
 • primjenjivati specifične vještine i tehnike različitih specijalističkih vrsta prevođenja: književnog, znanstvenog i tehničkog, konsekutivnog, simultanog, prevođenje tekstova pravne i ekonomske struke, kao i prevođenja u medijima;
 • primijeniti i dalje razvijati postignutu razinu jezične kompetencije u oba radna jezika;
 • primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina pri analizi prijevodnog diskursa;
 • primjenjivati tehnike znanstvenog rada u analizi prijevodnog procesa i njegovih rezultata;
 • primijeniti književno-znanstvena znanja u interpretaciji i procesu prevođenja književnoga djela
 • primijeniti interkulturalni pristup u analizi kulturnih, gospodarskih, povijesnih i političkih veza između Hrvatske, zemalja engleskog govornog područja i Europske unije;
 • primjenjivati suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i alate u procesu pismenog i pri pripremi za usmeno prevođenje;
 • samostalno izraditi diplomski rad;

 

ANALIZA, DONOŠENJE ZAKLJUČAKA, SUDOVA I ODLUKA

 • analizirati proces prevođenja, prevoditeljske metode i strategije;
 • definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda i radnom kontekstu;
 • objasniti i primijeniti etička načela i norme koje se primjenjuju u prevoditeljskoj struci; 

 

PREZENTACIJE I VJEŠTINE UČENJA

 • primjenjivati suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, metode korpusne lingvistike, podslovljavanja, opremu za konferencijsko prevođenje, i druge CAT alate pri izradi i prezentaciji prijevoda;
 • uspješno komunicirati s naručiteljima prijevoda i kolegama uz primjenu suvremenih računalnih tehnologija;
 • uspješno prezentirati prijevod prema pravilima struke i potrebama naručitelja;
 • pratiti stručnu literaturu;
 • primjenjivati vještine cjeloživotnog učenja i usavršavanja u pojedinim aspektima stručnog prevođenja;
 • primjenjivati osnovne principe planiranja i razvoja karijere.
   
   
     

    

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / I. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Hvatski jezik za prevoditelje I
1 1 0
3  TS702 
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Književno prevođenje
0 0 3
4  TS703 
Romana Čačija, viša lektorica
Pegled razvoja znanosti o prevođenju
1 0 1
3 TS701
doc. dr. sc. Goran Schmidt

  

  

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / II. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Hrvatski jezik za prevoditelje II
1 1 0
3  TS802 
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Prevođenje jezika medija
1 0 1
3 TS803
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Suvremena znanost o prevođenju
1 0 1
3 TS801
doc. dr. sc. Goran Schmidt

  

 

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / III. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Osnove konsekutivnog prevođenja
1 2 0
4  TS901
prof. dr. sc. Marija Omazić
Osnove simultanog prevođenja
1 2 0
5  TS902
prof. dr. sc. Marija Omazić

    

 

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / IV. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
SATI NASTAVE
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Izrada diplomskog rada
2  konzultacija  30  ENG1001 
mentor

     

 

IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Govorništvo
1 0 1
3 EL044
doc. dr. sc. Alma Vančura
Književnost američkih Indijanaca
2 0 0
3 EL017
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Književnost i film
1 0 1
3 EL062
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Kognitivna lingvistika
2 0 0
3 EL067
prof. dr. sc. Mario Brdar
Korpusna lingvistika za prevoditelje
1 0 1
3 EL021
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Kulturalna pismenost
0 0 3
3 EL022
Romana Čačija, viša lektorica
Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju
1 0 1
3 EL050
doc. dr. sc. Boris Berić
Njemački jezik (za početnike) I
0 2 0
2 EL114 
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Njemački jezik (za početnike) II
0 2 0
2 EL115 
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Njemački jezik (za početnike) III
0 2 0
2  
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, v. predavačica
Osnove terminologije
1 0 2
3 EL116
prof. dr. sc. Marija Omazić
Poljski jezik III
0 2 0
2 NH23
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik IV
0 2 0
2 NH24
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
0 2 0
2 NH25
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
0 2 0
2 NH26
Joanna Michta, lektorica
Prevođenje i europske integracije
1 0 1
3 EL024
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Prevođenje tekstova ekonomske struke
1 0 1
2 EL023
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Prijevodne tehnologije
1 0 2
3 EL117
prof. dr. sc. Marija Omazić
Suvremena britanska književnost
2 0 0
4 EL056
doc. dr. sc. Boris Berić
Suvremeni američki ženski pisci
3 0 0
3 EL016
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Znanstveno i tehničko prevođenje
1 0 1
3 EL025
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

    

Predloženi izborni kolegiji mogu se birati u različitim semestrima Studija. Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je potrebno da steknu minimalno 15 ECTS bodova u semestru. 

Studenti Dvopredmetnog studija engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog usmjerenja biraju u okviru kojeg studija žele slušati kolegij Hrvatski jezik za prevoditelje.