Diplomski studijski program mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja


Katedra za mađarski jezik i književnost

Ove akademske godine nije aktivan.

 

Potrebe za diplomskim studijem mađarskog jezika i književnosti nastavničkog smjera

S obzirom da do sada Mađari u Hrvatskoj nisu imali mogućnost studiranja na materinskom jeziku, pokazuje se veliki nedostatak stručnjaka nastavnika u osnovnim i srednjim školama s mađarskim nastavnim jezikom, koji bi se mogli služiti svojim poznavanjem mađarskokg jezika, književnosti i kulture, osigurajući tako kadar za škole s mađarskim nastavnim jezikom.

Program diplomskog studija mađarskog jezi ka i književnosti nastavničkog smjera temelji se na suvremenim spoznajama o učenju i usvajanju mađarskog jezika i književnosti.

Ciljevi i sadržaji studija

Predviđeno je da se u ovom studiju budućim nastavnicima mađarskog jezika i književnosti pruži temeljno teorijsko i praktično didaktičko-metodičko obrazovanje koje se tijekom jednogodišnjega pripravničkoga staža po završetku studija nadopunjuje razvijanjem praktičnih nastavnih kompetencija. Izvođenjem programa studija ostvaruju se sljedeći ciljevi:

- osposobljavanje studenata da svoja stečena pedagoška znanja može kvalitetno predati drugima u obrazovnim institucijama

- osposobljavanje studenata da se na području mađarskoga jezika i književnosti može baviti samostalnim istraživačkim radom

Program obuhvaća dvije osnovne vrste kolegija: specijalističke i stručne kolegije. Specijalistički kolegiji, koji su djelomično obvezni, a djelomično izborni, uključuju temeljne kolegije (pedagogija, psihologija, didaktika) zajedničke svim nastavničkim usmjerenjima, te metodičke kolegije u matičnoj struci (glotodidaktika, metodika nastave jezika). Izborni kolegiji omogućit će studentima detaljnije upoznavanje sa specifičnim karakteristikama poučavanja mađarskog jezika i književnosti. Posljednji, deseti semestar studija posvećen je izradi diplomskog rada i daljnjem praktičnom usavršavanju budućih nastavnika.

Partneri izvan visokoškolskog sustava

Partneri izvan visokoškolskoga sustava zainteresirani za izvođenje diplomskoga studija mađarskog jezika i književnosti u nastavničkom smjeru su sve vrste obrazovnih institucija u kojima se predaje mađarskog jezika i književnosti te Zavod za unapređenje školstva koji u suradnji s fakultetom prati, organizira i provodi permanentno stručno usavršavanje nastavnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Studenti u ovom studiju mogu iz ponude Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta izabrati dio kolegija koje će slušati. Prenošenjem ostvarenih ECTS bodova studentima se omogućuje nastavak istoga ili sličnoga studija na drugim sveučilištima u zemlji ili inozemstvu.

Naziv studija:

Diplomski studij mađarskog jezika i književnosti nastavničkog smjera.

Nositelj studija:

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:

Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost.

Trajanje studija:

2 godine (4 semestra)

Uvjeti upisa:

Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. Studij se može upisati u kombinaciji s nekim drugim studijem nastavničkog smjera Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Diplomski studij:

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju mađarskog jezik i književnosti, te po završetku diplomskoga studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

- jezičnu i književnu kompetenciju na mađarskom,

- poznavanje kulture zemalja mađarskoga govornoga područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata),

- poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,

- poznavanje tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja mađarskog jezika i književnosti.

Studenti stječu sljedeće sposobnosti:

- sposobnost lingvističke analize strukture i uporabe jezika,

- sposobnost individualne interpretacije književnoga djela,

- sposobnost primjene interkulturalnoga pristupa u usporednim analizama kulturnih, povijesnih i geografskih veza između Hrvatske i Mađarske,

- sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkoga rada.

- sposobnost da nastavi studij u doktorskoj školi (primjerice u Pečuhu)

 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije mađarskog jezika i književnosti.

 

Diplomski studij.