Dvopredmetni preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti


Odsjek za engleski jezik i književnost

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Voditeljica Studija: izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić

  

 • Elaborat studijskog programa Dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti u PDF formatu dostupan je na pisani zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći >>> OVDJE 
 • UPUTE: Kada se otvori obrazac (ticket) iz padajućeg menija (Help topic) odaberite "Traženje studijskog programa"

 

Osnovne informacije o Studiju

 

UVJETI UPISA
  Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položena državna matura.
     
TRAJANJE
  3 godine / 6 semestara
     
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
  90
     
JEZIK NA KOJEM SE IZVODI
  Sva nastava na Studiju održava se na engleskome jeziku, osim u slučaju onih kolegija koje studenti biraju iz ponude Fakulteta/Sveučilišta i nekih kolegija koje Odsjek nudi svim studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku.
     
AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE
  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti
     
KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE (ishodi učenja)
  Po završetku Dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti studenti će moći:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • opisati osnovne karakteristike prirodnih jezika kao sredstva komunikacije te opisati predmet, ciljeve i metode različitih (pod)disciplina znanosti o jeziku (lingvistike) koje se bave proučavanjem različitih aspekata jezika i nekim primijenjenim aspektima znanosti o jeziku (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, frazeologija, prevođenje itd.);
 • opisati društveno-ekonomski status engleskoga jezika na globalnoj razini te njegov odnos prema jezicima s kojima je (bio) u geografskom/društvenom kontaktu;
 • opisati predmet i temeljne spoznaje iz interdisciplinarnih lingvističkih područja (npr. sociolingvistike, analize diskursa);
 • definirati osnovne književno-znanstvene pojmove i kategorije;
 • opisati povijesni razvoj i definirati opća obilježja djela engleske i američke književnosti od njihovih početaka do danas;
 • imenovati najvažnije predstavnike engleske i američke književnosti od početaka do danas te izdvojiti glavna estetska, epistemološka i politička obilježja njihova stvaralaštva;
 • prepoznati kulturološke različitosti zemalja engleskoga govornog područja te raznovrsnost i multietničnost suvremenog književnog stvaralaštva na engleskom jeziku;

 

PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA

 • u pisanom i usmenom izražavanju i prevođenju pravilno i primjereno situacijskom kontekstu (sugovornik, tema, razina formalnosti) primjenjivati vokabular i gramatičke strukture engleskoga jezika; u javnom usmenom izražavanju na engleskom jeziku, uz navedeno, demonstrirati i prezentacijske vještine, kao i svijest o značaju neverbalne komunikacije;
 • u izražavanju na engleskom jeziku i prevođenju između engleskog i hrvatskog jezika demonstrirati svijest o razlikama između pojedinih jezičnih struktura, idiomatiziranih izričaja u dvama jezicima, kao i aspektima jezične upotrebe koji su najviše pod utjecajem dviju kultura;
 • izraditi jezično primjerene pisane radove iz područja lingvistike ili književnosti, pridržavajući se svih formalnih, stilskih, retoričkih, organizacijskih (formuliranje hipoteze, argumentacija, protu-argumentacija) i etičkih pravila pisanja znanstvenoga rada;
 • demonstrirati sposobnosti književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela;
 • opisati glavne povijesne, društveno-političke, gospodarske i kulturološke aspekte zemalja engleskoga govornog područja;

 

ANALIZA, DONOŠENJE ZAKLJUČAKA, SUDOVA I ODLUKA

 • služeći se primjerenim metajezikom, opisati te sustavno i argumentirano analizirati leksičko i gramatičko ustrojstvo engleskoga jezika na sve obuhvatnijim razinama jezične organizacije – od fonologije preko morfologije do razine složene rečenice;
 • raspravljati o pojedinim temama iz interdisciplinarnih područja lingvistike (npr. sociolingvistike, analize diskursa) koje se tiču načina na koji jezik funkcionira u društvenoj zajednici (npr. kao jezik javne komunikacije);
 • staviti u odnos književna djela i kulturno/povijesno okruženje;
 • kritički promišljati o pojavama i događajima iz suvremenog društva na koje upućuju pojedina književna djela;
 • pri izradi seminarskih i završnih radova demonstrirati sposobnost samostalne analize i interpretacije književnih tekstova u diskursu humanistike;

 

SINTEZA I EVALUACIJA

 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • kritički promišljati o suvremenom društvu u svrhu napretka i boljitka;
 • promicati temeljne demokratske postavke multikulturalizma i tolerancije;
 • provoditi načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova;
 • reagirati protiv svih oblika diskriminacije kojima se narušavaju navedena i sva druga temeljna ljudska prava;

 

PREZENTACIJE I VJEŠTINE UČENJA

 • prezentirati sadržaje na engleskom jeziku uz visoku razinu jezičnih i komunikacijskih kompetencija;
 • voditi poslove u javnim službama i službama državne uprave koji zahtijevaju aktivno usmeno i pismeno korištenje engleskog jezika i poznavanje načina njegova funkcioniranja;
 • prezentirati stečena znanja i iskustva u skladu s pravilima struke;
 • pratiti stručnu literaturu;
 • primjenjivati osnovne principe razvoja karijere;
 • primjenjivati vještine cjeloživotnog učenja.
   
