Ustrojstvo

Voditeljica Centra

 

doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki

jpoljak@ffos.hr

Jasna Poljak Rehlicki zaposlena je na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom Fakultetu Osijek od 2006. godine. Doktorirala je na temu “Od mita do ironije – lik vojnika u američkoj ratnoj književnosti 20. i 21. stoljeća“ te se u svom znanstvenom radu prvenstveno bavi suvremenom američkom književnošću i ratnim pismom. Sudjelovala je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica je desetaka članaka i jedne uredničke knjige. 2011. – 2012. primila je Fulbright stipendiju i boravila na Portland State University u Oregonu, SAD kao gostujući istraživač. Rado sudjeluje u aktivnostima sa studentima te je su-urednica studentskog zbornika I, Too, Sing America: Students’ Essays on 20th Century American Literature i prvog broja studentskog časopisa Kick u kojem su također objavljeni studentski radovi iz suvremene američke književnosti. Sudjelovala je u projektu ljetne škole u okviru Erasmus-programa cjeloživotnog učenja (LLP – Erasmus Programme – Intensive Programme (IP)) pod nazivom Cultural Landscapes: Negotiation Cultural Encounters with the English Speaking World koju je od 2012. do 2014. pohađalo dvadesetak studenata s Odsjeka za engleski jezik i književnost s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/289981

 

 

Zamjenica voditeljice Centra

 

doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić

jzlomislic@ffos.hr

Jadranka Zlomislić docentica je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku, gdje predaje kolegije vezane za američku i britansku kulturu. Doktorsku disertaciju i veći broj radova posvetila je proučavanju književnih djela koja pripadaju žanru američke akademske proze. Izvorna je govornica engleskog i hrvatskog jezika, a područja njezinog nastavnog i znanstvenog interesa uključuju američke i britanske kulturalne studije te jezik, književnost i kulturu engleskog govornog područja.

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/30064

 


 

Članovi Centra (Skupina za tematsko istraživanje i suradnju)

 

izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek

lmatek@ffos.hr

Ljubica Matek zaposlena je na Katedri za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Predaje kolegije iz područja angloameričke književnosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Autorica je sveučilišnog udžbenika English Literature in Context (FFOS, 2020), te autorica i suautorica nekoliko zbornika radova i niza znanstvenih radova. Kao Fulbrightov stipendist stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru programa Study of the U.S. Institute (SUSI) in Contemporary American Literature na Sveučilištu u Louisvilleu, Kentucky 2008. Sudjelovala je u znanstvenom projektu Transcultural/Transmedial: British / American, German, and Croatian Film Adaptations of Literature in the Period 1990-2015 (INGI- 2015). Bila je član uredništva časopisa [sic] – a journal of literature, culture and literary translation Sveučilišta u Zadru od osnutka 2009. do 2014., od 2015. članica je znanstvenog uredništva časopisa Messengers from the Stars (Sveučilište u Lisabonu, Portugal) te od 2019. članica uredništva časopisa Kick – časopisa studentske udruge studenata anglistike Glotta. Područja od osobitog znanstvenog interesa uključuju gotičku književnost i fantastičnu književnost općenito, film i filmske adaptacije književnosti te prikaze obitelji u suvremenoj angloameričkoj književnosti. Članica je Hrvatskog filološkog društva,  Hrvatskog društva za anglističke studije, Europskog društva za anglističke studije (European Society for the Study of English, ESSE), te Hrvatskog udruženja za američke studije.

Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290763

 

 

prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

boklopcic@ffos.hr

Biljana Oklopčić redovita je profesorica na Katedri za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Područja njezina znanstvenog interesa su američka književnost 20. stoljeća, američki modernizam, književnost američkog Juga, stereotipi u književnosti i kulturi te popularna kultura i popularna književnost. Autorica je znanstvenih monografija Faulkner and the Native Keystone: Reading (Beyond) the American South (2014), Mit i stereotip u djelima Williama Faulknera (2021) i Memory and Identity in Modern and Postmodern American Literature (u koautorstvu s Lovorkom Gruić Grmuša, 2022). Stručno se usavršavala na University of North Carolina at Chapel Hill (Fulbright stipendija, 2008/2009.), Institutu Georg Eckert u Braunschweigu, (Otto Bennemann stipendija, 2012.), Institutu John F. Kennedy u Berlinu (2014.) i Institutu Benjamin Franklin u Alcali de Henares (Erasmus+ stipendija, 2018., 2019.).

