Prof. dr. sc. Sanda Ham, u trajnom zvanju


Odsjek za hrvatski jezik i književnost


                                   
  tel.: 031/494-651
  Konzultacije
  četvrtkom u 12,00 sati, soba 26


 

 

 

ŽIVOTOPIS


 

  ŽIVOTOPIS

 

            Sanda Ham rođena je 20. kolovoza 1959. godine u Osijeku. Hrvatica je, udana i majka jednoga djeteta.

        Osnovu školu, gimnaziju i fakultet pohađala je u Osijeku gdje je i diplomirala 1982. na Pedagoškom fakultetu, Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Magistrirala je i doktorirala iz područja jezikoslovlja (hrvatistika) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu - godine 1988. magistrirala (Pasivna rečenica u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, mentor dr. sc. S. Babić); godine 1994. doktorirala (Jezik Josipa Kozarca, sklonidbeni sustav, mentor dr. sc. S. Babić).

         Od godine 1983. zaposlena je kao asistentica na Suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Odsjek za hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (sada Filozofskomu fakultetu); u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 1997., u znanstveno-nastavno zvanje izvaredne profesorice 2000., a redovita je profesorica postala 2005. U trajno je zvanje izabrana 2009.

       Na matičnom fakultetu predaje Hrvatsku morfologiju i Hrvatsku sintaksu; na Hrvatskim studijima u Zagrebu devet je godina predavala Jezik hrvatske književnosti u 19. i 20. st; na Visokoj učiteljskoj školi u Slavonskom Brodu sedam je godina predavala Hrvatski jezik i jezičnu kulturu. Na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku i na Visokom učilištu u Vukovaru  predavala je  Hrvatski jezik i jezičnu kulturu. Na Pedagoškom fakultetu u Mostaru predavala je 1997.-1998. i 1998.-1999. Hrvatski jezik. Bila je u ljetnom semestru 1999. gostujuća profesorica na Budimpeštanskom sveučilištu; godine 2000. i 2002. predavala je Hrvatski književni jezik u doba realizma na poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; na poslijediplomskom studiju u Osijeku Jezik zagrebačke filološke škole, a na poslijediplomskom studiju Hrvatskih studija u Zagrebu Jezik hrvatske književnosti 19. i 20. st.

    Samostalno je ustrojila i izvodi četiri kolegija: Hrvatsku morfologiju, Hrvatsku sintaksu, Jezik zagrebačke filološke škole i Jezik hrvatske književnosti u 19. i 20. st.

     Do sada je pod njezinim mentorstvom napisano stotinjak diplomskih radnji na matičnom fakultetu i tri na Hrvatskim studijima, jedan magisterij i tri doktorata na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

     Na matičnom je fakultetu u jednom dvogodišnjem mandatu (1995.–1997.) bila voditeljica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, a u dvama dvogodišnjim mandatima (1999.-2001., 2007. - 2009. ) voditeljica Katedre za hrvatski jezik. 

    Od 1990. do 2003. bila je istraživačica na projektu Hrvatska leksikologija i frazeologija (matični broj: 083291), a od 2003. istraživačica je na projektu Gramatizacija u suvremenom hrvatskom standradnom jeziku.

     Članica je Uredništva časopisa Jezik od 1996., a 15. lipnja 2004. izbrana je za glavnu i odgovornu urednicu. Članica je uredništva časopisa Strani jezici, urednica je Jezične knjnižnice MH. Bila je dvije godine članica uredništva časopisa Jezikoslovlje i članica Vijeća za normu hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti. Bila je članicom Državnoga povjerenstva na IX. natjecanju iz poznavanja hrvatskoga jezika, a na XII. je natjecanju bila predsjednica. Od 2004. do 2011. bila je voditeljica Odjela za hrvatski jezik u osječkom ogranku MH i savjetodavne jezične službe Jezični telefon. Od 2009. do 2013. članicom je Matičnog odbora za filologiju. Od 2016. do 2017. bila je predsjednica Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Ocjenjivačica je četiriju nastavnih programa i četiriju znanstvenih projekata (podatci su dostupni u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i ne mogu se ovdje iznositi da se ne bi povrijedila obveza tajnosti); brojnih udžbenika i hrvatskoga jezika za sve razrede osnovne i srednje škole; Težak – Babićeve gramatike.

Sudionicom je tridestak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje u hrvatskim i inozemnim znanstvenim zbornicima i u sljedećim časopisima: Jezik (Zagreb), Filologija (Zagreb), Književna revija (Osijek), Jezikoslovlje (Osijek), Fluminensija (Rijeka), Dometi (Rijeka), Riječ (Budimpešta).

Održala je mnogobrojna pozvana javna predavanja o normativnim pitanjima suvremenoga jezika u Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i BiH.

Autorica je pet knjiga – Jezik zagrebačke filološke škole, Osijek, MH, 1998.; Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, ŠK, 2002., 22007.; Školski pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, ŠK, 2005. (suautorstvo sa S. Babićem i M. Mogušem); Povijest hrvatskih gramatika, Zagreb, Globus, 2006., Hrvatski jezični savjeti ŠK, 2014. (suatorstvo s B. Barabanom, J. Mlikotom, A. Orlićem)  – i dvjestotinjak radova.

