Ciljevi i strategije


Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu:

  • Stjecanje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija i priprema za obogaćivanje i poboljšanje postojećih socijalnih i individualnih kompetencija. Navedene su kompetencije dijelovi modela nastavničkih kompetencija koje predstavljaju okvir za cjelovito učenje, a ostvaruju se primjenom interdisciplinarnoga pristupa.

Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove:  

  • Poboljšanje i unaprjeđivanje kvalitete tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku te općega doprinosa i brige za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije.

Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance:

  • Poučavanje hrvatskomu jeziku zainteresiranim polaznicima kojima je on strani jezik: ovladavanje hrvatskom jezičnom normom te vještinama slušanja, govorenja, čitanja, pisanja.

Pododsjek za uslugu konferencijskoga prevođenja:

  • Steći osnovna teorijska znanja iz područja konferencijskoga prevođenja, upoznati se s radnim uvjetima i standardima te etičkim normama, usvojiti temeljne praktične vještina konferencijskoga prevođenja (konsekutivnog i simultanog) uvježbavanjem na autentičnim govorima početne razine zahtjevnosti (Speech Repository - DG Interpretation) te procijeniti vlastitu izvedbu.
  • Razvijanje jezične i kulturološke kompetencije u oba radna jezika, razvijanje komunikacijske kompetencije i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznavanje s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj.