Najčešća pitanja i odgovori


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Kada se provodi upis programa PPDM izobrazbe?  

Upis programa provodi se u dva upisna roka tijekom jedne godine. Prvi upisni rok provodi se početkom rujna, a drugi krajem siječnja. Obavijest o upisnom roku objavljuje se na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta mjesec dana prije upisa, odnosno početka nastave.   

Kada se treba predbilježiti za upisni rok?

Prijave za program PPDM izobrazbe mogu se poslati tijekom cijele akademske godine. Obrazac prijave nalazi se na mrežnoj stranici Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti). Popunjeni obrazac potrebno je poslati na mail ppo@ffos.hr

Mogu li poslati dokumente za upis putem pošte? 

Dolazak na upis je obvezan. Ukoliko to nije moguće iz opravdanih razloga, potrebno je javiti se pravovremeno djelatnicima Referade za PPDM izobrazbu na 031 494 645 ili na ivinko@ffos.hr.  

Kolika je cijena programa?  

Cijena programa po polazniku je 8.450,00 kn.  

Postoji li mogućnost obročnoga plaćanja izobrazbe? 

Iznos cijene programa moguće je platiti u dva obroka. 

Ako nakon početka izobrazbe odustanem od daljnjeg pohađanja nastave, trebam li platiti cijeli iznos izobrazbe?  

Morate izvršiti ugovornu obvezu koju ste preuzeli prilikom upisa programa PPDM izobrazbe.

Gdje se mogu dobiti informacije o strukturi i sadržaju programa PPDM izobrazbe? 

Sve relevantne informacije o programu PPDM izobrazbe dio su Elaborata o programu PPDM izobrazbe koji se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti). 

Koliko traje program PPDM izobrazbe? 

Program PPDM izobrazbe odvija se tijekom dva semestra. Završetak je programa moguć i prije isteka drugoga semestra, što ovisi o radu i angažmanu polaznika (redovitom polaganju ispita i ispunjavanju obveza u predmetu Školska praksa).  

Kada se održava nastava?  

Nastava se održava subotom od 8.30 do 15.30.  

Je li obavezno pohađati nastavu svaku subotu i koliko je dozvoljeno izostati s nastave? 

Pohađanje nastave je obvezno. U slučaju opravdanog izostanka potrebno je javiti se predmetnom nastavniku.  

Postoji li mogućnost prijelaza iz grupe u koju smo raspoređeni u drugu grupu? 

Samo u posebnim slučajevima.  

Tko se može prijaviti za praćenje nastave putem interneta?  

Nastavu putem sustava učenja na daljinu mogu pratiti polaznici čije je prebivalište najmanje 200 km udaljeno od Osijeka. U iznimnim je slučajevima (npr. izuzetno loša prometna povezanost, polaznice koje su započele porodiljni dopust i slično) moguće polaznicima odobriti praćenje nastave putem interneta i ako je njihovo prebivalište manje od 200 km udaljeno od Osijeka.  

Ako iskoristim mogućnost praćenja nastave putem interneta, koliko puta moram dolaziti u Osijek?  

Na Filozofski fakultet trebate doći kada je upis izobrazbe i kada se polažu završni usmeni i pismen ispiti. 

Postoje li snimljena predavanja za polaznike putem interneta u slučaju da nisu pogledali predavanja u određenim terminima?  

Da. Snimku predavanja koja su se održala prethodne subote možete pogledati od četvrtka ujutro do petka ujutro. 

Jesu li i ispiti organizirani putem interneta ili treba dolaziti u Osijek na ispit?   

Način polaganja ispita za svaki predmet naveden je u Elaboratu o programu PPDM izobrazbe (u dijelu opisa predmeta) te u Izvedbenom planu nastave. O načinu polaganja ispita ovisi trebate li dolaziti u Osijek. Primjerice, ako se ispit polaže predajom pisanoga seminarskoga rada, onda ne trebate dolaziti na Filozofski fakultet. Na završni usmeni/pismeni ispit morate doći.  

Tko može upisati program PPDM izobrazbe?

Program PPDM izobrazbe mogu upisati pristupnici koji su završili:

      a) sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij po starom ili prema novom        (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski nenastavnički studij po novom (bolonjskom)               programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja),

      b) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS,

      c) gimnaziju.

Druga sam godina dvopredmetnoga diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) i njemačkoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer). Zanima me sljedeće:

  1. Mogu li i prije završetka diplomskoga studija upisati program PPDM izobrazbe koji bih upisala zbog studija njemačkoga jezika i književnosti koji je nenastavnički smjer?