PREDSJEDNIŠTVA

Voditeljica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1995. – 1997.)

Voditeljica Katedre za hrvatski jezik na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1999. –  2001.)

Voditeljica odjela za hrvatski jezik u MH Osijek (2004. – 2010.)

Predsjednica Kulturnoga vijeća Grada Osijeka (2006. – 2009.)

Predsjednica Državnoga povjerenstva na XI. državnom natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika  (2006. –  2007.)

Voditeljica Katedre za suvremeni hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Osijeku (2007. – 2009.)

Predsjednica Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2016. - 2017.)

 

 ČLANSTVA

Članica Vijeća za normu hrvatskoga književnoga jezika pri Ministarstvu znanosti (1998. – 2000.)

Članica Državnoga povjerenstva na XI. državnom natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika (2003. –     2004.)

Članica odbora za knjigu i izdavaštvo Grada Osijeka (2006. – 2009.)

Članica Stručne radne skupine za izradbu nacionalnih ispita u Nacionalnom centru za vanjsko  vrjednovanje nastave (2007. – 2008.)

Članica Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polje filologija (2009. – 2013.)

Članica Evaluacijskog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj  Republike Hrvatske. (2009.)

 

  BIBLIOGRAFIJA

 1) Pasiv i norma (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 37, god. 1990.,  str. 65.-76.

  2) Normom hrvatskoga jezika (izvorni znanstveni rad), Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 32., god. 1992., str. 45.-61.

 3) Jezik naš hrvatski (stručni rad), Glas Slavonije, Osijek, 25. srpnja 1992., str.25.

 4) Povratak - da ili ne (stručni rad), Glas Slavonije, Osijek, 1. kolovoza 1992., str.20.

 5) Gramatika u našim gramatikama (stručni rad),  Glas Slavonije, Osijek, 22. kolovoza 1992., str. 20.-21.

 6) Oblici hrvatskoga jezika (prikaz),  Fluminensija, Rijeka, ISSN 0353-4642, volumen 4, god. 1992.,  str. 112.-116

  7) Hrvatski pravopis (prikaz), Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 34, god .1994., str. 81.-89.

  8) Suvremeni donjomiholjački govor Latinke Golić (kritika),  Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 34, god. 1994. str. 90.-96.

  9) O jezičnoj prilagodbi tekstova hrvatskih književnika u  suvremenom tisku (izvorni   znanstveni rad),  Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 34,  god.1994., str. 67.-81.

 10) Inoče - jezično zrcalo Slavonije Ivakićeva doba  (izvorni znanstveni rad), u knjizi Joza Ivakić, Inoče, Privlačica, Vinkovci 1994.,  ISBN -953-156-080-3, str. 124.-129.

 11) Napomena o jeziku i pravopisu Izabranih pjesama (izvorni znanstveni rad),  u knjizi Hugo Badalić, Izabrane pjesme, Privlačica, Vinkovci, 1994., ISBN 935-156-117- 6,  str.172.-173.

 12) Spomenci na stariju jezičnu normu (izvorni znanstveni rad),  U knjizi Ferdo Juzbašić, Spomenci, Privlačiva, Vinkovci , 1994., ISBN 953-156-115- X,  str. 98.-101.

 13) Iz novije povijesti hrvatskoga književnoga jezika (stručni rad), Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 35, god. 1995. str. 120.-129.

 14) Osijeka ili Osijeka (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 42, god.1995., str.103. - 106.

 15) Jezične prilagodbe u pjesništvu (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 43, god. 1995., str. 52.-56.

 16) Atributna uloga glagolskih pridjeva sadašnjih i prošlih u hrvatskom književnom jeziku 19. st. (izvorni znanstveni rad),  Riječ, Rijeka, ISSN 1330-917X, volumen 1, god. 1995., str. 17.-27.

 17) Jezik Ivana Kozarca  (O hrvatskom književnom jeziku na početku 20. st.) (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 43, god. 1996.,  str. 81.-91. Proširena je inačica ovoga rada naslovljena O pogrješnoj prosudbi  jezika    Ivana Kozarca tiskana u zborniku Dani Josipa i Ivana Kozarca,  Vinkovci, ISBN 953-153-      161-3, god. 1996., str.31.-45..

 18) O hrvatskom pravopisu (stručni rad),  Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 35,  god. 1996., str. 89.-96.

 19) Hrvatski književni jezik u 19. st. (stručni rad),  Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 36,  god. 1996., str. 19.-25.

 20) Josip Kozarac, Izabrane pripovijesti,   Priredila Sanda Ham, Vinkovci 1966., ISBN 953-156-156-7,  O književnom djelu Josipa Kozarca, str.5.-7., bilješka o piscu, str.9.

 21) O instrumentalu jednine imenica vrste i: tradicjska, sustavna i nacionalna načela pri normiranju hrvatskoga književnoga jezika (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 44, god. 1996., str. 1.-8.

 22) O zanaglasnom akuzativu ju (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 44, god. 1996., str. 16.-20.

