Projekt digitalizacije njemačkih tiskovina


Projekt digitalizacije njemačkih tiskovina u sklopu Partnerstva germanističkih institucija sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Justusa Liebiga u Gießenu

Dana 3. studenoga 2017. godine u prostorijama Muzeja Slavonije u Osijeku u prisustvu su novinara svečano potpisani ugovori u vezi dvogodišnjega projekta „Digitalizati njemačkih tiskovina od 18. do 20. stoljeća u Hrvatskoj“ (2017 – 2019), čiji je neposredni cilj digitalizacija dvaju najduže objavljivanih novina na njemačkom jeziku u Slavoniji, Die Drau (1868 – 1932) i Slavonische Presse (1885 – 1919), kao i godišnjaka Essegger Bote. Riječ je o digitalizaciji više od 220.000 stranica novinske i kalendarske građe, koja će putem virtualnih platformi Digitalnog foruma za Srednju i Istočnu Europu (DiFMOE) njemačke knjižnice „Martin Opitz“ i Muzeja Slavonije u Osijeku biti dostupna ne samo znanstvenim istraživačima, već i cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti. Projekt digitalizacije financira Ured za kulturu i medije Savezne vlade Republike Njemačke u iznosu od 1.000.000,00 kuna, dok imatelji građe, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Odjel knjižnice Muzeja Slavonije, ustupaju građu u svrhu njene digitalizacije koju obavlja tvrtka ArhivPro d.o.o. iz Koprivnice, a zauzvrat dobivaju pretražive digitalizate koje mogu uvrstiti u vlastite digitalne zbirke.

Projekt predstavlja prvi korak u smjeru digitalizacije cjelokupne tiskovne građe objavljene na njemačkom jeziku na području današnje Republike Hrvatske, gdje je od 1786. do 1945. godine izlazilo nešto više od stotinjak njemačkih novina i časopisa. Krajnji je cilj projekta prikupiti podatke o tim tiskovinama te ih zajedno s digitaliziranom građom staviti na raspolaganje na javno dostupnom portalu, kako bi kao trajni izvor poslužili istraživanjima unutar različitih znanstvenih disciplina koje se bave književnošću, jezikom i kulturom njemačke manjine na tlu Hrvatske.

Projekt digitalizacije inicirali su voditelji programa Partnerstva germanističkih institucija sa Sveučilišta Justus Liebig u Gießenu i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Thomas Möbius i doc. dr. sc. Tihomir Engler, kao potporni projekt devetogodišnjeg znanstveno-istraživačkog projekta „Na tragovima njemačkoga jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj“ (2017 – 2025), pokrenutog 2017. u sklopu programa mobilnosti, nastavne i znanstveno-istraživačke suradnje Instituta za germanistiku i Odsjeka za njemački jezik i književnost navedenih sveučilišta koji financira Njemački ured za akademsku razmjenu (DAAD). Cilj je glavnog projekta istražiti tragove doseljenika s njemačkoga govornoga područja na tlu Hrvatske u razdoblju od kasnoga srednjega vijeka pa sve do današnjice. Na lingvističkom području, ali i na didaktičkom usvajanja stranoga jezika, riječ je o dijakronijskim istraživanjima posvećenim jezičnim specifičnostima njemačkih doseljenika, dodirnim točkama između hrvatskoga i njemačkoga jezika, kao i školskim i izvanškolskim strategijama jezičnoga posredovanja. Na kulturnom području istraživat će se interakcija između njemačkih doseljenika i slavenskoga stanovništva u pogledu ne samo kulturnih navika (kazalište, tisak i izdavaštvo) nego i običaja, u onome opsegu u kojemu ih je moguće rekonstruirati. Na književnom će se području njemačka književna djela koja su nastala na tlu Hrvatske nastojati uklopiti u njihov povijesni, politički i socijalni kontekst, a recepcija tih djela, koliko je to moguće, usporediti s onom njemačke književnosti u regiji. Analizirat će se način na koji autori sebe i svoja djela eksplicitno ili implicitno percipiraju unutar mreže regionalne, nacionalne i svjetske književnosti. Uz to će se nastojati utvrditi čitateljske i identifikacijske potrebe recipijenata njemačke književnosti na tlu Hrvatske u pojedinim povijesnim razdobljima te dokumentirati i istražiti utjecaj razvoja njemačke kulture i književnosti na razvoj hrvatske kulture i književnosti.

Budući da je riječ o interdisciplinarnom istraživanju, u projekt su se s hrvatske strane uključili ne samo znanstvenici s Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, već i znanstvenici i istraživači s drugih odsjeka Filozofskog fakulteta, odnosno drugih sastavnica Sveučilišta, ali i istraživači s drugih hrvatskih sveučilišta i institucija. Istraživačkim je radom trenutno obuhvaćeno tridesetak znanstvenika koji djeluju na šest znanstvena područja, pri čemu će se o rezultatima istraživanja kontinuirano raspravljati na kolokvijima u sklopu Partnerstva germanističkih institucija, odnosno, predstavit će ih se na drugim stručnim i znanstvenim skupovima i objaviti u biblioteci projekta, ali i u drugim znanstvenim časopisima.

Krajnji je cilj oba projekta što sustavnije prikupljanje i kompletiranje građe u vezi prisustva doseljenika s njemačkoga govornoga područja na tlu Hrvatske te istraživanje i znanstveno vrednovanje ne samo te građe, već i kulturnoga transfera između doseljenika i domicilnoga, hrvatskoga stanovništva kako bi se na temelju rezultata istraživanja mogli povući zaključci i o strategijama interkulturnog diskursa u suvremenom trenutku.