Josip Janković

Josip Janković

Izrada projekta prevencije u vlastitoj lokalnoj zajednici

Lokalna zajednica je socijalna sredina koja je u dobroj mjeri odgovorna za nastanak i razvoj različitih psihosocijalnih problema i pojava kod djece i mladih. Samim tim je i vrlo pogodna za planiranje, pripremu i provedbu prevencije budući da posjeduje brojne resurse čijom je aktivacijom i uključenjem u provedbu dobro planiranih, pripremljenih i vođenih programa suočavanja s rizičnim čimbenicima moguće postići izuzetno dobre rezultate u primarnoj i sekundarnoj prevenciji poremećaja u ponašanju, psihičkom funkcioniranju i ovisnosti kod novih naraštaja. Da bi bilo moguće postići poželjnu razinu zaštite djece i mladih od posljedica djelovanja brojnih rizičnih čimbenika potrebno je pripremiti kvalitetan program i sustavno ga provoditi i evaluirati na optimalnoj stručnoj razini uz permanentnu stručnu superviziju.


Rođen je u Đakovu 30. 11. 1943. gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je psihologiju i sociologiju, magistrirao socijalnu psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti a doktorirao socijalnu politiku i socijalni rad. Educira se u više terapijskih pravaca od psihodinamskog, preko Kompleksnog pristupa u liječenju ovisnika, TA, Rogersovog nedirektivnog pristupa do Sustavne obiteljske terapije a kreator je posebnog pristupa u prevenciji – Male kreativne socijalizacijske skupine, kojeg sa suradnicima razvija već 35 godina. Bavi se odgojem mladih, kliničkom psihologijom, obiteljskim, partnerskim, međugeneracijskim i problemima djece i mladih te sveučilišnom nastavom na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu, Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta i na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te Katedri za socijalni rad na Filozofskom fakultetu u Mostaru a sudjeluje i u osnivanju i pokretanju Studija socijalnog rada u Osijeku. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika.

Dino Krupić

Dino Krupić

Kad i zašto varijable koreliraju? Moderatorsko-medijacijske regresijske analize

Povezanost dviju ili više varijabli je važan podatak, kako u istraživanju tako i u praksi. No, jednostavna povezanost nije dovoljna objašnjenje kompleksnih odnosa među varijablama. Primjerice, povezanost varijable A i B može vrijediti za jednu skupinu ispitanika, ali ne i za drugu. Na primjer, ljubomora može biti povezana s fizičkom agresijom kod muškaraca, ali ne i kod žena. U ekonomiji, moguće je da jedna vrsta upravljanja rezultira većim prihodom u jednoj gospodarskog grani, ali ne i u drugoj. Također, povezanost dviju varijabli može biti posredovana utjecajem treće. Na primjer, u psihologiji je moguće da su tjelesna visina i inteligencija povezani. Tu povezanost može objasniti treća varijabla - dob, što značajno mijenja interpretaciju rezultata. U ekonomiji, podizanje PDV-a može rezultirati smanjenjem prihoda od poreza, zbog treće varijable - npr. porasta sive ekonomije. Ovakvi problemi se ispituju medijacijskom i moderatorskom regresijkom analizom, te njihovom kombinacijom - medijacijsko-moderatorskom regresijskom analizom. Nužno predznanje za ovu radionicu je poznavanje osnova korelacijske analize. Cilj radionice je upoznati polaznike s temeljnom logikom ovakvih statističkih postupaka, te upoznavanje s izvedbom analize i interpretacijom rezultata.


Dr.sc. Dino Krupić, zaposlen je kao asistent na Odsjeku za psihologiju na FFOS-u. Bavi se proučavanjem biološke osnove ličnosti, a u nastavi drži kolegije vezane uz ličnost, psihometriju (multivarijatne metode) i eksperimentalnu metodologiju. Od znanstvenih aktivnosti, u protekle tri godine uređuje dva zbornika radova s konferencija, objavljuje jedno poglavlje u knjizi za izdavača Elsevier, šest izvornih radova u časopisima indeksiranim u CC bazama, te 5 radova u ostalim domaćim i stranim časopisima. 2015. prima nagradu za znanstveni doprinos na FFOS-u, 2011. Rektorovu nagradu za seminarski rad, a 2017. doktorira na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Sudjeluje kao član projektnog tima u sklopu znanstvenog projekta "ECLAT" kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.