UVOD O DOKTORSKOM STUDIJU


svi doktorski studiji (Jezikoslovlje, Književnost i kulturni identitet, Pedagogija)

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije

 

Naziv doktorskog studija: Pedagogija i kultura suvremene škole

Razina studija: Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij

Trajanje studija: 3 godine /6 semestara

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Naziv koji se stječe završetkom studija: Doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije

 

O studiju: Doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole ima za cilj i zadatke obrazovati stručnjake koji će razumjeti, proučavati i razvijati pedagogiju kao suvremenu znanost o odgoju unaprjeđivanjem spoznaja o odgojno-obrazovnim i socijalizacijskim procesima kroz implementaciju novih znanja i vještina, sudjelovati u diseminaciji znanstvenih postignuća iz područja pedagogijske znanosti istraživanjem i opisivanjem raznolikih aspekata odgoja i obrazovanja na znanstveno-teorijskoj i djelatno-praktičnoj osnovi, te koji će, naposljetku, kompetentno odgovoriti novim potrebama iznimno zahtjevnog tržišta rada. Studij kroz atraktivan, inovativan, interdisciplinaran i jedinstven program, kroz sinergiju akademskog i poduzetničkog duha, nastoji odgovoriti potrebama dinamičnog tržišta rada, pridonijeti jačanju sektora odgojno-obrazovnih djelatnosti koje moraju biti temelj razvoja suvremenog demokratskog društva znanja i obrazovati stručne, samostalne, odgovorne i visokomotivirane znanstvenike koji će pridonijeti razvoju pedagogijske znanosti i sudjelovati u daljnjem razvoju odgojnih znanosti. Poslijediplomski doktorski studij pedagogije utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima i kompetencijama potrebnim za razvitak društva temeljenog na znanju. Predloženi je studij u nacionalnim okvirima jedinstven i originalan, a proizlazi iz nekoliko temeljnih spoznaja: 1) pedagogija kao društvena znanost dominantno je usmjerena na znanstveno istraživanje odgoja, obrazovanja, školskog sustava i nacionalnog kurikuluma te kao takva pripada među nacionalne strateške prioritete Republike Hrvatske; 2) suvremena pedagogijska znanost danas predstavlja jedno od posebno dinamičnih znanstvenih područja, kako prema broju znanstvenih istraživanja tako i prema udjelu u financiranju društvenih istraživanja; 3) inovativnost poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije ogleda se u sadržajnom, tematski aktualnom, organizacijski modernom i metodički raznolikom kurikulumu temeljenom na stalnim i brzim promjenama u svijetu otvorenih znanosti; 4) doktorski studij pedagogije slijedi koncepciju sličnih studija u svijetu, no istodobno ima i  karakteristike koje su specifične za tradiciju hrvatske pedagogije; 5) studij teži odražavanju suvremenog i interdisciplinarnog znanstvenog tretmana pedagoških pojava te poticanju svakog polaznika da u okvirima osobnih stručno-znanstvenih promišljanja, interesa, motiva i prakse pronađe individualna usmjerenja koja će završno iskazati izborom, izradom i obranom doktorskog rada. Kao jednom od ključnih preduvjeta za podizanje kvalitete nastavnog procesa, Fakultet teži uravnoteženom povećanju broja kvalificiranih i kompetentnih nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, što imperativno nameće potrebu za međusobnim prožimanjem nastavnog procesa s ostalim djelatnostima ustanove, u prvom redu sa znanstvenoistraživačkim i stručnim radom.

