zaglavlje Filozofski fakultet
Povijest starog Egipta

POVIJEST STAROG EGIPTA

 

Nositelj kolegija ili izvođač dijela nastave: doc. dr. sc. Zlatko Đukić

Status predmeta: obvezni

Godina studija: I.

Semestar studija: II. ljetni

Sati tjedno: P 2, S 1(2)

ECTS bodovi: 2

 

Okvirni sadržaj predmeta:

Prapovijesno utemeljenje; Osobitosti i mijene klasičnog egipatskog ustroja u politici, gospodarstvu, socijalnim institucijama te u kratkom pregledu u religiji, znanosti, kulturi i umjetnosti; Odnosi s geopolitičkim okružjem, gospodarski i kulturni kontakti - najdalji dometi; Sučeljavanje s vanjskim silama; Strane vlasti nad Egiptom; Helenistički Egipat; Rimski Egipat; Krščanstvo.

 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će:

-          Razumjeti važnost Nila za nastajanje naselja

-          Upoznati se s nastankom Egipta i njegovom poviješću kroz dinastije

-          Pratiti razvoj arhitekture

-          Usporediti egipatsku s arhitekturama drugih starih civilizacija

-          Uvidjeti utjecaj religije na zemaljski i zagrobni život

 

Način polaganja ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

  1. G. Novak, Egipat, Zagreb 1967.
  2. Skupina autora, Povijest svijeta od početaka do danas, Zagreb 1977.
  3. I. Uranić, Stari Egipat: povijest, književnost i umjetnost starih Egipćana, Zagreb 2002.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

  1. E. Kale, Putovi civilizacije, Zagreb 1988.
  2. P. Selem, Izidin trag, Split 1997.

 

 

 

Brze poveznice
korisničko ime

lozinka

 
Odsjek za povijest © 2011