Program PPDM izobrazbe možete upisati i pohađati tijekom studija koji ste naveli. U tom slučaju program upisujte temeljem svjedodžbe/diplome o završetku preddiplomskoga sveučilišnoga studija na kojem ste stekli minimalno 180 ECTS. 

  1. Ako mogu već tijekom studija upisati program, postoji li mogućnost da mi se priznaju predmeti koje sam položila/ću položiti u okviru Diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer)?

Ako predmet koji ste položili u okviru studija koji ste upisali na Filozofskome fakultetu Osijek ili drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj po svom sadržaju i opsegu odgovara predmetu koji ste upisali u okviru PPDM izobrazbe, postoji mogućnost priznavanja ispita. Više o uvjetima priznavanja ispita i postupku priznavanja možete pročitati u dokumentu Uvjeti za priznavanje ispita i postupak priznavanja ispita koji se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti). 

  1. Hoće li mi se tada umanjiti iznos školarine?

Iznos školarine umanjit će Vam za 10% bez obzira na broj priznatih predmeta. Više o tome možete pročitati u dokumentu Odluka o priznavanju predmeta i umanjenju školarine na PPDM izobrazbi koja se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti). 

Završila sam Diplomski studij psihologije. Zanima me postoji li mogućnost priznavanja položenih ispita na navedenom studiju? 

Da, postoji. Više o uvjetima priznavanja ispita i postupku priznavanja možete pročitati u dokumentu Uvjeti za priznavanje ispita i postupak priznavanja ispita koji se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti). 

Završila sam fakultet u inozemstvu. Mogu li upisati program PPDM izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Osijeku?

Možete, ali prethodno je potrebno izvršiti priznavanje inozemne obrazovne/visokoškolske kvalifikacije (više informacija na poveznici https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija) te prilikom upisa na program PPDM izobrazbe priložiti rješenje o priznavanju.

Postoji li mogućnost da praksu održimo u školi/na fakultetu prema našem izboru?

Polaznici imaju mogućnost dati prijedlog obrazovne ustanove u kojoj bi željeli održati praksu. Može li Filozofski fakultet i organizirati provedbu prakse prema željama polaznika, ovisi o više čimbenika koji se razmatraju nakon zaprimanja prijedloga.

Ako već radim u školi, može li mi se navedeni nastavni rad priznati kao obavljena praksa?

Da, to je moguće. Više o tome možete pročitati u dokumentu o Uvjetima za priznavanje ispita i postupku priznavanja ispita koji se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti).

Ako se zaposlim za vrijeme trajanja izobrazbe, moram li polagati predmet Školska praksa?

Predmet Školska praksa morate upisati. Mogućnost oslobađanja pohađanja predmeta postoji. Više o tome u dokumentu Uvjeti za priznavanje predmeta i postupku priznavanje predmeta koji se nalazi na mrežnoj stranici Pododsjeka za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna  - pod Dokumenti).  

Priznaje li mi se predmet Školska praksa, ako sam održavala radionice? 

Ne priznaje se. Priznaje se samo neposredni nastavni rad s učenicima/studentima u trajanju od najmanje tri tjedna.  

Kada se dobiva potvrda o završetku programa PPDM izobrazbe?

Po završetku programa polaznici dobivaju potvrdu o završenom programu PPDM izobrazbe. Polaznici program završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih obveznih i odabranih izbornih predmeta koji su opisani u programu PPDM izobrazbe i navedeni u izvedbenom planu nastave za tekuću akademsku godinu. Kada polaznik položi sve ispite i kada su ocjene upisane u indeks, polaznik predaje Referadi za PPDM izobrazbu indeks i molbu za izdavanje potvrde o završenoj izobrazbi. 

Što ako ne završim izobrazbu do roka utvrđenom po ugovoru o PPDM izobrazbi?

Polaznik je obvezan završiti program PPDM izobrazbe u roku od 12 mjeseci od dana upisa. Ako polaznik u navedenom roku ne završi izobrazbu može mu, na temelju pisane molbe, Povjerenstvo za rješavanje molbi polaznika na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje odobriti dovršenje.

Postoji li mogućnost mirovanja obveza?

Mirovanje obveza moguće je:

-  za vrijeme trudnoće,

- za polaznice majke ili polaznika oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima,

-  za vrijeme dulje bolesti u tijeku izobrazbe u neprekidnom trajanju od 90 dana te

- u drugim opravdanim slučajevima na temelju odluke Povjerenstva za rješavanje molbi polaznika na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje.

Polaznik može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko najkasnije u roku 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje podnese Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza i priloži vjerodostojnu dokumentaciju o opravdanosti zahtjeva.