Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 20. listopada 2021.

Obavještavaju se pristupnici natječaja za izbor

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – domar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke i pomoćne poslove u Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek,

objavljenog 20. listopada 2021. godine, da će se usmeni razgovor / intervju s kandidatima održati 17. studenoga 2021. s početkom u 8 sati.

Službena obavijest dostupna je OVDJE.


 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – domar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke i pomoćne poslove u Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati pod točkom 1. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva

Na mrežnoj stranici fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta III. vrste-domar.

Kandidati pod točkom 1. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala svjedodžbu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
 • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

Kandidati pod točkom 1. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti obvezujućem dijelu natječajnog postupka – razgovoru s kandidatima (intervju), a o mjestu i vremenu održavanja obvezujućeg dijela natječajnog postupka – razgovora s kandidatima (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice fakulteta www.ffos.unios.hr. Kandidati koji ne pristupe razgovoru s kandidatima (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 1.  obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Natječaj pod točkom 1. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica:http://www.ffos.hr/Onama/Dokumenti/Uvjetinapredovanjanastavnika/Pravilnici).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

Filozofski fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – radno mjesto III. vrste – domar”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.


Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Filozofskog fakulteta Osijek