Poslijediplomski studij

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije

Naziv doktorskog studija: Pedagogija i kultura suvremene škole

Razina studija: Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij

Trajanje studija: 3 godine /6 semestara

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Naziv koji se stječe završetkom studija: Doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije

O studiju: Doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole ima za cilj i zadatke obrazovati stručnjake koji će razumjeti, proučavati i razvijati pedagogiju kao suvremenu znanost o odgoju unaprjeđivanjem spoznaja o odgojno-obrazovnim i socijalizacijskim procesima kroz implementaciju novih znanja i vještina, sudjelovati u diseminaciji znanstvenih postignuća iz područja pedagogijske znanosti istraživanjem i opisivanjem raznolikih aspekata odgoja i obrazovanja na znanstveno-teorijskoj i djelatno-praktičnoj osnovi, te koji će, naposljetku, kompetentno odgovoriti novim potrebama iznimno zahtjevnog tržišta rada. Studij kroz atraktivan, inovativan, interdisciplinaran i jedinstven program, kroz sinergiju akademskog i poduzetničkog duha, nastoji odgovoriti potrebama dinamičnog tržišta rada, pridonijeti jačanju sektora odgojno-obrazovnih djelatnosti koje moraju biti temelj razvoja suvremenog demokratskog društva znanja i obrazovati stručne, samostalne, odgovorne i visokomotivirane znanstvenike koji će pridonijeti razvoju pedagogijske znanosti i sudjelovati u daljnjem razvoju odgojnih znanosti. Poslijediplomski doktorski studij pedagogije utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima i kompetencijama potrebnim za razvitak društva temeljenog na znanju. Predloženi je studij u nacionalnim okvirima jedinstven i originalan, a proizlazi iz nekoliko temeljnih spoznaja: 1) pedagogija kao društvena znanost dominantno je usmjerena na znanstveno istraživanje odgoja, obrazovanja, školskog sustava i nacionalnog kurikuluma te kao takva pripada među nacionalne strateške prioritete Republike Hrvatske; 2) suvremena pedagogijska znanost danas predstavlja jedno od posebno dinamičnih znanstvenih područja, kako prema broju znanstvenih istraživanja tako i prema udjelu u financiranju društvenih istraživanja; 3) inovativnost poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije ogleda se u sadržajnom, tematski aktualnom, organizacijski modernom i metodički raznolikom kurikulumu temeljenom na stalnim i brzim promjenama u svijetu otvorenih znanosti; 4) doktorski studij pedagogije slijedi koncepciju sličnih studija u svijetu, no istodobno ima i  karakteristike koje su specifične za tradiciju hrvatske pedagogije; 5) studij teži odražavanju suvremenog i interdisciplinarnog znanstvenog tretmana pedagoških pojava te poticanju svakog polaznika da u okvirima osobnih stručno-znanstvenih promišljanja, interesa, motiva i prakse pronađe individualna usmjerenja koja će završno iskazati izborom, izradom i obranom doktorskog rada. Kao jednom od ključnih preduvjeta za podizanje kvalitete nastavnog procesa, Fakultet teži uravnoteženom povećanju broja kvalificiranih i kompetentnih nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, što imperativno nameće potrebu za međusobnim prožimanjem nastavnog procesa s ostalim djelatnostima ustanove, u prvom redu sa znanstvenoistraživačkim i stručnim radom.