 23) Jezikoslovni pogled na Listove iz Slavonije Ise Kršnjavoga (izvorni znanstveni rad),   Našički zbornik 2, Našice, ISBN 953-6426-02-1, volumen 2, god. 1997., str. 75.-86.

 24) Slavonska osnovica u temeljima zagrebačke filološke škole (izvorni znanstveni rad),  Filologija, HAZU Zagreb, ISSN 0449 - 363X, knjiga 26, god. 1996., str. 13.-24. (Isti je rad objelodanjen u Zborniku radova o Vukovarsko -  srijemskoj županiji, Centar za      znanstveni rad HAZU Vinkovci, Posebna  izdanja, ISSN 1330-0733;9, Vinkovci, 1997., str.361.-373.)

 25) Zamjeničko - pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom književnom jeziku krajem 19. st.,  (izvorni znanstveni rad), Filologija, HAZU Zagreb, ISSN 0449 -363X, knjiga 27, god. 1996., str. 25.-41.

 26) Upotreba povratno-posvojne zamjenice svoj u pasivnoj rečenici (izvorni znanstveni rad),  Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, Hrvatski znanstveni zavod,    Pečuh, knjiga 2, ISBN 963 04 6436 5, ISBN 1416 0692, volumen 2, god. 1997., str. 193.-197.

 27) U spomen (Franjo Tanocki, 1928. - 1996.),  Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 37, god. 1997., str. 262.-263.

 28) Suvremeno i tradicijsko u hrvatskom pravopisu (stručni rad), Riječ, Časopis za književnost i kulturu Hrvata u Mađarskoj, Budimpešta,  volumen 2, god. 1997., str.63.-71.

 29) Razlikovne sastavnice u Mažuranićevoj Slovnici hčrvatskoj (izvorni  znanstveni rad),  Riječ, HFD Rijeka, ISSN 1330-917X, UDK 80 (05), volumen 3, god. 1997., sv. 2, str.18.-24.

 30) Jezik zagrebačke filološke škole, (knjiga),  Matica hrvatska, Osijek, 1998, ISBN 956-6137-34-8, 197 str.

 31) Nepoznati jezik Begovićev (izvorni znanstveni rad),  Recepcija Milana Begovića, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog  skupa povodom 120. obljetnice rođenja Milana Begovića, ISBN 953-96165-5-7, Zagreb-Zadar, 1998., str. 377.-386.

 32) Pasivna rečenica u Veberovoj Skladanji (izvorni znanstveni rad), Riječki filološki dani, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa,  Riječki filološki dani, ISBN 953-6104-02-04, UDK 808.62, knjiga II, Rijeka, 1998. str. 89.-96.

 33) Zamjeničko - pridjevna sklonidba u jeziku Jagode Truhelke (izvorni znanstveni rad),  Zlatni danci, život i djelo Jagode Truhelke, Zbornik radova  znanstvenoga skupa,   Zavod za znanstveni rad HAZU Osijek, ISBN 953-154-366-6, UDK 886.2.09 Truhelka, J.(082), Osijek,  1998., str. 209.-219.

 34) Slovnica hervatskoga jezika Josipa Vitanovića (izvorni znanstveni rad),      Jezikoslovlje, ISSN 1331-7207, UDK 808.62(05), volumen 1, br.1.-2., Osijek, 1998., str. 35.-49.

 35) Jezikoslovna vrijednost priređivačke djelatnosti Tome Matića (izvorni znanstveni rad),  Zbornik o Tomi Matiću, ISBN 953-96165-9-X, UDK 886.2.09 Matić, T (063), Zagreb       1998., str.275.-284.

 36) Slijedeći sljedeći savjet, bolje ćete pisati (stručni rad), Glas Slavonije, 15. prosinca 1998., god.79., br.24906., str.34.

 37) Jezični ili jezički (stručni rad),  Glas Slavonije, 22. prosinca 1998., god.79., br.24912., str.13.

 38) S navodnicima oprezno! (stručni rad), Glas Slavonije, 29. prosinca 1998., god.79., br.24916., str.30.

 39) Jezikoslovlje - novi osječki znanstveni časopis (prikaz),  Glas Slavonije, 30. prosinca 1998., god.79., br.24917., str.14.

 40) Slovnica ili gramatika? (stručni rad),  Glas Slavonije, 4. siječnja 1999., god.80., br.24920., str.14.

 41) Glas Slavonije su novine ili je Glas Slavonije novina (stručni rad),  Glas Slavonije, 12. siječnja 1999., god.80., br.24926., str.31.

 42) Jesmo li ijekavci ili jekavci? (stručni rad),  Glas Slavonije, 19. siječnja 1999., god.80., br.24932., str.33.

 43) Zašto pišemo ije? (stručni rad), Glas Slavonije, 26. siječnja 1999., god.80., br.24938., str.31.

 44) Gospođa profesor ili gospođa profesorica (stručni rad),  Glas Slavonije, 1. veljače 1999., god.80., br.24943., str.28.

 45) Zašto je čitatelj bolji od čitaoca? (stručni rad), Glas Slavonije, 8. veljače 1999., god.80., br.24949., str.29.

 46) Sa poštovanjem, sa štovanjem, s poštovanjem, s štovanjem? (stručni rad),            Glas Slavonije, 15. veljače 1999., god.80., br.24955., str.29.

