Bolonjski programi


Uvođenjem Bolonjskog procesa u područje visokog obrazovanja Republike Hrvatske prestali su važiti nastavni planovi i programi po kojima se nastava izvodila do 2005. godine. Od 2005. godine na Filozofskom fakultetu Osijek moguće je upisati sljedeće studijske grupe:


Jednopredmetni: 

 • Hrvatski jezik i književnost 
 • Informatologija
 • Njemački jezik i književnost
 • Psihologija


Dvopredmetni - (kombinacije se svake godine utvrđuju natječajem za upis studenata na 1. godinu predidplomskog odnosno diplomskog studija):

 • Engleski jezik i književnost
 • Filozofija
 • Hrvatski jezik i književnost
 • Informacijske tehnologije
 • Informatologija
 • Mađarski jezik i književnost
 • Nakladništvo
 • Njemački jezik i književnost 
 • Pedagogija
 • Povijest
 • Sociologija

 

Podaci o prolaznosti po studijima u akademskoj godini 2016./2017.

Podaci o prolaznosti po studijima u akademskoj godini 2017./2018.

 

Opisi studija


Studij hrvatskog jezika i književnosti

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Nakon završetka preddiplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti, a mogu raditi kao lektori na radio i TV-postajama, u kazališnim i izdavačkim kućama.

Dopusnica za izvođenje studija HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Diplomirani studenti stječu naziv magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra hrvatskoga jezika i književnosti na književno-istraživačkom smjeru i istraživačkom smjeru.
Ovisno o smjeru, diplomirani studenti mogu raditi kao nastavnici hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, kao lektori na kroatističkim katedrama diljem svijeta; odnosno kao lektori u sredstvima javnoga priopćavanja (u novinskim i izdavačkim kućama, na radio i TV-postajama), u znanstvenoistraživačkim ustanovama, muzejima, arhivima.

Dopusnica za izvođenje studija HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - diplomski


Studij njemačkog jezika i književnosti

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Preddiplomski studij njemačkoga jezika nudi studentima temeljno stručno obrazovanje i stjecanje solidne jezične kompetencije njemačkoga jezika. Ovaj studij nudi studentima poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnoga sustava, u kontekstu njegove medijalne vrijednosti, ali i u kontekstu njegove povijesne razvojne vertikale. Na ovom studiju potiče se logičko i analitičko razmišljanje kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika i književnosti. Konačno, preddiplomski studij njemačkog jezika nastojat će njegovati kulturnu i jezičnu sponu prema hrvatskome jeziku u obliku kontrastivnih odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti.
Studenti koji s uspjehom završe preddiplomski studij njemačkog jezika moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija, kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, poslovi propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci).
Završetkom trogodišnjega studija njemačkoga jezika student stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga jezika i književnosti.

Dopusnica za izvođenje studija NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Ovisno o smjeru, studenti koji završe diplomski studij njemačkoga jezika osposobljeni su za poučavanje njemačkoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno za prevođenje s njemačkoga na hrvatski i vice versa kao i za istraživanje prijevodne građe pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama.
Završetkom diplomskoga studija studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra njemačkoga jezika i književnosti na prevoditeljskom smjeru.

Dopusnica za izvođenje studija NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - diplomski


Studij informatologije

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Preddiplomski studij informatologije osposobljava studente za posredovanje informacija i oblikovanje usluga u knjižnicama i srodnim informacijskim ustanovama/službama kao što su rad s korisnicima, rad s informacijama u obrazovnim procesima, proučavanje informacijskih potreba i korištenja informacija kao i za proizvodnju i oblikovanje informacijskih proizvoda u informacijskim ustanovama/službama te za proizvodnju i diseminaciju informacija u nakladništvu i knjižarstvu.
Završetkom preddiplomskoga studija stječe se zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatologije.

Dopusnica za izvođenje studija INFORMATOLOGIJA - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre za odabrane grane u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama u knjižničarstvu i/ili nakladništvu i knjižarstvu, za upravljanje znanjem i diobu informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama te na akademskim ustanovama i ustanovama za cjeloživotno obrazovanje u polju informacijskih znanosti.
Završetkom diplomskoga studija stječe se zvanje magistar/magistra informatologije.

Dopusnica za izvođenje studija INFORMATOLOGIJA - diplomski stariStudij psihologije

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Preddiplomski studij omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij psihologije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u zapošljavanju, gdje će moći primijeniti znanja iz metodologije znanstvenih istraživanja pri rješavanju konkretnih problema, u radu s računalima, primijeniti statističko rezoniranje u empirijskim istraživanjima i praktičnom radu, samostalno organizirati poslove u različitim područjima djelatnosti (gospodarstvo, novinarstvo, socijalna skrb, državna uprava). Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u psihološkoj praksi.
Završetkom preddiplomskoga studija psihologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) psihologije.

Dopusnica za izvođenje studija PSIHOLOGIJA - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje samostalne psihološke djelatnosti iz određenoga područja primijenjene psihologije (primjerice industrijske, školske ili kliničke psihologije). Diplomski studij omogućuje (zahvaljujući metodološkoj edukaciji) planiranje, provođenje, evaluaciju projekata i programa. Osposobljava za profesionalno komuniciranje s klijentima, te s članovima interdisciplinarnih timova.
Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra psihologije.

