Znanstvena djelatnost

ZNANSTVENI SKUPOVI:

 

Globalizacija i regionalni identitet

Znanstveni skup „Globalizacija i regionalni identitet“ bavi se sociološkim, ekonomskim i kulturološkim pitanjima koji proizlaze iz globalizacijskih procesa i njihovog utjecaja na mjesto i ulogu regija, kao i pitanja regionalnih identiteta u suvremenim društvima. Prvo je izdanje skup imao 2007. godine s temom tranzicije hrvatskog društva unutar globalizacijskih procesa, a središnja tema drugoga skupa (2009.) bila je budućnost sela i poljoprivrede u Hrvatskoj i Slavoniji i Baranji. Treći je skup (2011.) analizirao promjene ruralnog identiteta regije uslijed utjecaja prevladavajućih nepoljoprivrednih djelatnosti, a na četvrtom je skupu (2013.) u središtu razmatranja bio utjecaj obrazovanja na orijentaciju prema ekonomiji znanja. Peti se skup (2016.) bavio pitanjima regionalnog identiteta i gospodarskih promjena. Šesto izdanje skupa održalo se 2018. godine u suorganizaciji Filozofskog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Posljednje izdanje skupa održalo se 2020. godine u suorganizaciji Filozofskog fakulteta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Alba Iulia (Rumunjska), Sveučilišta Bialystok (Poljska) te Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu (Srbija).

 

ZNANSTVENI PROJEKTI U KOJIMA SU SUDJELOVALI NASTAVNICI I SURADNICI STUDIJA:

Naziv projekta: Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju

Vrsta projekta: Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

Trajanje projekta: Siječanj 2020. – prosinac 2023.

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

Suradnici na projektu: Doc. dr. sc. Anita Dremel (Filozofski fakultet Osijek), Ljiljana Pintarić (Filozofski fakultet Osijek), Juraj Jurlina (Filozofski fakultet Osijek), doc. dr. sc. Gordana Lesinger (Filozofski fakultet Osijek), prof. dr. sc. Maja Miškulin (Medicinski fakultet Osijek), doc. dr. sc. Ivan Miškulin (Medicinski fakultet Osijek), prof. dr. sc. Aida Mujkić (Medicinski fakultet Zagreb), dr. sc. Adrijana Šuljok (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Vesna Višekruna Vučina (Hrvatski zavod za javno zdravstvo), Zvjezdana Lovrić Makarić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)

Kratak opis projekta: Opći je teorijski cilj ovoga projekta sveobuhvatno istražiti moguće pozitivne i negativne učinke interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju, te na taj način integrirati nekoliko do sada odvojenih istraživačkih područja u jedan model objašnjenja stavova i odluka o cijepljenju koji će se testirati u istraživanju. Specifični istraživački ciljevi projekta uključuju kvalitativna istraživanja kojima će se dobiti dubinski uvid u moguće razlike u stavovima i odlukama o cijepljenju od strane liječnika i građana te uzroke ovih razlika. Nadalje, istražit će se razlike u izvještavanju o cijepljenju između starih i novih medija te obilježja medijske produkcije koja utječu na ove razlike te utvrditi tipični diskursi o cijepljenju prisutni na internetskim društvenim mrežama u Hrvatskoj. U kvantitativnom dijelu istraživanja istražit će se stavove i odluke o cijepljenju populacije Republike Hrvatske, sociodemografske razlike u stavovima te analizirati njihove medijatore, a kao konačni cilj istražit će se razlike u utjecaju starih i novih medija na stavove i odluke o cijepljenju te analizirati njihove medijacijske mehanizme.

 

Naziv projekta: Mimladi.hr – novo lice naslovnice

Vrsta projekta: Stručni projekti / suradnja s nevladinim sektorom

Trajanje projekta: Listopad 2020. – Lipanj 2021.

Koordinator projekta na Filozofskom fakultetu Osijek: Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

Suradnici na projektu s Filozofskog fakulteta Osijek: Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek (Odsjek
za psihologiju), izv. prof. dr. sc. Goran Livazović (Odsjek za pedagogiju), doc. dr. sc.
Gordana Lesinger (Odsjek za informacijske znanosti)

Kratak opis projekta: Cilj je ovog projekta edukacijama ojačati kompetencije medijskih djelatnika. Kroz stručne edukacije i radionice medijski djelatnici steći će nova znanja i usavršit će vještine istraživačkog novinarstva, čime će se poboljšati kvaliteta medijskog izvještavanja te podići svijest o problemu nezaposlenosti mladih. Otvaranje prostora za dijalog i poticanje konstruktivne javne rasprave pomoći će njihovu (re)integraciju u društvo. Nositelj je projekta Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH), uz partnere Filozofski fakultet Osijek i udrugu Generacija.hr – Udruga za promicanje medijske kulture, međugeneracijske solidarnosti i zaštite prava mladih, obitelji i umirovljenika. Projekt je odobren i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Projektna tema: Istraživanja fotosinteze i abiotskog stresa u biljaka

