O programu


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Uvodne napomene

o programu Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

 

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke (u daljnjem tekstu: PPDM) izobrazbe namijenjen je stručnjacima koji zapošljavanjem u odgojno-obrazovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim te visokoškolskim ustanovama imaju zakonsku obvezu steći nastavničke kompetencije, kao i onima koji se namjeravaju zaposliti u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svojega inicijalnog obrazovanja nisu stekli potrebne nastavničke kompetencije.

Osnovni je cilj programa PPDM izobrazbe omogućiti polaznicima stjecanje nastavničkih kompetencija koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja pedagogije, opće psihologije i psihologije odgoja i obrazovanja, didaktike i metodike kao i drugih znanstvenih područja i grana (npr. informatologije, komunikologije, kroatistike i drugih) koja pridonose širenju opće pismenosti, izgradnji i usavršavanju individualnih i socijalnih kompetencija polaznika programa.

Nakon uspješno završenoga programa PPDM izobrazbe polaznik će moći:

  • koristiti se pedagogijskim i psihologijskim spoznajama u kreiranju zdrave, uvažavajuće, podržavajuće i izazovne okoline za učenje i pružanje podrške učenicima u osnovnim i srednjim školama
  • izraditi izvedbeni plan i program za određeni nastavni predmet
  • planirati i izvoditi nastavu iz određenog nastavnog predmeta u osnovnim i srednjim školama i na visokoškolskim ustanovama
  • primijeniti u nastavi odgovarajuće nastavne metode, oblike rada i nastavna sredstva
  • vrednovati znanje učenika i studenata u skladu s ishodima učenja
  • predložiti postupke i mehanizme osiguravanja kvalitete u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi
  • koristiti se načelima etičnoga ponašanja u radu s učenicima i studentima.

Program PPDM izobrazbe za stjecanje nastavničkih kompetencija za rad u primarnom, sekundarnom i tercijarnom obrazovanju mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij po starom ili prema novom (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski nenastavnički studij po novom (bolonjskom) programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja),
  2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS,
  3. pristupnici koji su završili gimnaziju.

Program PPDM izobrazbe traje dva semestra. Tijekom prvoga semestra polaznici stječu temeljna teorijska i praktična znanja iz obveznih predmeta Pedagogija, Psihologija odgoja i obrazovanja, Didaktika i obveznih izbornih predmeta Metodika nastave, Metodika visokoškolske nastave i Metodika nastave stranih jezika. Tijekom drugoga semestra polaznici produbljuju svoja teorijska i praktična znanja te iskustva kroz obvezni predmet Školska praksa te minimalno tri izborna predmeta, i to po jedan iz područja pedagoško-didaktičkih kompetencija, područja psihologijskih i metodičkih kompetencija te područja ostalih kompetencija.

Upisom obveznih i izbornih kolegija polaznici stječu minimalno 55 ECTS iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama kako je propisano Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14i 152/14, članak 105., stavak 6. i stavak 7.).

Program PPDM izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih programom i izvedbenim planom nastave.

Više o programu može se pročitati u Elaboratu o programu PPDM izobrazbe koji je dostupan na poveznici http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna (pod Dokumenti).