E-obrazovanje


Odsjek za informacijske znanosti

ALAT ZA E-OBRAZOVANJE MOODLE NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku upotrebljava se alat za e-obrazovanje Moodle kao potpora tradicionalnom izvođenju nastave. Moodle se na Odsjeku počeo koristiti u ljetnom semestru ak.god. 2005./06. kada se započelo s provođenjem nekolicine testnih kolegija s 1. generacijom studenata koji studiraju prema bolonjskom programu.

Moodle-u se može pristupiti na adresi http://moodle.ffos.hr/. Za prijavu u sustav studenti Odsjeka za informacijske znanosti koriste svoje e-mail korisničke račune Filozofskog fakulteta u Osijeku.


Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - prilagodljivo objektno-orijentirano dinamičko okruženje za učenje) (http://moodle.org) interaktivni je sustav tzv.courseware alat, koji se sastoji od niza mrežnih pomogala koja omogućuju učenje na daljinu. Osnovni cilj implementacije alata jest omogućiti studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Odsjeka upotrebu novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao dodane vrijednosti tradicionalnoj nastavi.
 
Primarna funkcija Moodle-a na Odsjeku za informacijske znanosti svodi se na:

  • objavljivanje obavijesti vezanih uz kolegij uz automatsko slanje istih na e-mail studenata
  • postavljanje i omogućavanje pristupa nastavnim materijalima “na daljinu”
  • zaprimanje studentskih zadaća i seminara uz mogućnost njihovog ocjenjivanja

Sekundarno odnosno prema izboru Moodle se koristi za:

  • za kontrolu nazočnosti predavanjima ili vježbama
  • Brzo testiranje (online test)
  • Raspravište (forum) u okviru kolegija na teme kolegija itd.
  • Provedba raznih upitnika (anketa)


Moodle alat za e-obrazovanje ili sustav učenja na daljinu većim dijelom je preveden na hrvatski. Prijevod sustava na hrvatski jezik (hr. v. 0.8) zasluga je projektnog tima OIZEOO Filozofskog fakulteta u Zagrebu (http://omega.ffzg.hr) te prvog lokalizacijskog marataonaOpen Source sustava za upravljanje učenjem (Learning management system - LMS) Moodle-a koji se održao 30. lipnja 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u organizacijiHrOpenove Stručne skupine za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj a u kojoj su sudjelovali i članovi Odsjeka - Boris Badurina i Boris Bosančić.

FEDORA - DIGITALNI REPOZITORIJ (S IMPLEMENTIRANIM FEZ SUČELJEM)

Digitalni repozitorij Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku koristi se kao institucionalni repozitorij koji pohranjuje sve vrste intelektualnog sadržaja koje Odsjek proizvodi u svom radu kako svojom znanstvenom tako i nastavnom djelatnošću (primjerice, završne i diplomske radove studenata, znanstvene radove nastavnika, sve vrste nastavnih materijala, arhivske datoteke kolegija sustava učenja na daljinu, video zapise izlaganja s konferencija u organizaciji Odsjeka i sl.).

Digitalni repozitorij Odsjeka će uglavnom pohranjivati elektroničke verzije radova u punom tekstu (full text) u MS-Word ili PDF formatu u zaštićenom pristupu s pripadnim metapodacima, ali će se iskoristiti i za pohranjivanje i drugih vrsta datoteka poput onih u .zip formatu u kojima su arhivirani kolegiji iz Moodle-a, alata za e-obrazovanje koji se koristi na Odsjeku, te datoteka u audio i video formatu pohrane poput snimljenih izlaganja pozvanih predavača na međunarodnoj konferenciji LIDA koja se održava jednom godišnje u suorganizaciji Odsjeka.


Kao programsko rješenje digitalnog repozitorija koristi se FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository) koja predstavlja repozitorij za pohranu digitalnog sadržaja heterogenih tipova podataka (tekst, slike, audio, video zapisi itd.) Način pohrane jedinica sadržaja u FEDORA-i uređen je u formi digitalnih objekata, uz mogućnost njihova međusobnog povezivanja, višestrukog prikaza, pridruživanja prava na pristup za pojedine prikaze, izrade sigurnosnih kopija u obliku METS datoteka i drugih naprednih svojstava. Kao mrežno sučelje repozitoriju koristi se Fez integrirano programsko rješenje. Digitalni repozitorij je kompatibilan s OAI-PMH protokolom koji osigurava ključno svojstvo digitalnih repozitorija – interoperabilnost*. Prava pristupa sadržajima u repozitoriju mogu se regulirati kako na administratorskoj razini - preko samog repozitorija - tako i na korisničkoj razini preko prilagođenog Fez sučelja. Sigurnost od neovlaštenog pristupa sadržajima u repozitoriju osnažena je mogućnošću podrške za SSL pristup.

* Repozitorij se može pregledavati preko testnog harvestera Repository Explorer-a koji održava Open Archives Initiative na adresi http://re.cs.uct.ac.za/. Kao OAI Base URL potrebno je upisati http://oziz.ffos.hr:8090/fedora/oai