   
     

    

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / I. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Britanska kultura i civilizacija
1 0 2
3 LIT105
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Fonetika i fonologija engleskog jezika
1 0 0
2  ENG105 
doc. dr. sc. Alma Vančura
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku
2 1 0
3 ENG106
izv. prof. dr. sc. T. Gradečak-Erdeljić
Suvremeni engleski jezik I
0 4 0
3 ENG107
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura I
0 1 0
1/2 TZK01
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u englesku i američku književnost
0 0 3
3 LIT106
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

  

  

OBVEZNI PREDMETI – I. GODINA / II. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Američka kultura i civilizacija
1 0 2
3 LIT205
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Fonetske vježbe engleskog jezika
0 2 0
2  ENG204 
doc. dr. sc. Alma Vančura
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku
2 1 0
3 ENG205
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik II
0 4 0
3 ENG206
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura II
0 1 0
1/2 TZK02
Željko Beissmann, viši predavač

  

  

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / III. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)
1 0 2
4 LIT305
doc. dr. sc. Boris Berić
Sintaksa fraze u engleskom jeziku
2 1 0
3  ENG303 
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik III
0 4 0
3 ENG304
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura III
0 1 0
1/2 TZK03
Željko Beissmann, viši predavač

    

 

OBVEZNI PREDMETI – II. GODINA / IV. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
0 0 3
4 LIT403
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku
1 1 0
3 ENG403
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik IV
0 4 0
3  ENG404 
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura IV
0 1 0
1/2 TZK04
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u lingvistiku za angliste
2 0 0
2 ENG405
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić

   

 

OBVEZNI PREDMETI – III. GODINA / V. zimski semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Pregled američke književnosti  I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)
0 0 3
4 LIT502
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku
1 1 0
2  ENG505 
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
Sintaktičko-semantička valencija predikatora
1 1 0
2 ENG506
doc. dr. sc. Goran Milić
Suvremeni engleski jezik V
0 4 0
3 ENG507
Romana Čačija, viša lektorica

 

 

OBVEZNI PREDMETI – III. GODINA / VI. ljetni semestar
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće)
0 0 3
4 LIT602
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Suvremeni engleski jezik VI
0 4 0
3  ENG603 
Romana Čačija, viša lektorica
Tvorba riječi u engleskom jeziku
1 0 1
3 ENG604
prof. dr. sc. Mario Brdar
Završni rad
0 0 0
3  
mentor

    

 

IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA
NOSITELJ
Akademski roman i engleski za akademske potrebe
2 0 1
3  EL082 
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Američki modernizam
2 0 1
3 EL083
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Analiza diskursa
1 1 0
3 EL084
doc. dr. sc. Goran Milić
Čudovišta u književnosti
2 0 1
3 EL085
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Engleski jezik u kontaktu
1 0 1
3 EL086
doc. dr. sc.  Dubravka Vidaković Erdeljić
Engleski kao jezik struke
1 0 1
3 EL087
doc. dr. sc.  Dubravka Vidaković Erdeljić
Engleski kao svjetski jezik
1 0 1
3 EL088
prof. dr. sc. Mario Brdar
Fonetika i poetika
1 0 1
3 EL089
doc. dr. sc. Alma Vančura
Govorne vježbe engleskog jezika
0 1 1
2 EL090
doc. dr. sc. Alma Vančura
Jezik javne komunikacije
1 0 1
3 EL091
izv. prof. dr. sc. T. Gradečak-Erdeljić
Književnost američkog Juga
2 0 1
3 EL092
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Leksička semantika
2 0 0
3 EL093
prof. dr. sc. Mario Brdar
Leksikografski opis engleskog jezika
1 0 1
3 EL094
prof. dr. sc. Mario Brdar
Metode analize diskursa
1 0 1
3 EL095
doc. dr. sc. Goran Milić
Mitologija
2 0 1
3 EL096
doc. dr. sc. Boris Berić
Multikulturalna književnost na engleskom
2 0 1
3 EL097
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Neverbalna komunikacija
1 0 1
3 EL098
doc. dr. sc. Alma Vančura
Odabrane teme iz sociolingvistike
1 0 1
3 EL099
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
1 0 2
3 EL100
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja lingvistike
1 0 2
3 EL101
doc. dr. sc Dubravka Vidaković Erdeljić
Poljski jezik I
0 2 0
2 NH21
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik II
0 2 0
2 NH22
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik III
0 2 0
2 NH23
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik IV
0 2 0
2 NH24
Joanna Michta, lektorica
Popularna književnost
2 0 1
3 EL102
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Prezentacijske vještine i tehnologije
1 0 1
3 EL103
doc. dr. sc. Alma Vančura
Shakespeare i književna teorija
2 0 1
3 EL104
doc. dr. sc. Boris Berić
Spol i jezična uporaba
1 0 1
3 EL105
doc. dr. sc. Goran Milić
Suvremena američka drama
2 0 1
3 EL106
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Suvremena američka ratna proza
2 0 1
3 EL107
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Temeljni aspekti prevođenja
1 1 0
3 EL108
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Uvod u diskurs medija
1 0 1
3 EL109
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u fantastičnu književnost
2 0 1
3 EL110
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Uvod u frazeologiju engleskog jezika
2 0 1
3 EL111
prof. dr. sc. Marija Omazić
Uvod u kanadske studije
2 0 1
3 EL112
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Uvod u sociolingvistiku
1 0 1
3 EL113
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan

 

Predloženi izborni kolegiji mogu se birati u svim semestrima Studija osim u prvom semestru u kojem studenti ne upisuju izborne kolegije. Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je potrebno da steknu minimalno 15 ECTS bodova u semestru.