Diplomski studij - Diplomski studijski program komunikološkog usmjerenja


Katedra za mađarski jezik i književnost

Potreba za pokretanjem diplomskog studija komunikološkog usmjerenja
S obzirom da do sada Mađari u Hrvatskoj nisu imali mogućnost studiranja na materinskom jeziku, pokazuje se veliki nedostatak stručnjaka koji bi se, bilo u novinstvu, na radiju, televiziji ili u organiziranju kulturnog života te u turizmu, mogli služiti svojim poznavanjem mađarske kulture. Ovo stručno usmjerenje udovoljilo bi tim zahtjevima.

Ciljevi i sadržaji studija
Zadaća ovog stručnog usmjerenja je oblikovanje suvremenog pogleda na organizaciju kulture i obrazovanja, upoznavanje najvažnijih pitanja kulture i obrazovanja, pripremanje za uspješnu primjenu načela teorije obrazovanja. Polaznici se pripremaju za upoznavanje organizacijske metode rada, okvira kulturalnih ustanova, i osposobljavaju se za njihovo korištenje u praksi. U posjedu tih saznanja bit će sposobni stručno rukovoditi kulturalnim ustanovama. Kako nedostaju stručnjaci na području komunikologije koji su u stanju djelovati na mađarskom jeziku, bilo putem tiska ili audiovizualno, ovo stručno usmjerenje pripremilo bi svoje slušače i da na tom području steknu praktično znanje kako bi mogli stručno obavljati te djelatnosti.

Usporedivi studiji na drugim sveučilištima
Usporedivi studiji na drugim sveučilištima su među ostalima diplomski studij u izvođenju Odsjeka za mađarski jezik i književnost na Segedinskom Znanstvenom Sveučilištu. U diplomski studij priključeni su i fakulteti u Beču, Cluj-Napoci (Rumunjska), Novom Sadu, Pečuhu i Debrecinu.

Partneri izvan visokoškolskog sustava
Partneri izvan visokoškolskoga sustava zainteresirani za izvođenje diplomskoga studija za mađarski jezik i književnost u komunikološkom usmjerenju su svi subjekti u kulturno-prosvjetnim ustanovama i u gospodarskom i javnom sektoru.

Naziv studija:
Diplomski studij za mađarski jezik i književnost komunikološkog usmjerenja.

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost.

Trajanje studija:
4 semestara (7-10 semestar).

Uvjeti upisa na studij:
Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Studij je dvopredmetan. Može se kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem u nenastavničkom ili nastavničkom usmjerenju koji postoje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Oba studijska predmeta su ravnopravna.

Diplomski studij:
U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju.

Ishodi studija:

Završetkom studija student je osposobljen za obavljanje poslova u odjelima za javnu komunikaciju industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija te u prevoditeljskim servisima i agencijama,. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove komunikologa i prevoditelja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji, ili informacijske tehnologije.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja stječe se zvanje magistar/magistra mađarskog jezika i književnosti.

Ukupan broj ECTS bodova koji studenti moraju imati završetkom studija: minimalno 120 ECTS (zajedno s drugim dvopredmetnim studijem)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija (ishodi učenja):

- komunikacijska jezična kompetencija na razini C1-C2 prema ZEROJ-u u mađarskom jeziku;

- multidisciplinarno znanje u oblastima opće i stručne komunikacije;

- sposobnost prepoznavanja i primjenu raznih diskurzivnih tehnika;

- sposobnost kritičke interpretacije različitih usmenih i pisanih vrsta tekstova;

- sposobnost izražavanja u različitim registrima i žanrovima;

- sposobnost prevođenja tekstova raznog stručnog sadržaja i književnih tekstova različitih stilova i vrsta;

- sposobnost integriranja znanja za rješavanje problema u multidisciplinarnim oblastima unutar komunikacijske znanosti i translatologije;

- znanje osnovnih tehnika istraživačkog rada na tekstovima;

-  sposobnost pronalaženja primarnih podataka i njihove obrade putem suvremenih informatičkih i komunikacisjkih tehnologija;

- komunikacijske sposobnosti i spremnost za suradnju u višejezičnomnom okružju;

- sposobnost posredovanja pri organizaciji kulturnih manifestacija;

- svijest o interkulturalnosti i intermedijalnosti suvremenog društva

Poslovi za koje je student osposobljen po završetku studija:

obavljanje poslova

  • u odjelima za javnu komunikaciju industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija te u prevoditeljskim servisima i agencijama;
  • komunikologa i prevoditelja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama;
  • u izdavaštvu, mediju, na području informacijske tehnologije

Više o predmetima dipomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja OVDJE