Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek


Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebne sociologije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  6. jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane ugrofinistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uvjeti pod točkama 1. do 6.:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. - za izbor u znanstveno-nastavno zvanje,  Obrazac broj 4. - za izbor u suradničko zvanje asistenta,  Obrazac broj 5. - za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i Obrazac broj 7. - za izbor u naslovno zvanje, objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

(poveznica: http://www.ffos.hr/ o nama/Dokumenti/ Uvjeti napredovanja nastavnika /Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici Natječaju pod točkama od 2. do 6. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaju.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

Natječaj pod točkama 1. do 5. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkom 6. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto/naslovno zvanje za koje se pristupnik prijavljuje