O upisima općenito


Ured za studentska pitanja

Upis na studij

Na studij se upisujete na temelju javnog natječaja kao redoviti ili izvanredni student.

Na Filozofskom fakultetu Osijek možete studirati samo u statusu redovitog studenta.

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. U tom natječaju ćete naći sve podatke važne za upis: uvjete i broj mjesta za upis, postupak, dokumente koje trebate priložiti i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Postupak odabira i kriterije na temelju kojih se obavlja klasifikacija utvrđuju visoka učilišta. Naš je Fakultet prihvatio položene ispite državne mature kao jedini kriterij upisa na studij koji izvodi.

Sve o upisu na prvu razinu studija u Republici Hrvatskoj doznat ćete na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta: Postani student.

Sve o uvjetima upisa na drugu razinu studija doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati. Za drugu razinu sveučilišnih studija relevantno je da sveučilišta samostalno određuju uvjete pod kojima se studenti koji su završili stručne studije upisuju na sveučilišne studije.

Sve o uvjetima upisa na poslijediplomski studij doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati.

 

Redoviti i izvanredni studenti

Studij možete upisati kao redoviti ili izvanredni student. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici. 

Troškovi redovitog studija se dijelom ili u cijelosti subvencioniraju iz državnog proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija ostvarujete ako ste redoviti studenti akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na javim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

  • koji u akademskoj godini 2015./2016. ili 2016./2017. ili 2017./2018. prvi put upisuje prvu godinu studija
  • koji je na početku akademske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. u prethodnoj akademskoj godini stekao najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju da ste student s utvrđenim invaliditetom od 60 posto ili više.

Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program. Troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi sam student.

Više informacija o povlasticama koje možete ostvariti kao student pogledajte na poveznici: studentski standard.

 

Strani državljani

Od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije studenti koji su državljani zemalja Europske unije upisuju se na studij unutar nacionalnih upisnih kvota i pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani te sukladno tome plaćaju isti iznos troškova studija odnosno imaju pravo na subvencionirane troškove studija.

Državljani trećih zemalja upisuju se unutar kvota za strance i pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ali se od njih, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Stranim se državljanima upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili neki drugi studij koji je od interesa za nacionalnu sigurnost.

Dodatne informacije: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Ustanove iz sustava visokog obrazovanja