 47) Stati ili pozdraviti ispred ministarstva? (stručni rad),  Glas Slavonije, 22. veljače 1999., god.80., br.24961., str.29.

 48) Novi jezikoslovni časopis (prikaz),  Vijenac, 11. veljače 1999., god.VII., br.129., str.30.

 49) Prvi cjeloviti opis sročnosti (prikaz),  Vijenac, 25. veljače 1999., god.VII., br.130., str.12.

 50) Čitaj kao što je napisano? (stručni rad),  Glas Slavonije, 1. ožujka 1999., god.80., br.24967., str.29.

 51) Govori za uši, a piši za oči! (stručni rad),  Glas Slavonije, 8. ožujka 1999., god.80., br.24973., str.15.

 52) Ne ću pisati, neću čitati (stručni rad),  Glas Slavonije, 15. ožujka 1999., god.80., br.24979., str.29.

 53) Kako su riječi nastajale (stručni rad),  Glas Slavonije, 22. ožujka 1999., god.80., br.24985., str.29.

 54) Kako su riječi nestajale? (stručni rad),  Glas Slavonije, 29. ožujka 1999., god.80., br.24991., str.29.

55) Osoba, osobno, neosobno (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 46, god. 1999., str. 94.-103.

 56) Koliko je riječi nastalo u NDH? (stručni rad), Glas Slavonije, 6. travnja 1999., god.80., br.24997., str.15.

57) Nastaju li riječi danas? (stručni rad),  Glas Slavonije, 12. travnja 1999., god.80., br.25002., str.28.

 58) Kada to, a kada ovo? (stručni rad), Glas Slavonije, 19. travnja 1999., god.80., br.25008., str.15.

 59) Mađarska ili Madžarska? (stručni rad), Glas Slavonije, 26. travnja 1999., god.80., br.25014., str.26.

 60) Kakovoga ili kakvoga? (stručni rad),  Glas Slavonije, 3. svibnja 1999., god.80., br.25019., str.15.

 61) Akcija (stručni rad), Glas Slavonije, 10. svibnja 1999., god.80., br.25025., str.15.

 62) Stoljeće i pol budimpeštanske slavistike,  Hrvatsko slovo, 14. svibnja 1999., god.V., br.212., str.6.-7.

 63) Nazočan, nazočnost, nazočiti (stručni rad), Glas Slavonije, 17. svibnja 1999., god.80., br.25031., str.15.

 64) Izočan (stručni rad), Glas Slavonije, 24. svibnja 1999., god.80., br.25037., str.15.

 65) Opis kojemu je mjesto u gramatici (prikaz),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 46, god. 1999., str. 151.-155.

 66) Frazeološke sastavnice (prikaz), Hrvatsko slovo, 28. svibnja 1999., god.V., br.214., str.6.

  67) Prosto, naprosto - jednostavno (stručni rad),  Glas Slavonije, 31. svibnja 1999., god.80., br.25043., str.15.

 68) U svezi s vezom (stručni rad), Glas Slavonije, 7. lipnja 1999., god.80., br.25048., str.14.

 69) Rekreacioni ili rekreacijski (stručni rad), Glas Slavonije, 14. lipnja 1999., god.80., br.25054., str.15.

70) Dva, dvaju, dvama (stručni rad), Glas Slavonije, 21. lipnja 1999., god.80., br.25060., str.15.

 71) O mjestu zanaglasnice (stručni rad), Glas Slavonije, 28. lipnja 1999., god.80., br.25065., str.12.

 72) Pročitati stare pisce hrvatske (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 46, god. 1999., str. 164.-172.

 73) Vršiti (stručni rad),  Glas Slavonije, 5. srpnja 1999., god.80., br.25071., str.12.

 74) Hrvatskoga ili hrvatskog? (stručni rad),  Glas Slavonije, 12. srpnja 1999., god.80., br.25077., str.11.

 75) Gdje, kamo? (stručni rad),  Glas Slavonije, 19. srpnja 1999., god.80., br.25083., str.10.

 76) Hrvatski jezik u Gramatici bosanskoga jezika iz 1890. (izvorni znanstveni rad), Mostarski dani hrvatskoga jezika, Zbornik radova, ISBN 953-6099-50-0  (Logos, Split), UDK 886.2.09 (497.6) (063) (082), Mostar, 1999.,  str.139.-150.

 77) Putom ili putem? (stručni rad),  Glas Slavonije, 26. srpnja 1999., god.80., br.25089., str.11.

 78) Osvojiti Srebrni galeb ili Srebrnoga galeba? (stručni rad),  Glas Slavonije, 9. kolovoza 1999., god.80., br.25100., str.12.

79) Pomrčina se ne gleda prostim okom! (stručni rad), Glas Slavonije, 16. kolovoza 1999., god.80., br.25106., str.12.

 80) Neosobne rečenice s predikatom tvorenim glagolskim pridjevom trpnim  (izvorni znanstveni rad), Jezikoslovlje, ISSN 1331-7207, UDK 811.163.42(5), volumen 2, br.2.-3,  Osijek, 1998., str. 3.-16.

