NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK – NOVA OBAVIJEST (25. 10. 2018.)


Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek - obavijest, 25.10.2018.

 

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA RADNO MJESTO IV. VRSTE – NAMJEŠTENIK - (SPREMAČICA)

 

Nakon provedenog motivacijskog razgovora dana 23. listopada 2018. godine na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste - namještenik - (spremačica) Odlukom dekanice Fakulteta izabrana je Vera Krajinović, iz Bilja, M. Krleže 11 s najvećim brojem ostvarenih bodova.

 

______________________________________________________________________________

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane knjižničarstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvene grane informacijsko i programsko inženjerstvo) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane teorija i povijest književnosti) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije (znanstvene grane didaktika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-namještenik (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 3. pored uvjeta propisanih člancima 93. i 95.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 192. i 194. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkom 4. pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 198.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i člankom 115. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst te članku 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja pod točkom 5.

- osnovno ili srednje obrazovanje.

Pristupnici Natječaja pod točkama od 1. do 3. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. - izbor u znanstveno-nastavno zvanje, a pristupnici pod točkom 4. prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 5. - izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici pod točkom 5. uz prijavu prilažu:

- presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi

- životopis

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Pristupnici Natječaja pod točkama 4. i 5. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice i/ili elektroničkom poštom o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Dokumentacija za pristupnike pod točkama 1. do 4. se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Pored dokumentacije utvrđene u gore navedenom obrascu pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države.

Natječaj pod točkama 1. do 4. je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkom 5. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za Natječaj – radno mjesto za koje se pristupnik prijavljuje