Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove


Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Program obavljanja te stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove pokrenut je s ciljem poboljšanja i unapređenja kvalitete tiskanih tekstova na hrvatskom jeziku te općem doprinosu i brizi za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije.

Uvjeti za upis, napredovanja i završetak programa su:

  • završen Studij hrvatskoga jezika i književnosti (predbolonjski program)
  • završen Preddiplomski ili Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (po bolonjskom sustavu)

Mogu se prijaviti i kandidati koji su završili Učiteljski fakultet u Osijeku, jer im je nastava iz hrvatskoga jezika sastavni i vrlo važan dio studija. Također, ovaj je edukacijski program otvoren i svima ostalima koji su zainteresirani za poboljšanje svoje razine jezične kulture, a u svom se poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi. To se u prvom redu odnosi na članove pravnih službi u javnim i državnim tvrtkama, odvjetničke urede, reklamne agencije itd., a koji bi prošli edukaciju iz osnovne jezične kulture u svrhu poboljšanja jezične kvalitete različitih vrsta službenih dopisa, zamolbi, pisama i sl. i time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije.

Cilj je programa dodatno educirati polaznike u znanjima potrebnima za uspješno izvršavanje lektorskih i korektorskih poslova te doprinijeti poboljšanju stupnja jezične kulture polaznika koji dolaze iz drugih struka, s naglaskom na detaljnom utvrđivanju znanja iz pravopisa hrvatskoga jezika (veliko i malo slovo, alternacije ije/je/e/i, distribucija fonema č, ć, dž i đ, sastavljeno i rastavljeno pisanje, pisanje riječi iz drugih jezika, zarez kao rečenični i pravopisni znak, kratice, pisanje službenih dopisa, zamolbi, pisama itd.), analizi najčešćih gramatičkih (morfosintaktičkih i tvorbenih) pogrešaka u pisanom tekstu tipa položaja enklitike u rečenici, sročnosti, deklinacije brojeva, kategorije živosti, distribucije i značenja sufiksa i sl. Velika bi pozornost bila posvećena i stilističko-pragmatičkim aspektima teksta, s naglaskom na usvajanju temeljnih zakonitosti funkcionalne raslojenosti hrvatskoga standardnog jezika odnosno jezičnim i stilskim posebnostima, u prvom redu, triju funkcionalnih stilova (znanstvenoga, administrativnoga i novinsko-publicističkoga) koji se odnose na pisanu javnu komunikaciju, a pripadaju području kolektivne stilistike koja primarno podliježe lekturi i korekturi. Polaznici tečaja također bi usvojili i znanja iz upotrebe lektorskih i korektorskih znakova.