 81) O osječkom govoru, Vijenac, 9. rujna 1999., god.VII., br.144, str.6/7. Isti je rad, naslovljen Osječki govor, objavljen u Biblioteci Vijenac, u knjizi Osijek 1999., Dossier, MH, Zagreb, 2006.

 82) Izgovorna riječ i dvotočje (stručni rad),  Glas Slavonije, 18. listopada 1999., god.80., br.25160., str.12.

 83) Pozdravljam sviju, svih ili sve? (stručni rad),  Glas Slavonije, 26. listopada 1999., god.80., br.25167., str.12.

 84) Vidim nju, vidim ju ili vidim je? (stručni rad),  Glas Slavonije, 3. studenoga 1999., god.80., br.25173., str.11.

85) Jest ili jeste? (stručni rad),  Glas Slavonije, 8. studenoga 1999., god.80., br.25177., str.21.

 86) Milenijum, milenij - tisućljeće (stručni rad),  Glas Slavonije, 16. studenoga 1999., god.80., br.25184., str.12.

 87) O nekim argumentima u raspravi oko trešnjovoga i trešnjevoga (osvrt),          Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 47, god. 1999., str. 37.-40.

 88) Judo! (stručni rad), Glas Slavonije, 22. studenoga 1999., god.80., br.25189., str.25.

 89) Pravopisu - ponosu! ili Pravopisu - po nosu! (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 47, god. 2000., str.134.-152.

 90) Znali su horvatski njegova mati (prikaz), Filologija, HAZU Zagreb, ISSN 0449 -363X, knjiga 32, god. 1999., str. 220.-223.

 91) Može li osoba umjesto lica biti glagolska kategorija? (stručni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 48, god. 2001., str.19.-27.

 92) Pravopis Natražnjak (kritika),  Hrvatsko slovo, godina VII., br. 311., Zagreb 2001., str.16.-17.

 93) Jezična povijest u Vodnikovoj književnoj povijesti (izvorni znanstveni  rad),         Zbornik o Branku Vodniku, UDK 82.0-05 Vodnik, B. (082) 012 Vodnik, B., ISBN 953-6682-22-2, Zagreb 2001., str.185.-196.

 94) Pravopisna, morfo(no)loška i leksička zbrka (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 48, god. 2001., str.61. - 74; str. 96. - 98.

 95) Uz 30. obljetnicu urednikovanja S. Babića, Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 48, god. 2001., str.153.-156.       

 96) U ovome broju (uvodnik), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 48, god. 2001., str. 161.-162.

  97) Josip Vitanović- nepoznati slavonski jezikoslovac (izvorni znanstveni  rad), Goišnjak Matice hrvatske Vinkovci za 2000. godinu, ISSN 0354-0979, UDK  908(497.5.-35 Vinkovci), volumen 18., Vinkovci, 2001. str.145.-152.

  98) O jezikoslovcima bez dlake na jeziku (prikaz), Hrvatsko slovo, 5. travnja 2002., str.24.

  99) Školska gramatika hrvatskoga jezika (knjiga), Školska knjiga, Zagreb, 2002., UDK 811.163.42'36(075), ISBN 953-0-10584-3, 168 str. (četiri izdanja)

100) O licu osobe, posljednji put (osvrt), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 49, god. 2002., str.66.-71.

 101) Milčetićevi pogledi na jezična zbivanja 19. st. (izvorni znanstveni rad), Zbornik o Ivanu Milčetiću, UDK 821.163.42.0-05 Milčetić, I. (063), ISBN 953-6682-34-6, Zagreb 2002., str. 217.-230.

 102) Putem ili putom, putevima ili putovima (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 49, god. 2002., str.134.-143.; str.183.-191.

 103) Bartol Inhof o jeziku Josipa Kozarca (izvorni znanstveni rad), Hrašće - časopis za književnost, umjestnost, kulturu i povijest, Vinkovci, ISSN 1330/9951, volumen VII, god. 2001. str. V.-X.; Bertol Inhof, Prilozi sa znanstvenoga kolokvija 2000., Nijemci, 14. rujna 2000., str. 17. -21.

 104) Putovanje perivojem od slave bez jugoslavenske prtljage (prikaz), Književna revija, Osijek, ISSN 1330-1659, volumen 43, god. 2003., str. 207.-211.

 105) Florschützove gramatike i slovnice (povodom pretiska trećega izdanja),        (izvorni znanstveni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 50, god. 2003., str.112.-133.       

 106) Jeziku dodijeljena Plaketa Grada Zagreba (vijest), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 50, god. 2003., str.200.

 107) 50 godišta časopisa Jezik (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 51, god. 2004., str.1.-3.

 108) Peludne dvojbe (izvorni znanstveni rad),   Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 51, god. 2004., str.19.-31.

 109) Sastavljeno ili rastavljeno pisanje prijedložnih izraza unutar frazema (izvorni znanstveni rad),   Dometi, Rijeka, volumen 12., broj I.-IV., god. 2002., str.63.-83.