Dopusnica za izvođenje studija PSIHOLOGIJA - diplomski


Studij engleskog jezika i književnosti

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Po završetku trogodišnjega studija engleskog jezika student će biti osposobljen za obavljanje svih onih poslova koji zahtijevaju aktivno usmeno i pismeno poznavanje engleskoga jezika (npr. u administraciji ili uslužnim djelatnostima), ali ne i za nastavničko ili prevoditeljsko zvanje jer u prve tri godine nisu predviđeni specijalistički kolegiji. Studenti koji s uspjehom završe preddiplomski studij engleskoga jezika raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima koja će im omogućiti uključivanje u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija, kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, na poslovima, marketinga, odnosa s javnošću, turizma i sl.
Završetkom trogodišnjega studija engleskoga jezika i književnosti student stječe zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti.

Dopusnica za izvođenje studija ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Diplomski studij engleskog jezika nudi tri smjera: dvopredmetni nastavnički studij, dvopredmetni prevoditeljski studij i dvopredmetni filološki studij.
Ovisno o smjeru, studenti koji završe diplomski studij engleskoga jezika i književnosti osposobljeni su za poučavanje engleskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno mogu raditi kao slobodni prevoditelji, ili se zaposliti u prevoditeljskim servisima i agencijama, te odjelima za prevođenje industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove prevođenja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji, ili informacijske tehnologije.
Završetkom diplomskoga studija studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti na prevoditeljskom i filološkom smjeru.

Dopusnica za izvođenje studija ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - diplomski


Studij filozofije

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Trogodišnji preddiplomski studij daje prvostupnici/prvostupniku osposobljenost za rad na različitim poslovima u medijima, izdavaštvu i državnoj upravi. To se postiže sustavnim općim obrazovanjem, te razvijanjem discipliranoga logičkoga mišljenja.
Završetkom preddiplomskog studija filozofije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije.

Dopusnica za izvođenje studija FILOZOFIJA - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Po završetku diplomskog studija filozofije studenti će biti osposobljeni predavati filozofiju, etiku i logiku u gimnazijama i srednjim školama u kojima su ti predmeti zastupljeni. Pored toga, oni će biti osposobljeni i za rad na znanstvenim institutima i stručnim ustanovama na kojima se traži poznavanje filozofije, te za rad u novinarstvu.
Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije filozofije.

Dopusnica za izvođenje studija FILOZOFIJA - diplomski


Studij povijesti

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Studij povijesti (dvopredmetni) ima svoju svrhu i potrebe koje se iskazuju u obrazovnim, istraživačkim i društveno-političkim ustanovama i institucijama na prostoru Hrvatske, koja je multikulturna i multinacionalna sredina, nedovoljno istražena i znanstveno valorizirana.
Studenti koji završe preddiplomski studij povijesti u trajanju od tri (3) godine stječu naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti, a osposobljeni su za rad gdje se traži prvi stupanj visoke stručne spreme, odnosno za manje složene poslove, npr. u arhivima, muzejima, društveno-političkim ustanovama i institucijama itd.

Dopusnica za izvođenje studija POVIJEST - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Završetkom diplomskoga studija stječe se zvanje magistar/magistra povijesti, a osposobljeni su za:

 • izvođenje nastave povijesti u školama: osnovnim, gimnazijama, svim stručnim i strukovnim školama te učilištima, višim školama itd.
 • rad u arhivima i muzejima
 • rad u lokalnoj i državnoj upravi i drugim službama itd.
 • planiranje i organizacija rada u prosvjetnim ustanovama
 • rad u stručno-razvojnim službama itd.

Dopusnica za izvođenje studija POVIJEST - diplomski


Studij pedagogije

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Cilj je preddiplomskoga studija pedagogije omogućiti stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij pedagogije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u odgojnome radu u domovima, za voditelje omladinskih klubova i organizaciju slobodnoga vremena mladih.
Završetkom preddiplomskoga studija pedagogije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije.

Dopusnica za izvođenje studija PEDAGOGIJA - preddiplomski


Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje pedagoških djelatnosti iz predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog, andragoškog, formalnog i neformalnog obrazovanja te iz područja primijenjene pedagogije (primjerice: socijalne, adolescencije, ovisnosti).
Diplomski studij također omogućuje planiranje, provođenje, te evaluaciju projekata i programa. Osigurava također spremnost za znanstveno ili stručno usavršavanje.
Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra pedagogije.

Dopusnica za izvođenje studija PEDAGOGIJA - diplomski


Studij mađarskog jezika i književnosti

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija.
Završetkom trogodišnjega preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti student stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea / baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti.

Dopusnica za izvođenje studija MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - preddiplomski

Diplomski studij
Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Po završetku diplomskoga studija studenti će biti osposobljeni za poučavanje mađarskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila.
Završetkom diplomskog studija studenti stječu akademski naziv magistar/magistra mađarskoga jezika i književnosti.

Dopusnica za izvođenje studija MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - diplomski

 

Studij sociologije

Preddiplomski studij
Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Preddiplomski studij sociologije razvija različite kompetencije utemeljene na sociološkom pristupu društvenoj stvarnosti, sociološkim teorijama i istraživačkoj metodologiji. Osim prepoznavanja društvenih promjena i njihovog znanstveno-stručnog istraživanja, studij ima zadatak razviti kritički stav prema aktualnim društvenim zbivanjima, osposobiti mlade stručnjake za primjenu teorijskog znanja i metodoloških znanja i vještina u istraživanju društvenih fenomena i traženju mogućih tumačenja njihova uzroka.
Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija sociologije raspolagat će znanjima i vještinama koje omogućavaju rad u istraživačkim agencijama (tvrtke za istraživanje tržišta, tvrtke za istraživanje javnog mnijenja, agencija za odnose s javnošću i sl.), medijima, marketingu, organizacijama civilnog društva, državnoj upravi, političkim strankama i sl.

Završetkom preddiplomskoga studija sociologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

 

Potvrda za izvođenje studija SOCIOLOGIJA - preddiplomski