Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - NOVA OBAVIJEST (13. STUDENOGA 2017.)


Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - NOVA OBAVIJEST (13. STUDENOGA 2017.)

Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - nova obavijest, 13. 11. 2017.

 

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA RADNO MJESTO

VODITELJ (ŠEF) ODSJEKA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

 

Testiranje za gore navedeno radno mjesto obavit će se dana 21. studenoga 2017. (utorak) u 12,00 sati u sobi broj 46.

Kandidati koji su ostvarili pravo prisustvovanja pisanom dijelu ispita jesu:

 1. Sanja Bunić
 2. Dubravka Čalo
 3. Valentina Franjić
 4. Ivana Kovač
 5. Danijela Kuduz
 6. Maja Mikić
 7. Vlatka Žuljević

Ostali pristupnici nisu ostvarili pravo pristupanja pisanom dijelu ispita jer nisu predali dokumentaciju prema traženim uvjetima iz Natječaja.

NAPOMENA: pristupnici su obavezni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

U prostoriju u kojoj se provodi pisani ispit zabranjeno je unijeti mobitel, tablet i sl. u protivnom, pristupnik će biti udaljen i isključen iz daljnjeg postupka.

 

Povjerenstvo

______________________________________________________

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA

 

Ispravlja se tekst Natječaja Filozofskog fakulteta Osijek objavljen u Narodnim novinama broj 102 od 18. listopada 2017. godine, na način da se u tekstu

Uvjeti pod točkom 3.:

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis sa podatcima o školovanju i radnom odnosu (radno iskustvo minimalno 2 godine u struci)

 

brišu riječi "u struci".

 

U ostalom dijelu tekst Natječaj se ne mijenja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ispravka natječaja u Narodnim novinama.

 

 

                                             Filozofski Fakultet

                          Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku

 

________________________________________________________________

 

Kriteriji za provedbu postupka vrednovanja znanja

za položaj II. vrste

voditelj (šef) Odsjeka za opće i pravne poslove

na neodređeno vrijeme

 

 

Pristupnici su dužni pristupiti pisanom ispitu i motivacijskom razgovoru.

 

Pisana provjera znanja će se provesti testom iz sljedećih područja:

 

pitanja iz poznavanja Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst

 

pitanja iz poznavanja Zakona o radu i Pravilnika o radu Filozofskog fakulteta Osijek –pročišćeni tekst

 

Test se sastoji od ukupno 20 pitanja. Svako pitanje donosi po 1 bod. Na pisanoj provjeri znanja potrebno je ostvariti minimalno 16 bodova.

Pristupnici koji zadovolje na pisanom dijelu provjere bit će pozvani na motivacijski razgovor na kojem mogu ostvariti dodatnih 10 bodova.

Statut i Pravilnika o radu Filozofskog fakulteta Osijek nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta www.ffos.hr, pod linkom "Dokumenti".

 

U slučaju da dva ili više pristupnika ostvare isti broj bodova, prednost ima pristupnik u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Točan termin i mjesto provjere znanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta po isteku roka za predaju prijava.

 

____________________________________________________________________

 

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, znanstvene grane kineziološka edukacija
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste-voditelj (šef) Odsjeka za opće i pravne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti pod točkama 1. i 2.:

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu: Obrazac broj 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja (pod c) naslovno nastavno zvanje) objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

Uvjeti pod točkom 3.:

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis sa podatcima o školovanju i radnom odnosu (radno iskustvo minimalno 2 godine u struci )
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi upravni pravnik (VŠS)
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis s podatcima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Pristupnik koji se poziva na prioritet pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo u jednakim uvjetima i dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo.

Od pristupnika se traži poznavanje rada na PC-u (obvezno Word, Excel i Power Point).

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj (pod točkom 3.) koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.

O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pristupnik za radno mjesto pod točkom 3. bit će izabran prema kriterijima za izbor voditelja odsjeka za opće i pravne poslove (Ured za opće i pravne poslove) koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta na poveznici „Natječaj za položajno radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove".

Natječaj pod točkom 1. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkama 2. i 3. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto/naslovno zvanje za koje se pristupnik prijavljuje