 110) Pravopisni rat, Komentirana bibliografija publicističkih članaka o  hrvatskom     pravopisu objavljenih u 2000. i 2001. (suautorstvo sa S. Babićem i Natašom Bašić) (stručni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 51, god. 2004., str. 92.-115.; 130.-153.; 181.-191.; volumen 52. god. 2005. str. 22.-30.; 61.-65.; 103.-109.; 139.-148.

111) O jeziku Franje Cirakija (izvorni znanstveni rad),  U knjizi: Franjo pl. Ciraki, Bilježke - Zapisci, DHK, Ogranak slavonsko-baranjsko- srijemski, Požega, 2004., str. 601.-615.

 112) Riječ nove glavne i odgovorne urednice,  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52., god. 2005., str. 5.-6.

 113) Hrvatski školski pravopis (suautorstvo sa S. Babićem i M. Mogušem) (knjiga),    Školska knjiga, Zagreb, 2005., UDK 811.163.42’358(075), ISBN  953-0-40026-8, 163 str. (četiri izdanja)

 114) Veliko ili malo slovo početno slovo u nazivima filoloških škola (stručni rad),        Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52, god. 2005., str. 71.-72.

 115) Jezični telefon (osvrt), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52, god. 2005., str. 78.-79.

 116) Skupština i općina (stručni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52, god. 2005., str. 111.-112.

 117) Josip Grbelja (u spomen), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52, god. 2005., str. 120.

 118) Uloga narodnih novina u oblikovanju hrvatskoga književnog jezika u 19. st (izvorni  znanstveni rad), Narodne novine, Zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutoga izlaženja 1835.-2005., ISBN 953-234-061-0, Zagreb, 2005., str. 165.-179. (dio je rada objavljen i u Internim novinama, NN d.d., interni list, Zagreb, 20. rujna 2006., god. I., broj 2., str. 13. )

 119) Subjekt i izravni objekt u pasivnoj i neosobnoj rečenici (izvorni znanstveni rad), Književna revija (tematski dvobroj: Osječki jezikoslovci hrvatisti), ISSN 1330-1659, volumen 45., br. 3.-4., Osijek, 2005., str. 48.- 64. (objavljeno u 2006.)

 120) Slovnice Vinka Pacela (izvorni znanstveni rad),  Književna revija (tematski dvobroj: Osječki jezikoslovci hrvatisti), ISSN 1330-1659, volumen   45., br. 3.-4., Osijek, 2005., str. 35.- 47. (objavljeno u 2006.)

 121) Ratimir Kalmeta (u spomen), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 52, god. 2005., str. 200.

 122) Jezični dani (osvrt), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 53, god. 2006., str. 40.

 123) O mjestu zanaglasnice i o lektorima (osvrt),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 53, god. 2006., str.70.-72.

 124) Stota obljetnica rođenja Josipa Hamma (vijest), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 53, god. 2006., str. 79.-80.

 125. Znanstveni skup u povodu obljetnicâ Stjepana Babića (vijest), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 53, god. 2006., str. 120.

 126. Mjesto Rešetarove gramatike u povijesti hrvatskih gramatika (izvorni znanstveni rad),   Zbornik o Milanu Rešetaru (Hrvatski književni povjesničari), ISBN 953-6882-57-5,    Zagreb, 2005., str. 239.-246. (objavljeno u 2006.)

 127. Povijest hrvatskih gramatika (knjiga),  Globus, Zagreb, 2006., UDK 953-167-185-0, 255 str.

 128. 200. obljetnica prvih novina na hrvatskom jeziku,  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 53, god. 2006., str. 158.

 129. Stjepan Babić – istoznačnica hrvatskih napora za hrvatski jezik (stručni rad),     Brodski trag, lipanj 2006., god. 1., br. 5.-6, str. 7.-9.

 130. Pristup jeziku Cirakijevih Biljažaka (izvorni znanstveni rad), Zbornik Nova prepiska Ciraki, radovi s kolokvija o Franji pl. Cirakiju, ISBN 953-6810-62-X,  Osijek/ Požega, 2006., str. 123.-158.

 131. Svoji bili, hrvatski govorili! (prikaz),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 54, god. 2007., str. 34.-36.

 132. Jezični dani (osvrt),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 54, god. 2007., str. 40.

 133. Nešto napomena o jeziku Zdenke Marković (izvorni znanstveni rad), u knjizi: Zdenka Marković, Njegov posljednji san, iz ostavštine, DHK, Ogranak slavonsko-           baranjsko-srijemski, Požega, 2007., str. 481.- 487

 134. HNOS, HNOS-a ili Hnos, Hnosa  (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 54, god. 2007., str. 72.- 73.

 135. Ljudevit Jonke kao Jezikov urednik i suradnik (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 54, god. 2007., str. 86.- 93.

 136. Hammova Kratka gramatika hrvatskosrpskoga jezika za strance (izvorni znanstveni rad), Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom     100 obljetnice rođenja Josipa Hamma,  Zagreb, 2. - 3.  prosinca 2005., ISBN 978-953-6682-71-   3, Zagreb 2007., str. 97. – 104.