Sadržajna i strukturna analiza programa i organizacije uspoređenih poslijediplomskih doktorskih studija pokazuje naglašenu usmjerenost prema teorijsko-metodološkom proučavanju i istraživanju primarne, sekundarne i tercijarne razine odgoja i obrazovanja u okviru srodnih pedagoških područja i tema. Polaznicima omogućava dubinsko istraživanje društvenog, povijesnog i kulturološkog konteksta problematike suvremenog odgoja, obrazovanja i socijalizacije. Metodologija i sadržaj kurikuluma utemeljeni su na holističkom pristupu odgoju i obrazovanju koji omogućava prigode aktualizacije principa ekološke analize, integracije, komplementarnosti te kritičkog vrednovanja dinamičnih globalnih i lokalnih kretanja suvremenog odgoja i obrazovanja.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: U skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO), prema kojima doktorski studij predstavlja najvišu obrazovnu razinu, studenti trebaju kroz studij ostvariti četiri temeljna svojstva ishoda učenja: 1) razinu, odnosno složenost kompetencija koje odgovaraju 8. stupnju kvalifikacijskog okvira; 2) obujam, odnosno ukupnu količinu kompetencija za navedeni stupanj; 3) profil struke; 4) kvalitetu, odnosno pouzdanost i povjerenje u iskaz o završenom doktorskom studiju koji se nalazi na javnoj ispravi. Ovaj se doktorski studij u svim svojim komponentama odvija na 8. razini kvalifikacijskog okvira. Doktorand stječe kompetencije najviše razine  koje se odnose na kreiranje i vrednovanje novih činjenica koje  dovode do pomicanja granica znanja, razvoja socijalnih vještina te samostalnost i odgovornost u radu. Nakon završetka Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije od polaznika se očekuje sustavno poznavanje područja i metoda rada u odgoju i obrazovanju. Uz sposobnost samostalnog istraživanja i programiranja odgojno-obrazovnog rada, očekuju se razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, kao i vještine planiranja, izrade i upravljanja projektima u području odgojno-obrazovnih procesa. Očekuje se da će poslijediplomski doktorski studij pedagogije pripremiti stručnjake koji će, podizanjem razine kvalitete ekspertnog znanja u području studija, biti u stanju neposredno pridonijeti kvaliteti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava i društvene zajednice. Po završetku studija doktorandi će moći ravnopravno sudjelovati u interdisciplinarnim istraživačkim timovima te istraživački promišljati, metodološki utemeljeno proučavati i informirano interpretirati probleme u kojima je potrebna ili poželjna pedagoška ekspertiza. samostalno bavljenje znanstvenim istraživanjima u području znanosti o odgoju, istraživanje općih i posebnih pedagoških problema iz raznolikih područja pedagogijske teorije i pedagoške prakse, kao i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima u zemlji i inozemstvu. Završetkom doktorskog studija pedagogije student će se moći samostalno baviti znanstvenim istraživanjima u području znanosti o odgoju. Teorijske odrednice, znanstvenoistraživačka orijentacija i interdisciplinarni pristup doktorskog studija omogućavaju završenim studentima samostalno istraživanje općih i posebnih pedagoških problema iz raznolikih područja pedagogijske teorije i pedagoške prakse, kao i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima u zemlji i inozemstvu te pokazivati:

 • sposobnost postizanja i interpretacije novih znanja kroz originalno istraživanje i publiciranje rezultata vlastitih istraživanja
 • sposobnost sustavnog razumijevanja biti znanstvenog područja u kojem student djeluje
 • sposobnost sustavnog razumijevanja biti primijenjenog znanstvenog područja istraživanja u kojem student djeluje
 • sposobnost primjene znanja za izradu koncepata te izradu i implementaciju projekata koji će generirati nova znanja, primjene i razumijevanje
 • sposobnost originalnog doprinosa korpusu znanja koji se verificira kroz publiciranje u nacionalno i međunarodno priznatim publikacijama
 • sposobnost kritičke analize, evaluacije i sinteze novih i kompleksnih ideja
 • sposobnost stvaranja sudova o kompleksnim temama u okvirima relevantne društvene, znanstvene i etičke odgovornosti
 • sposobnost prezentiranja zaključaka i rezultata originalnog istraživanja stručnoj i općoj publici na jasan i učinkovit način
 • razvoj vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje
 • spremnost za suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva

Znanstveni stupanj i stečeni ECTS-bodovi omogućit će doktorandima postdoktorsko usavršavanje na kraćim i duljim programima u zemlji i inozemstvu kao dio cjeloživotnoga obrazovanja. Doktorski studij pedagogije planiran je na način da osigurava stjecanje kompetencija za različite karijere stručnjaka osme razine obrazovnog kvalifikacijskog okvira, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. U modernom je hrvatskom društvu moguće identificirati sljedeće institucije i poslovne subjekte, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, s potrebom za obrazovanim stručnjacima u području pedagogije: rad u područjima koja se protežu od primarnih, sekundarnih i tercijarnih razina odgoja i obrazovanja, znanstvenoistraživačkih, visokoobrazovnih i kulturnih ustanova, sveučilišnih i specijaliziranih knjižnica i arhiva do državne administracije, jedinica lokalne samouprave, razvojnih agencija, socijalnog rada, zdravstvene i socijalne skrbi, različitih udruga i organizacija vezanih uz odgoj i obrazovanje, publicistike i oglašivačke djelatnosti, upravljanja odnosima s javnošću, oblikovanja medijskih sadržaja i organiziranja slobodnog vremena. Doktorandi ovog poslijediplomskog doktorskog studija moći će provoditi teorijska i empirijska istraživanja u području odgojnih znanosti, analizirati i konceptualizirati važna pitanja suvremene pedagogije i interdisciplinarnih područja te pridonositi daljnjem razvoju istraživačke problematike objavljivanjem znanstvenih radova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

 

 

Postgraduate university study programme in Pedagogy

 

Name of the programme: Pedagogy and Contemporary School Culture

Level of study: Postgraduate (doctoral) university study programme

Duration of study: 3 years / 6 semesters

ECTS credits earned: 180

Qualification awarded: Doctor of Philosophy, field: Social Sciences; discipline: Pedagogy

 

About the study programme: The aim of the doctoral study programme in Pedagogy and Contemporary School Culture is to educate professionals who will understand, study and develop pedagogy as a modern science of education by broadening their knowledge of educational and socialisation processes and applying the newly acquired knowledge and skills, take part in the dissemination of scientific achievements in the field of pedagogy by exploring and describing the various aspects of education on a scientific and theoretical and practical basis, and who will ultimately be competent to meet the new needs of an extremely demanding labour market. Through an attractive, innovative, interdisciplinary and unique programme and the synergy of an academic and entrepreneurial spirit, the study programme attempts to meet the needs of a dynamic labour market, contribute to the strengthening of the  sector of educational activities, which must be the foundation of the development of a modern democratic knowledge-based society, and educate professional, independent, responsible and highly motivated scholars who will contribute to the development of the science of pedagogy and participate in the further development of educational sciences. The postgraduate (doctoral) study programme in Pedagogy is based on competitive scientific research and competences required for the development of a knowledge-based society. The proposed study programme is unique and original at the national level and as such is based on the following fundamental ideas: 1) Pedagogy as a social science is predominantly oriented towards scientific research of education, the school system and the national curriculum and is at the same time one of the national strategic priorities of the Republic of Croatia; 2) The contemporary science of pedagogy is nowadays one of the most dynamic areas of science, both in terms of the productivity of scientific research and its share in the social research funding; 3) The innovative nature of the study programme is reflected in its curriculum, which is rich in terms of content and topics, contemporary in terms of its organisational structure, methodically diverse, and based on constant and rapid changes in the world of open sciences; 4) The postgraduate (doctoral) study programme in Pedagogy follows the concept of similar study programmes in the world, but at the same time fosters the qualities specific to the Croatian pedagogy tradition; 5) The study programme aims at reflecting modern and interdisciplinary scientific considerations of pedagogical phenomena as well as encouraging students to find their own individual paths within the framework of personal, professional and scientific reflections, interests, motives and practices which will lead to the selection of their theses, the preparation and the resulting defence of their doctoral dissertations. One of the key prerequisites for raising the quality of the teaching process at the Faculty is to achieve a balanced increase in the number of qualified and competent teachers with academic degrees, which implies that there is an imperative need for the interweaving of the teaching process and other activities carried out at the Faculty, above all, scientific research and professional work. The analysis of the content and structure of comparable postgraduate (doctoral) study programmes and organisations has shown that there is a strong focus on the theoretical and methodological study and research of primary, secondary and tertiary education levels within the related areas and topics in pedagogy. Students are offered an in-depth study of the social, historical and cultural context of the problem areas of contemporary education and socialisation. The methodology and the content of the curriculum are based on a holistic approach to education that provides opportunities for the realisation of the principles of ecological analysis, integration, complementarity and critical evaluation of dynamic global and local trends in contemporary education.