Sadržajna i strukturna analiza programa i organizacije uspoređenih poslijediplomskih doktorskih studija pokazuje naglašenu usmjerenost prema teorijsko-metodološkom proučavanju i istraživanju primarne, sekundarne i tercijarne razine odgoja i obrazovanja u okviru srodnih pedagoških područja i tema. Polaznicima omogućava dubinsko istraživanje društvenog, povijesnog i kulturološkog konteksta problematike suvremenog odgoja, obrazovanja i socijalizacije. Metodologija i sadržaj kurikuluma utemeljeni su na holističkom pristupu odgoju i obrazovanju koji omogućava prigode aktualizacije principa ekološke analize, integracije, komplementarnosti te kritičkog vrednovanja dinamičnih globalnih i lokalnih kretanja suvremenog odgoja i obrazovanja.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: U skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO), prema kojima doktorski studij predstavlja najvišu obrazovnu razinu, studenti trebaju kroz studij ostvariti četiri temeljna svojstva ishoda učenja: 1) razinu, odnosno složenost kompetencija koje odgovaraju 8. stupnju kvalifikacijskog okvira; 2) obujam, odnosno ukupnu količinu kompetencija za navedeni stupanj; 3) profil struke; 4) kvalitetu, odnosno pouzdanost i povjerenje u iskaz o završenom doktorskom studiju koji se nalazi na javnoj ispravi. Ovaj se doktorski studij u svim svojim komponentama odvija na 8. razini kvalifikacijskog okvira. Doktorand stječe kompetencije najviše razine  koje se odnose na kreiranje i vrednovanje novih činjenica koje  dovode do pomicanja granica znanja, razvoja socijalnih vještina te samostalnost i odgovornost u radu. Nakon završetka Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije od polaznika se očekuje sustavno poznavanje područja i metoda rada u odgoju i obrazovanju. Uz sposobnost samostalnog istraživanja i programiranja odgojno-obrazovnog rada, očekuju se razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, kao i vještine planiranja, izrade i upravljanja projektima u području odgojno-obrazovnih procesa. Očekuje se da će poslijediplomski doktorski studij pedagogije pripremiti stručnjake koji će, podizanjem razine kvalitete ekspertnog znanja u području studija, biti u stanju neposredno pridonijeti kvaliteti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava i društvene zajednice. Po završetku studija doktorandi će moći ravnopravno sudjelovati u interdisciplinarnim istraživačkim timovima te istraživački promišljati, metodološki utemeljeno proučavati i informirano interpretirati probleme u kojima je potrebna ili poželjna pedagoška ekspertiza. samostalno bavljenje znanstvenim istraživanjima u području znanosti o odgoju, istraživanje općih i posebnih pedagoških problema iz raznolikih područja pedagogijske teorije i pedagoške prakse, kao i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima u zemlji i inozemstvu. Završetkom doktorskog studija pedagogije student će se moći samostalno baviti znanstvenim istraživanjima u području znanosti o odgoju. Teorijske odrednice, znanstvenoistraživačka orijentacija i interdisciplinarni pristup doktorskog studija omogućavaju završenim studentima samostalno istraživanje općih i posebnih pedagoških problema iz raznolikih područja pedagogijske teorije i pedagoške prakse, kao i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima u zemlji i inozemstvu te pokazivati:

  • sposobnost postizanja i interpretacije novih znanja kroz originalno istraživanje i publiciranje rezultata vlastitih istraživanja
  • sposobnost sustavnog razumijevanja biti znanstvenog područja u kojem student djeluje
  • sposobnost sustavnog razumijevanja biti primijenjenog znanstvenog područja istraživanja u kojem student djeluje
  • sposobnost primjene znanja za izradu koncepata te izradu i implementaciju projekata koji će generirati nova znanja, primjene i razumijevanje
  • sposobnost originalnog doprinosa korpusu znanja koji se verificira kroz publiciranje u nacionalno i međunarodno priznatim publikacijama
  • sposobnost kritičke analize, evaluacije i sinteze novih i kompleksnih ideja
  • sposobnost stvaranja sudova o kompleksnim temama u okvirima relevantne društvene, znanstvene i etičke odgovornosti
  • sposobnost prezentiranja zaključaka i rezultata originalnog istraživanja stručnoj i općoj publici na jasan i učinkovit način
  • razvoj vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje
  • spremnost za suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva

Znanstveni stupanj i stečeni ECTS-bodovi omogućit će doktorandima postdoktorsko usavršavanje na kraćim i duljim programima u zemlji i inozemstvu kao dio cjeloživotnoga obrazovanja. Doktorski studij pedagogije planiran je na način da osigurava stjecanje kompetencija za različite karijere stručnjaka osme razine obrazovnog kvalifikacijskog okvira, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. U modernom je hrvatskom društvu moguće identificirati sljedeće institucije i poslovne subjekte, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, s potrebom za obrazovanim stručnjacima u području pedagogije: rad u područjima koja se protežu od primarnih, sekundarnih i tercijarnih razina odgoja i obrazovanja, znanstvenoistraživačkih, visokoobrazovnih i kulturnih ustanova, sveučilišnih i specijaliziranih knjižnica i arhiva do državne administracije, jedinica lokalne samouprave, razvojnih agencija, socijalnog rada, zdravstvene i socijalne skrbi, različitih udruga i organizacija vezanih uz odgoj i obrazovanje, publicistike i oglašivačke djelatnosti, upravljanja odnosima s javnošću, oblikovanja medijskih sadržaja i organiziranja slobodnog vremena. Doktorandi ovog poslijediplomskog doktorskog studija moći će provoditi teorijska i empirijska istraživanja u području odgojnih znanosti, analizirati i konceptualizirati važna pitanja suvremene pedagogije i interdisciplinarnih područja te pridonositi daljnjem razvoju istraživačke problematike objavljivanjem znanstvenih radova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.