 137.  Znanstvena djelatnost Stjepana Babića (izvorni znanstveni rad),  Babićev zbornik o 80. obljetnici života, ISBN 978-953-6842-12-1, Slavonski Brod, 2008., str.      30. –  60. (isti je rad objavljen u Godišnjaku MH ogranak Slavonski Brod, 2005. - 2006., ISSN    1334-5966. Slavonski Brod, 2007., str. 77. – 96.    )

 138.  Međuotvorničko j u govoru i pismu (stručni rad), Metodički profil, Časopis za učitelje hrvatskoga jezika, ISSN 1846-0348, volumen 3, god. 2008., br. 12., str. 36. – 38.

 139. Dodijeljene Šreterove nagrade za najbolju novu hrvatsku riječ u 2007. (osvrt),   Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 55, god. 2008., str. 107. - 109.

 140. Jezik na Hrčku (vijest),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 55, god. 2008., str. 40.

 141. 200. obljetnica Appendinijeve gramatike (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 55, god. 2008., str. 119. - 120.

 142. Hrvatske gramatike (izvorni znanstveni rad),  Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionika i sudionica za XI. međunarodni slavistički kongres  (Ohrid, 10. – 16. rujna 2008.), ISBN 978-953-296-000-6, HFD, HSN, Zagreb 2008., str. 187. – 202.

 140. Vijeće za normu i Hrvatski školski pravopis (stručni rad),  Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 56, god. 2009., str. 24 .-30.

 141. Kako riječi nastaju i nestaju (stručni rad),  Metodički profili,  ISSN 1846-0348, Zagreb, vol. 4., br. 13., god. 2009. str. 41. - 43.

 142. Govori li Kozarčeva Tena slavonski? (izvorni znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, volumen 56, god. 2009., str. 53 .- 64.

 143. Pravopis, dogovor, izgovor i pravogovor (stručni rad), Metodički profili, ISSN 1846-0348, Zagreb, vol. 4., br. 14., god. 2009., str. 36. - 37.

 144. Pristup jeziku Josipa Kozarca (izvorni znanstveni rad), Šokačka rič 6, Zbornik radova Znanstvenoga skupa slavonskima 14. i 15. studenoga dijalekt održanoga u Vinkovcima, UDK 811.163.42, ISSN 1845-190X, Vinkovci 2009., str. 231. – 289.

 145. Hrvatski jezik u Ljubićevu Ogedalu jugoslavjanskom (izvorni znanstveni rad), Zbornik o Šimi Ljubiću, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa, Zadar, 3. listopada 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4. – 6. listopada 2007., ISBN l987-953-6682-84-3, Zagreb, 2009., str. 187. – 207.

 146.  Jednostavno, a ne naprosto prosto (stručni rad), Metodički profili,  ISSN 1846-0348, Zagreb, vol. 3., br. 9. –  10., god. 2009. str. 44. - 46.

 147. Korisnici jezika – stvaratelji riječi (stručni rad), Metodički profili, Zagreb, vol. 4., ISSN 1846-0348., vol. 4., god. 2009., br. 12. -13., str. 55. - 57.

 148 .Vijesti (Nova Jezikova tajnica Jezik na Hrčku  Završeno 3. kolo Šreterova natječaja   Seminar hrvatskoga jezika i kulture • Jezični dani u 2010), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 57., god. 2010., str. 40.

 149. Pravopisni rječnici (stručni rad), Metodički profili,  ISSN 1846-0348, Zagreb, vol. 5., br. 15., god. 2010. str. 50. - 52.

 150. Kurikulumdžije i kroskurikulumdžije na sramotu hrvatskoj jezičnoj kulturi (stručni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 57., god. 2010., str. 50 .- 53.

 151. Vijesti (Jezik na Facebooku Prvo i drugo godište Jezika na Hrčku Skup o Ivanu  Kukuljeviću Sakcinskom) (vijest), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 57., god. 2010., str. 120.

 152. Novi stari pravopis, hrvatska pravopisna tradicija (stručni rad), Metodički profili,  ISSN 1846-0348, Zagreb, vol. 5., br. 16., god. 2009. str. 45. - 47.

 153. O slavonskim jezikoslovcima u književnim povijestima 19. stoljeća, Ljubićevu Ogledalu i  Šurminovoj Povjesti (izvorni znanstveni rad), Šokačka rič 7, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa slavonski dijalekt, održanoga u Vinkovcima 13. i 14. studenoga , UDK 811.163.42, ISSN 1845-190X, Vinkovci 2010., str. 167. – 181.

 154. Babukićevi prijateljski dopis o latinici i ćirlici (I abeceda ima svoju filozofiju) (izvorni  znanstveni rad),  Zbornik Požega: riječ, slika, glazba, ISBN 978-953-278-074-1, Osijek/Požega, 2011., str. 21. - 42.

 155. I abeceda ima svoju filozofiju (izvorni znanstveni rad),   Hrvatski bez kompleksa, Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću, Pečuh, 2011. str. 111. – 118.

 156. Muke jezikove po državnoj birokraciji (osvrt),   Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 58., god. 2011., str. 23 .- 26.

 157. Nagrađeni jezikoslovci kroatisti u 2010. (osvrt), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 58., god. 2011., str. 30 .- 32.

 158. Vijesti  (Završeno 5. kolo Jezikova natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ Jezik na Hrčku i Facebooku • Šokačka rič) (vijest), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 58., god. 2011., str. 40.