 

Competences acquired after the completion of the study programme, and employment opportunities: In agreement with the European Qualifications Framework (EQF) and the Croatian Qualifications Framework (CROQF), according to which the doctoral study programme constitutes the highest level of education, students are required to acquire four core characteristics of learning outcomes: 1) reference level, or complexity of competencies corresponding to the EQF level 8; 2) volume, i.e. the total amount of competences required for the respective level; 3) professional profile; 4) quality, i.e. reliability and credibility of the statement of the completed doctoral study programme as attested by the official certificate. In all its components, this doctoral study programme corresponds to the EQF level 8. PhD graduates will acquire the highest level of competences necessary for establishing and evaluating new facts, which in turn will lead to moving knowledge boundaries, developing social skills, and working independently and responsibly. After completing the Postgraduate study programme in Pedagogy, the PhD graduates are expected to acquire a systematic knowledge of the areas and methods of educational work. In addition to the ability to conduct autonomous research and plan educational activities, they are expected to fully develop their communicative and presentation skills, as well as the skills of planning, preparing and managing projects in the area of educational processes. The postgraduate study programme in Pedagogy is further expected to produce experts who will be able to directly contribute to the quality of the Croatian educational system and the community at large by raising the level of expert knowledge in their respective field of study. Upon completion of their studies, PhD graduates will be able to participate equally equally in interdisciplinary research teams, apply investigative and methodological skills and in a well-informed manner  interpret problems where such expertise is needed or desired. By completing the doctoral study programme in Pedagogy, candidates will also be able to independently engage in scientific research in the field of education science. Theoretical premises, scientific research orientation and interdisciplinary approach undertaken in the doctoral programme will allow the PhD graduates to independently research general and specific issues from diverse areas of pedagogical theory and practice, participate in research projects at home and abroad and will allow them to demonstrate the following:

 • the ability to acquire and interpret new knowledge through original research and publication of the results of their own research;
 • the ability to systematically understand the essence of the scientific field in which they work;
 • the ability to systematically understand the essence of the applied scientific field of research in which they work;
 • the ability to apply knowledge about developing concepts and the preparation and implementation of projects that will generate new knowledge, application and understanding;
 • the ability to make original contributions to the corpus of knowledge verified through publication in nationally and internationally recognised publications;
 • the ability to critically analyse, evaluate, and synthesise new and complex ideas;
 • the ability to make judgments on complex subjects within the framework of relevant social, scientific and ethical responsibilities;
 • the ability to present conclusions and results of original research to experts and the general public in a clear and efficient manner;
 • the development of skills for employment and self-employment
 • the readiness to face new challenges of society and economy

 

The academic degree and the acquired ECTS credits will enable the PhD graduates to pursue, as part of lifelong education, a postdoctoral training in short- and long-term programmes at home and abroad. The postgraduate (doctoral) study programme in Pedagogy is designed to ensure the acquisition of competencies required for a variety of professions as foreseen by the EQF level 8, both in the public and private sector. In the modern Croatian society, the following public and private institutions and businesses that require the knowledge and skills of educated professionals in the field of pedagogy can be identified: work in areas ranging from primary, secondary and tertiary levels of education at research, higher education and cultural institutions, university and specialised libraries and archives to state administration, local self-government units, development agencies, social work, health and social welfare, various associations and organisations related to education, the publishing and advertising industry, public relations, forming media content and the organisation of free time. PhD graduates will also be able to conduct theoretical and empirical research in the field of education sciences, analyse and conceptualise important questions of modern pedagogy and interdisciplinary areas and contribute to the further development of research by publishing scientific papers at the national and international level.