Projektni zadatak: Istraživanje propadanja stabala četinjača sa prijedlogom mogućih rješenja u gradu Belišću

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

Suradnici: Željko Pavić, Juraj Jurlina, Ljiljana Pintarić, Tomo Trstenjak, Nikolina Meštrović, Jasenka Antunović, Vera Cesar

Sažetak: U sklopu Strateškog programa znanstvenih istraživanja a u okviru projektne teme „Istraživanja fotosinteze i abiotskog stresa u biljaka“, na Filozofskom fakultetu Osijek provedeno je znanstveno istraživanje stabala četinjača u gradu Belišću. U istraživanju su postavljena dva su glavna cilja. Prvi cilj bio je istražiti fiziološko stanje (vitalnost) stabla četinjača (odabrane su dvije najzastupljenije vrste – bor i  smreka) koje se frekventno nalaze u Belišću (s posebnim naglaskom na oštećene vrste u blizini „kompleksa“). Lokacije na kojima je uzorkovano odabrane su u skladu s prethodnim izvidom i interesima građana. Drugi cilj istraživanja obuhvatio je anketiranje građana s područja grada Belišća, a vezano uz njihovu percepciju stanja vegetacije na odabranim lokacijama. Dobiveni rezultati pokazali su u kojoj mjeri se percepcija stanja odabrane vegetacije u Belišću podudara s njenim fiziološkim stanjem, te su na tom tragu dani mišljenje i preporuka.

 

Naziv projekta: Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjača: mehanizam tolerancije i primjena

Akronim: PhytoBraCro

Suradnik/ci: Ondřej Novák, Hrvoje Lepeduš, Nataša Bauer, Dunja Šamec, Iva Pavlović, Selma Mlinarić, Jutta Ludwig-Müller, Ana Smolko, Jasenka Antunović, Snježana Mihaljević, Sandra Radić Brkanac, Valerija Vujčić, Ida Linić,

Trajanje: 01.09.2015 – 31.12.2019

Status: Završio

Vrijednost: 912.928,00 Kn

Znanstveno područje i polje: Prirodne znanosti / Biologija,

Ustanova: Institut “Ruđer Bošković”

Ključne riječi: kupusnjače, suša, solni stres, auksin, hormoni stresa

Sažetak: Biljne vrste iz porodice Brassicaceae su široko rasprostranjene povrtne kulture. Abiotički stres poput suše i povećanog saliniteta tla su primarni uzroci gubitka u poljoprivrednoj proizvodnji. Fitohormoni su ključni za prilagodbu biljaka nepovoljnim uvjetima regulirajući procese kao što su fotosinteza, aktivnosti antioksidacijskih enzima, akumulacija sekundarnih metabolita, promjene u ekspresiji gena itd. Biljni hormoni auksini djeluju kao regulatori u većini odgovora biljaka na stres kroz složene interakcije s hormonima stresa: salicilnom (SA), abscizinskom (ABA), jasmonskom (JA) kiselinom i brazinosteroidima (BRA). Cilj ovog projekta je istražiti mehanizme odgovora odabranih biljaka iz porodice krstašica na stres uzrokovan sušom i povećanim salinitetom: kineski kupus (Brassica rapa), bijeli kupus (B. oleracea var. capitata) i raštika (B. oleracea var. acephala) kroz integrativni pristup koji podrazumjeva metode mjerenja fotosinteze, biokemijske metode dijagnostike stresa, metabolomiku (analize biljnih hormona i sekundarnih metabolita), molekularna funkcionalna te aplikativna istraživanja. Poseban naglasak će biti na ulozi fitohormona auksina i interakcijama s hormonima stresa (SA, ABA, JA, BRA) u odgovoru na sušu i povećani salinitet te potencijalnim mehanizmima tolerancije. Biljni hormoni biti će analizirani UHPLC-MS/MS metodom. Sekundarni metaboliti, polifenoli i glukozinolati biti će mjereni spektrofotometrijski i UHPLC-MS/MS metodama. Funkcionalna istraživanja će biti provedena na linijama uročnjaka (Arabidopsis thaliana) koje imaju mutacije u genima odgovornim za homeostazu auksina (gh3, ilr). Rezultati analiza bioaktivnih spojeva (hormona i sekundarnih metabolita) će biti korelirani s fiziološkim i biokemijskim podatcima (parametri fotosinteze, ROS, antioksidacijski enzimi, prolin, glutation, karbonili). Biljni hormoni stresa će biti ispitani kao potencijalni biostimulatori tolerancije na sušu i povećani salinitet aplikacijom na list i tretmanom korijena.

