Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek


Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija (znanstvene grane povijest filozofije) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti-za njemačku književnost) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 3. pored uvjeta propisanih člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 192. i 194. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člancima 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst te člancima 13. i 22. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.    

Pristupnici Natječaja pod točkom 4. pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 115. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 3. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. - izbor u znanstveno-nastavno zvanje, a pristupnici pod točkom 4. prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. - izbor u suradničko zvanje asistent koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici Natječaju pod točkom 4. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države.

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto za koje se pristupnik prijavljuje