Preporuke Povjerenstva 2015.


Sustav za kvalitetu

2015. GODINA

              - Prilog- Obrada rezultata ankete o sustavu kvalitete na FFOS