 159. Dar ili poklon? (stručni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 58., god. 2011., str. 21 .- 22.

 160. Upućivačko vezno značenje pokaznih zamjenica u jeziku Josipa Kozarca (izvorni znanstveni  rad), Šokačka rič 8, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa slavonski dijalekt, održanoga u Vinkovcima 12. i 13. studenoga,  UDK 811.163.42, ISSN 1845-190X, Vinkovci 2011., str. 191. – 200.

161. Kukuljeviće saborski govor iz 1843. (izvorni znanstveni rad), Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa, ISBN 978-953-7823-05-4 Zagreb. 2011. str. 157. - 182.

 162. O slovopisnim raspravama u Babukićevim slovnicama (izvorni znanstveni rad), Šokačka rič 9, Tradicijski leksik, Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem,  ISBN 978-953-57381-0-7, Vinkovci, 2012., str. 169. - 178.

 163. Suvremeno jezikoslovlje o Ivšićevu odnosu prema hrvatskom književnom jeziku (izvorni  znanstveni rad), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 59., br. 5., god. 2012., str. 186. – 196.; Jezik, vol. 60., br. 1., god. 2913. str. 25. – 31.

 164. Bilješke o hrvatskom jeziku 19. st. u Jagićevoj staroslavenskoj gramatici (izvorni znanstveni rad), Sanjari i znanstvenici, Zbornik radova u čast Branke Brlenić-Vujić, ISBN/ISMN 978-953-314-051-3, Osijek, 2013., str. 515. - 527.

 165. Hrvatski jezik u Kukuljevićevu govoru iz 1843. i u Članku LVIII. 1861. (izvorni znanstveni rad), 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Stoljeća hrvatskoga jezika, ISBN 978-953-156-329-1, Vinkovci, 2013., str. 65. – 78

 166. Normativni pogled iz Ivšićeva Nacrta za istraživanje hrvatskih ili srpskih narječja (izvorni znanstveni rad), Šokačka rič 19, Slavonski dijalektolozi, Zbornik radova Znanstvenog skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, ISBN 978-953-57381-2-1, Vinkovci, 2013., str. 15. – 68.

 167. Jezikovih 60. godišta (uvodnik), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 60., br. 1., god. 2013. str. 1. – 3.

 168. Jozić-Jovanovićev pravopis samo politika može učiniti službenim (kritika),           Hrvatski tjednik, 18. travnja 2013., br. 447., str. 10. – 11.

 169. Hrvatske gramatike u 17. i 18. st. (izvorni znanstveni rad),  Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. st., ISBN 978-953-55540-3-5, Croatica, Zagreb, studeni 2013.

 170. Završeno je 7. kolo natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ (osvrt), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 60., br. 5., god. 2013. str. 200.

 171. Vlastito ime ili opća imenica (stručni rad), Zagovor jezika hrvatskoga, časopis za učitelje hrvatskoga jezika,  br. I./1., Zagreb, god. 2013., str. 57. – 60.

172. Stjepan Babić(stručni rad), Anali zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, UDK 001, ISSN 1, Osijek, 2011. (iz tiska izišlo 2014.)

173. Riječ glavne urednice (uvodnik), Jezik, Zagreb, ISSN 0021-6925, vol. 61., br. 1., god. 2014. str. 1. – 2.

 174. Prilog ili imenica i prijedlog (stručni rad), Zagovor jezika hrvatskoga, časopis za učitelje hrvatskoga jezika, br. II./2., Zagreb, god. 2014., str. 81. – 86.

 175. Bleiburški, Vijeće za normu i pravopisna načela, Kundak ili hrvatski pravopis (osvrt), Hrvatski tjednik, 15. svibnja 2014., br. 503., str. 36. – 37.

 176. Nema potrebe krivotvoriti očite činjenice (osvrt), Hrvatski tjednik, 12. lipnja 2014., br. 504., str. 10.

 

 

UREDNIČKI RAD
 1. Josip Kozarac, Izabrane pripovijesti,
  Vinkovci 1966., ISBN 953-156-156-7
 2. Članica uredništva časopisa Jezikoslovlje od 1998. do 2002., UDK 808.62(05), ISSN 1331-7202
 3. Glavna i odgovorna urednica časopisa Jezik od 3. broja 51. godišta, 2004., UDK  811.163.42,  ISSN 0021-6925 
 4. Članica uredništva časopisa Strani jezici od 1.lipnja 2004., UDK  811:37,  ISSN 0351 • 0840
 5. Urednica tematskoga dvobroja Književne revije: Osječki jezikoslovci hrvatisti, (volumen 45., br. 3. - 4., Osijek, 2005., 382 str.)
 6. Urednica Jezične knjižnice MH Osijek i unutar te knjiženice knjiga
  • Vlasta Rišner, Iz jezične prošlosti i  sadašnjosti, MH, Osijek, 2006., UDK 811.163.42(091), ISBN 953-242-018-5
  • Ljiljana Kolenić, Riječi u svezama, Povijest hrvatske frazeologije, MH, Osijek, 2006., UDK 811.163.42’373.7(091), ISBN 953-242-081-5