 

Naziv projekta: Molekularni mehanizmi alternativne raspodjele elektrona u fotosintezi

Akronim: PHOTOSYNTH

Voditelj: Hrvoje Fulgosi

Suradnik/ci: Lea Vojta, Ana Tomašić Paić, Hrvoje Lepeduš, Sonja Veljović Jovanović, Snježana Jurić, Wolfgang Bilger, Marija Vidović,

Trajanje: 01.09.2015 – 30.11.2019

Status: Završio

Vrijednost: 1.000.000,00 Kn

Znanstveno područje i polje: Prirodne znanosti / Biologija,

Ustanova: Institut “Ruđer Bošković”

Ključne riječi: oksigena fotosinteza, kloroplasti, tok elektrona, FNR, ROS, rodanaza, sortiranje proteina, transgenične biljke, Arabidopsis thaliana

Sažetak: Konačni prijenos fotosintetskih elektrona s feredoksina na NADP+ odvija se putem enzima feredoksin:NADP+ oksidoreduktaze (FNR). FNR je privučen na tilakoide pomoću integralnog proteina tilakoidnih membrane sličnog rodanazama, TROL-a, i solubilnog proteina Tic62. TROL je nedavno okarakterizirala naša grupa. FNR također predstavlja poveznicu između svjetlosnih reakcija i generalnog metabolizma (kao što je fiksacija ugljika, metabolizam dušika, biosinteza masnih kiselina i klorofila). U ovom projektu pratimo sudbinu elektrona nizvodno od fotosustava I u odsustvu TROL-a. Da bismo proučili in vivo funkcije TROL-a i njegovih domena koristit ćemo genski “knock-out” i “knock-in” pristup u modelnoj biljci Arabidopsis thaliana. Naša hipoteza je da je FNR-TROL interakcija dinamičma, slična interakciji FNR-Tic62, i usklađena s mijenjanjem uvjeta osvjetljenja u okolišu. Nadalje, predlažemo da je lumenu izložena rodanazna domena TROL-a uključena u prepoznavanje redoks signala, dok je prolinom bogata pokretna spona, ispred motiva koji veže FNR za membranu, odgovorna za dinamičko vezanje FNR-a i/ili privlačenje FNR-a u različite membranske domene. Koristit ćemo razrađene biokemijske i biofizičke pristupe za kvantifikaciju stvaranja slobodnih radikala i protoka i raspodjele elektrona u različitim mutantama TROL-a. Cilj nam je pokazati da je točka grananja TROL-FNR integrirana u biljni odgovor na stress. Također, želimo pokazati da dinamičko vezanje i otpuštanje FNR-a s TROL-a može kontrolirati protok elektrona prije aktivacije puta pseudocikličkog prijenosa elektrona. Ovaj mehanizam vjerojatno nije uočen u dosadašnjim modelima toka elektrona u oksigenoj fotosintezi.

 

Naziv projekta: Kulturni kapital i obrazovni uspjeh

Vrsta projekta: Interni znanstveni projekt Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trajanje projekta: Siječanj 2014. – siječanj 2015.

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Željko Pavić

Suradnici na projektu: Dr. sc. Marina Đukić

Kratak opis projekta: Glavna je cilj projekta ispitati odnos između različitih vrsta kulturnih kapitala i obrazovnih ishoda. Budući da dominantno tumačenje kulturnog kapitala u obrazovnom kontekstu ima samo djelomičnu empirijsku podršku te ozbiljne teorijske slabosti, glavni fokus projekta je tzv. kontekstualni pristup kulturnom kapitalu, kao alternativa dominantnoj interpretaciji. Empirijskim istraživanjem na uzorku hrvatskih srednjih škola utvrđuje se može li se kulturni kapital hrvatskih učenika još uvijek jednostavno podijeliti uzduž osi visoka/niska kultura, tj. ima li dominantno tumačenje kulturnog kapitala i dalje svoj teorijski i empirijski smisao u hrvatskom obrazovnom kontekstu.

 

Naziv projekta: Post-tranzicijski identitet ruralnog prostora Slavonije i Baranje

Vrsta projekta:  Projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Trajanje projekta: 2007. – 2014.

