Obavijest o Školskoj praksi svim polaznicima PPDM izobrazbe upisanima 3. rujna 2022.

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Školska praksa obvezni je predmet Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe i polaže se u odgovarajućoj školi polaznikove struke. Radi što kvalitetnije organizacije polaganja Školske prakse kreirana je mrežna aplikacija.

Svi polaznici moraju pristupiti mrežnoj aplikaciji o Školskoj praksi i ispuniti jedan od triju ponuđenih obrazaca i time definirati svoj status glede polaganja ovoga predmeta.

To znači da svaki polaznik bira jednu od triju ponuđenih mogućnosti / jedan od triju ponuđenih obrazaca:

  1. obrazac o priznavanju Školske prakse
  2. obrazac o samostalnom organiziranju Školske prakse
  3. obrazac o tome da Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse.

_____________________________________________________________________ 

  1. Obrazac o priznavanju Školske prakse biraju oni polaznici koji ostvaruju uvjete propisane Pravilnikom o PPDMI dostupnim na mrežnoj stranici PPDM izobrazbe.

Polaznici koji ostvaruju pravo priznavanja Školske prakse uz ispunjeni obrazac u mrežnoj aplikaciji moraju priložiti potvrdu kojom dokazuju ovo pravo. Potvrda mora sadržavati KLASU, URBROJ, čitljiv ravnateljev potpis i jasan pečat škole. Obrazac potvrde može se preuzeti OVDJE. Polaznik također mora dostaviti originalnu tiskanu inačicu potvrde osobno u referadu PPDMI ili poslati zemaljskom poštom na adresu Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Do zatvaranja aplikacije svim će polaznicima kojima je priznata Školska praksa na temelju priložene odgovarajuće potvrde u mrežnoj aplikaciji biti vidljiva oznaka “verificirano” kao potvrda verifikacije i priznavanja ovoga predmeta. Polaznici kojima Školska praksa nije priznata na temelju priložene potvrde u mrežnoj aplikaciji o tome će biti pravodobno obaviješteni kao i o daljnjem postupanju.

  1. Samostalno organiziranje Školske prakse znači polaznikov osobni izbor škole i nastavnoga predmeta za koji ga je osposobilo inicijalno obrazovanje te polaznikovo ostvarivanje kontakta s izabranom školom i dogovor o tome da škola prihvaća odabrati mentora koji je polaznikove struke i omogućiti polazniku ostvarivanje svih obveza koje su propisane posebnim obrascem o Školskoj praksi. Polaznici koji su samostalno izabrali školu za polaganje Školske prakse te ostvarili kontakt sa školom biraju obrazac 2.
  1. Obrazac o tome da Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse biraju oni polaznici koji žele da im Filozofski fakultet organizira polaganje Školske prakse u odgovarajućoj školi polaznikove struke i u polaznikovu mjestu stanovanja, odnosno u mjestu u kojemu postoji odgovarajuća škola najbliža polaznikovom mjestu stanovanja.

Sadržaj Školske prakse propisan je posebnim obrascem – dnevnikom prakse (može se pogledati OVDJE) koji Filozofski fakultet službenim putem dostavlja svim izabranim školama zajedno s ostalom dokumentacijom.

Polaganje Školske prakse ostvarivat će se prema aktualnoj situaciji i u skladu s epidemiološkim mjerama te prema organizacijskim mogućnostima škole u koju se polaznik upućuje na polaganje ovoga predmeta. Prema potrebi, Filozofski fakultet pripremit će poseban naputak u kojemu će detaljno razraditi mogućnost polaganja Školske prakse u virtualnoj nastavi. Taj će naputak biti objavljen na mrežnoj stranici PPDMI do 13. svibnja 2022.

Mrežna će aplikacija za Školsku praksu biti otvorena od 3. listopada 2022. do 25. studenoga 2022.

U tom razdoblju svaki polaznik može pristupiti aplikaciji i nekoliko puta te mijenjati svoj izbor glede Školske prakse čime se svaki prethodni izbor / ispunjeni obrazac / poništava, tj. briše.

Nakon 25. studenoga 2022. aplikacija se zaključava i neće više biti moguće mijenjati podatke.

Sve upute o ispunjavanju aplikacije nalaze se u samoj aplikaciji.

Mrežna je aplikacija dostupna na poveznici: https://sokrat.ffos.hr/ff-studenti/login.php

Nakon zaključavanja aplikacije Filozofski će fakultet službenim putem dostaviti svim odabranim školama potrebnu dokumentaciju za svakog polaznika koji se upućuje na polaganje Školske prakse. Polaznici će moći polagati Školsku praksu od 13. prosinca 2022., a to znači da se od toga dana mogu javljati u škole radi daljnjih dogovora.

Nakon položene Školske prakse škola je dužna također službenim putem Filozofskom fakultetu (referadi PPDMI) dostaviti obrazac o položenoj Školskoj praksi ispunjen traženim podatcima, potpisan i ovjeren pečatom škole.