NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK


NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta)

 

Uvjeti:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14., 60/15. i 131/17.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku–pročišćeni tekst, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 4. - za izbor u suradničko zvanje asistenta,  objavljenom na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr / O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici Natječaju koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaju.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom "za Natječajradno mjesto asistent informacijske i komunikacijske znanosti/knjižničarstvo".