Studentska praksa


Odsjek za pedagogiju

DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE- STUDENTSKA PRAKSA

Tijekom 1. i 2. godine diplomskoga studija pedagogije (1. i 4. semestar) studenti obavljaju po 30 sati pedagoške prakse u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi uz mentorstvo stručnoga suradnika pedagoga tih škola.
Cilj je pedagoške prakse omogućiti studentu pedagogije neposredni uvid u odgojno-obrazovni rad škole i rad stručnoga suradnika pedagoga te samostalno ostvarivanje određenih pedagoških poslova kao doprinos njegovom praktičnom osposobljavanju za zanimanje pedagoga.

Program pedagoške prakse vezan je uz sadržaje kolegija "Metodika rada pedagoga 1" i "Metodika rada pedagoga 2".

Za vrijeme pedagoške prakse student nazoči, prati ili sudjeluje u svima aktivnostima i događanjima u školi pridržavajući se pravila koja vrijede za zaposlenike škole. Upoznaje prostor, radne uvjete i opremljenost škole, školski kurikulum i druge važnije školske dokumente te opću pedagošku dokumentaciju.

U neposrednom mentorskom radu s pedagogom detaljnije upoznaje ciljeve, planiranje, područja rada i dokumentaciju stručnoga suradnika pedagoga, dnevnu i tjednu dinamiku njegovoga rada te način i važnost suradničkih i timskih odnosa pedagoga sa svima odgojno-obrazovnim subjektima.

U okviru zadanih praktičnih radova student u školi samostalno ostvaruje razgovore savjetovanja s učenikom i roditeljem, pedagošku radionicu, intervju s nastavnikom i razrednikom, strukturirano i nestrukturirano praćenje nastavnoga procesa te razgovor s nastavnikom o praćenoj nastavi.

O tijeku prakse student vodi mapu pedagoške prakse koja sadrži dnevnik rada, izvješće studenta, dokumentaciju o ostvarenim praktičnim radovima i materijale/priloge o radu škole i pedagoga. Ostvarenost pedagoške prakse vrednuju pedagog-mentor studenta i voditeljica kolegija na temelju zadanih sastavnica.