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Antun Šundalić

Suradnici na projektu: Prof. dr. sc. Maja Štambuk, prof. dr. sc. Goran Marijanović

Kratak opis projekta: Osnovni je cilj projekta istražiti nastaje li novi, posttranzicijski identitet ruralnog prostora Slavonije i Baranje, odnosno koliko je novi identitet revitalizacija ruralnih vrijednosti, a koliko njihovo tržišno transformiranje. Unutar projekta također se istražuju pitanja funkcionalne estetike tradicionalnog seoskog života, kao i što danas uopće predstavlja ruralni okoliš ako je poljoprivreda prestala biti osnova seoskog gospodarstva. Jedno je od istraživačkih pitanja i koliko promijenjena profesionalna i socijalna struktura seoskog stanovništva može održati odnose povjerenja i solidarnosti (socijalni kapital) kojima je selo obilovalo.

 

RADOVI:

Udžbenici i autorske knjige nastavnika i suradnika studija sociologije

Pavić, Željko, Šundalić, Antun (2021). Uvod u metodologiju društvenih znanosti (drugo, dopunjeno izdanje). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Filozofski fakultet. (sveučilišni udžbenik)

Pavić, Željko (2016). Postmoderno društvo i nevidljiva religioznost. Osijek: Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, Svjetla grada.

Šundalić, Antun (2015). Obrazovanje i društveni razvoj, Rasprava o društvenom vrednovanju obrazovanja. Osijek: Svjetla grada.

Šundalić, Antun, Pavić, Željko (2013). Uvod u metodologiju društvenih znanosti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Ekonomski fakultet. (sveučilišni udžbenik)

Šundalić, Antun (2011). Sociologija – udžbenik sociologije za ekonomiste. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera – Ekonomski fakultet. (sveučilišni udžbenik)

Šundalić, Antun (2010). Selo – iz autentičnosti u neprepoznatljivost, Prilog sociološkom istraživanju ruralnosti Slavonije i Baranje. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet.

Šundalić, Antun (2004). Hrvatsko društvo i integracijski procesi. Osijek: Matica hrvatska Osijek.

Šundalić, Antun (1999). Od rezignacije do utočišta – Sociologijske studije. Osijek: Matica hrvatska.

Šundalić, Antun (1999). Crkva, vjera i politika – Aspekti sociološkog istraživanja u istočnoj Slavoniji. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

 

Noviji radovi u publikacijama indeksiranim u WoS i Scopus bazama

Pavić, Željko (2021). The Impact of Civic and Religious Social Capital on the Antisocial Attitudes of the Youth: A Multi-Level Cross-National Study, Societies 11(3).

Pavić, Željko; Šundalić, Antun (2020). Capitalism, meritocracy and legitimacy: Croatian society 30 years after. Ekonomski vjesnik – Econviews, 33(1): 59-70.

Dremel, A. (2020) Social constructionism, nature and gender. In: Arto Mutanen, Mervi Friman, Mauri Kantola & Taru Konst (eds.). Human and Nature. Turku AMK, Turku, pp. 183-201.

Feldvari K., Dremel A., Stanarević Katavić S. (2020) Virtual Fitness Community: Online Behavior on a Croatian Fitness Forum. In: Meiselwitz G. (eds) Social Computing and Social Media. Design, Ethics, User Behavior, and Social Network Analysis. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12194. Springer, Cham, pp. 459 – 474

Pavić, Željko, Krivokapić, Nataša (2020). Humour and ex-Yugoslav nations: Is there any truth in the stereotypes? The European journal of Humour Studies, 8(1): 112-129.

Dremel, Anita; Trajanovski, Sonja (2019) Glass ceiling: gender inequality in the workplace// 8th International scientific symposium Economy of eastern Croatia; vision and growth / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet Osijek, str. 1018-1031.

Dremel, Anita; Matić, Renato (2018). “In sickness and health: corruption in Croatia and the sane society challenge”U: Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence- based Policy-making. Meško, Gorazd; Lobnikar, Branko; Prislan, Kaja; Hacin, Rok (ur.). Maribor: University of Maribor Press, str. 407-418.

Nikodem, Krunoslav, Jurlina Juraj (2018). U očekivanju opadanja religioznosti? Komparativna analiza religioznosti zagrebačkih studenata. Sociologija i prostor, 56(3): 273-298.

Pavić, Željko, Davidović, Nemanja, Armenski, Tanja (2018). Cultural tourism in postindustrial regions: the cases of Slavonia-Baranja and Vojvodina. Zbornik radova sa 7. Međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Mašek Tonković, Anka; Crnković, Boris (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Ekonomski fakultet u Osijeku Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Univerza v Mariboru, Univerzitet u Tuzli, str. 879-888.

