SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE REKTORSKOG ZBORA


U skladu sa zaključkom sa sjednice Rektorskog zbora od 18. lipnja 2017. i u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, 140/2009.) Rektorski zbor Republike Hrvatske upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa zaključkom sa sjednice Rektorskog zbora od 18. lipnja 2017. i u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, 140/2009.) Rektorski zbor Republike Hrvatske upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je 17. srpnja 2017., a elektronička adresa na koju zainteresirani mogu dostaviti svoja očitovanja je: ppavlet@unizg.hr.

Napominjemo da će u postupku izrade konačnog prijedloga Odluke Rektorskog zbora biti razmotrene sve primjedbe i sugestije koje su prethodno dostavljene u sklopu interne rasprave koju su organizirala pojedina sveučilišta ili sastavnice.