NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole u akademskoj godini 2022./2023.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet) raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija.

Opći uvjeti i kriteriji upisa

I. Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati:

 1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij pedagogije (i srodnih znanosti) i time stekli 300 ECTS-bodova (po bolonjskom sustavu),
 2. pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij pedagogije (i srodnih znanosti) po studijskom sustavu kakav je bio na snazi prije 2005. godine,
 3. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz pedagogije i srodnih znanosti (predbolonjski sustav),
 4. pristupnici studenti i apsolventi predbolonjskog magistarskog znanstvenog studija pedagogije (i srodnih znanosti);
 5. Za polaznike koji su po studijskom sustavu prije 2005. godine apsolvirali ili stekli magisterij znanosti Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole donijet će odluku u kojoj će im se mjeri to priznati, odnosno odrediti obveze na doktorskom studiju;
 6. Srodne znanosti iz područja društvenih i humanističkih znanosti jesu: filozofija, psihologija, sociologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti te druga znanstvena područja koja imaju nastavničko usmjerenje;
 7. Odobrenje upisa kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja (i eventualne) razlikovne ispite predložit će (za svaki pojedini slučaj) Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole.
 8. Ukoliko se prijave kandidati izvan navedenih kategorija njihov će status pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

I. Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom i diplomskom studiju uz poštivanje kriterija prijenosa ECTS bodova.

II. Pristupnici za upis na studij moraju imati završen diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0. Pristupnici s nižim prosjekom mogu se upisati iznimno, uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika i na temelju odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

III. Prijemni postupak se sastoji od pismenog i usmenog dijela, na kojem će se ispitati motivacija kandidata za studij i sklonost znanstvenom istraživanju.

 

Obavijesti o studiju

Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole traje tri godine odnosno šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija.

Školarina po semestru studija iznosi 10.000,00 kuna, odnosno 1.327,23 eura.

Školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Opis studija dostupan je na službenoj stranici Filozofskoga fakulteta u Osijeku (https://www.ffos.unios.hr/studiji-i-nastava/poslijediplomski/pedagogija-i-kultura-suvremene-skole/) a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije osobno ili telefonski na broj 031/494-645 te elektroničkom poštom stručne suradnice za poslijediplomske studije Ane Mihaljević (amihaljevic@ffos.hr).

 

Prijavi za upis treba priložiti:

 1. obrazac za prijavu koji se nalazi u nastavku natječaja
 2. životopis
 3. domovnicu ili odgovarajući dokument za strane državljane (preslika)
 4. diplomu o završenom studiju ili rješenje o akademskom priznavanju strane diplome (ovjerena preslika)
 5. prijepis ocjena završenog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija
 6. preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena manji od 4,0)
 7. odluku poslodavca o plaćanju studija (ukoliko polaznik sam ne plaća studij).

Natječaj je otvoren do 10. listopada 2022. godine.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da u akademskoj godini 2022./2023. ne upiše novu generaciju studenata na navedenom studiju.

Prijavu na natječaj i ostale dokumente dostaviti na adresu:

Ured za studente i studije, Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek ili elektroničkom poštom na: amihaljevic@ffos.hr.

Tekst Natječaja i obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.