Božić Lenard, Dragana, Pintarić, Ljiljana (2018). Comparison of employers’ and students’ perceptions regarding communication skills. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 6(1): 63-82.

Pavić, Željko, Šerić, Ivana, Šain, Marija (2018). Ethical culture as predictor of work motivation: An application of the CEV model. Society and Economy, 40(1): 125-141.

Pavlović, Iva; Petřík, Ivan; Tarkowská, Danuše; Lepeduš, Hrvoje; Vujčić Bok, Valerija; Radić Brkanac, Sandra; Novák, Ondřej; Salopek-Sondi, Branka. Correlations between Phytohormones and Drought Tolerance in Selected Brassica Crops: Chinese Cabbage, White Cabbage and Kale. // International journal of molecular sciences, 19 (2018), 10.

Pavlović, Iva; Pěnčík, Aleš; Novák, Ondřej; Vujčić, Valerija; Radić Brkanac, Sandra; Lepeduš, Hrvoje; Strnad, Miroslav; Salopek-Sondi, Branka. Short-term salt stress in Brassica rapa seedlings causes alterations in auxin metabolism. // Plant physiology and biochemistry, 125 (2018), 74-84.

Pavić, Željko, Kurbanović, Filip, Levak, Tomislav (2017). Mediatization of Croatian Catholicism: A Networked Religion? Revija za sociologiju, 47(3): 241-270.

Begović, Lidija; Mlinarić, Selma; Antunović Dunić, Jasenka; Katanić, Zorana; Lončarić, Zdenko; Lepeduš, Hrvoje; Cesar, Vera. Response of Lemna minor L. to short-term cobalt exposure: The effect on photosynthetic electron transport chain and induction of oxidative damage. // Aquatic toxicology, 175 (2016), 117-126.

Matić, Renato, Dremel, Anita (2016). The challenges of understanding violence in contemporary society: a sociological approach. Criminal justice and security in Central and Eastern europe: safety, security, and social control in local communities, Meško, G., Lobnikar, B. (ur.), Univerza v Mariboru, str. 251-259.

Mlinarić, Selma; Antunović Dunić, Jasenka; Štolfa, Ivna; Cesar, Vera; Lepeduš, Hrvoje. High irradiation and increased temperature induce different strategies for competent photosynthesis in young and mature fig leaves. // South African journal of botany, 103 (2016), 25-31.

Pavić, Željko, Đukić, Marina (2016). Cultural Capital and Educational Outcomes in Croatia: A Contextual Approach. Sociologia-Slovak Sociological Review. 48(6): 601-621.

Pavić, Željko, Šundalić, Antun (2016). A Comparison of Online and Offline Social Participation Impacts on Generalized Trust. Italian Sociological Review, 6(2): 185-203.

Pavić, Željko, Šundalić, Antun (2016). Environmentalism and development in the Catholic social teaching: a case of the encyclical Laudato Si’. Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 29(2): 323-334.

Pavić, Željko (2016). Medijatizacija religije u kontekstu religijske transformacije. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 14(2): 283-297.

Dremel, Anita, Matić, Renato (2014). Discourse and/as Social Practice – the Analysis of the Problem of Resistance and Hegemony. Mediterranean Journal of Social Sciences, 22(5): 155-166.

Šimić, Domagoj; Lepeduš, Hrvoje; Jurković, Vlatka; Antunović, Jasenka; Cesar, Vera. Quantitative genetic analysis of chlorophyll a fluorescence parameters in maize in the field environments. // Journal of integrative plant biology, 56 (2014), 7; 695-708.

Pavić, Željko, Milanović, Goran (2014). Komplementarna i alternativna medicina u Hrvatskoj: testiranje triju hipoteza. Socijalna ekologija, 23(2): 95-119.

Matić, Renato, Dremel, Anita (2013). Towards a well-ordered society: exiting the vicious circle of crime. Criminal justice and security in Central and Eastern europe: safety, security, and social control in local communities, Meško, G., Sotlar, A., Green, J.R. (ur.), Univerza v Mariboru, University of Leicester, Michigan State University, Lomonosov Moscow State University, str. 229-243.

Pavić, Željko (2013). Science and Pseudoscience in Postmodern Societies. Informatologia, 46(2): 145-153.

Radić, Sandra; Peharec Štefanić, Petra; Lepeduš, Hrvoje; Roje, Vibor; Pevalek-Kozlina, Branka.
Salt tolerance of Centaurea ragusina L. is associated with efficient osmotic adjustment and increased antioxidative capacity. // Environmental and Experimental Botany, 87 (2013), 39-48.