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/20951

 

 

Jelena Pataki Šumiga

jelena.pataki@gmail.com

Jelena Pataki Šumiga na Filozofskom fakultetu Osijek 2014. godine diplomirala je Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer) i Engleski jezik i književnost (prevoditeljski smjer) i trenutačno pohađa poslijediplomski studij Književnost i kulturni identitet i izrađuje disertaciju na temu „(Zlo)Uporaba tijela u suvremenom anglofonom distopijskom romanu“. Kao asistentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost drži seminarsku nastavu kolegija “Pregled engleske književnosti I: od početaka do sredine 18. st.” i “Suvremena britanska književnost”. Članica je Hrvatskog društva za anglističke studije i Hrvatskog udruženja za američke studije pri FFZG-u, Centra za sjevernoameričke studije te članica upravnog odbora Centra za popularnu kulturu na FFOS-u i članica uredništva popularno-znanstvenoga bloga Fractals. Njezini znanstveno-popularni interesi obuhvaćaju distopije, fantastičnu književnost, YA, i adaptacijske studije. Osim nastavom i znanstvenim radom, bavi se prevođenjem za više izdavačkih kuća, prevela je više od 50 naslova s engleskog na hrvatski jezik te je članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca.

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/38355

 

 

dr. sc. Luka Pejić, poslijedoktorand

lpejic@ffos.hr

Luka Pejić diplomirao je povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je 2019. godine na poslijediplomskom studiju Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je više znanstvenih radova i monografije Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj – fragmenti subverzije (2016.). Suurednik je zbornika Michel Foucault: moć ideja (2014.), Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza (2019.) te Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija (2021.). Zaposlen je kao poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, a uže područje istraživanja mu je povijest marginalnih društvenih skupina, kriminaliteta i radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Stručno se usavršavao na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu (2011.) te na International Institute of Social History u Amsterdamu (2021.).

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/347856

 

 

prof. dr. sc. Sanja Runtić

sruntic@ffos.hr

Sanja Runtić redovita je profesorica i voditeljica Katedre za književnost engleskoga govornog područja na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku gdje predaje kolegije iz starije američke književnosti, američkog realizma i naturalizma, američkog ženskog pisma, postkolonijalne književnosti i teorije, književnosti američkih starosjedilaca i multikulturalne književnosti na engleskom jeziku. Uz književnost američkih Indijanaca (predmet njezine doktorske disertacije i najvećeg broja njezinih publikacija), područja su joj znanstvenoga interesa i starosjedilački studiji, postkolonijalni studiji, postmodernizam, ženski studiji, kanadski studiji te američki realizam i naturalizam. Autorica je dviju monografija, Suvremena književnost američkih starosjedilaca (u koautorstvu s Marijom Knežević, 2013) i Vrijeme buđenja: (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (2019). Stručno se usavršavala na Institutu John F. Kennedy u Berlinu (2002.), University of Arizona (Fulbright stipendija, 2003./2004.), University of Central Oklahoma (Erasmus+ stipendija, 2017.), Centro Studi Americani u Rimu (2022.) i Roosevelt Institute for American Studies (Erasmus+ stipendija, 2023). Trenutno obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS).

Popis radova: https://unios.academia.edu/SANJARUNTIChttps://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/208852

 


 

Pridruženi članovi Centra 

 

 • Matea Butković zaposlena je kao predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomu profesora engleskog i njemačkog jezika stekla je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Područja su joj znanstvenog interesa multikulturalizam, interkulturalno obrazovanje i književnost. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/36996.
 • Antonija Hreščan završila je studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao viši predavač engleskog jezika u akademske namjene te engleskog jezika struke na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Područja su joj znanstvenog interesa engleski kao strani jezik i medijske studije.
 • Tatjana Jukić-Gregurić redovita je profesorica i voditeljica Katedre za englesku književnost pri Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz viktorijanske književnosti i umjetnosti te filma. Također predaje na doktorskim studijima komparativne književnosti te hrvatskog jezika i književnosti, a kao predavač je gostovala na raznim sveučilištima i znanstvenim institutima u Europi i Sjedinjenim Državama. Autorica je dviju knjiga, a njezini su članci objavljeni u The Henry James Review, Orbis Litterarum, Neue Rundschau i European Journal of English Studies. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/15835.
 • Valentina Markasović doktorandica je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Na istom fakultetu diplomirala je engleski jezik i književnost i povijest i zaposlena je kao vanjski suradnik–asistent na Katedri za književnost engleskoga govornog područja pri Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područja su joj znanstvenog interesa pitanja reprezentacije, identiteta i ženskog pisma u engleskoj i američkoj književnosti, fantastičnoj, popularnoj i književnosti za djecu i mlade. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/profile/39144.
 • Gordan Matas izvanredni je profesor na Odsjeku za engleski jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Diplomirao je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je 2005. godine i doktorirao 2010. godine. Područja njegovog znanstvenog interesa su američka književnost, kanadska književnost, multikulturalizam, etniciteti i hibridnost. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23042.
 • Sanja Matković magistra je anglistike i germanistike te je doktorandica na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet. Područja su joj znanstvenog interesa suvremena književnost engleskog govornog područja, katolički romani, tema smisla života u književnosti i filmu.
 • Martina Podboj asistentica je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirala je engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Doktorski studij lingvistike završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  Usavršavala se na University of Alberta u Kanadi. Područja su joj znanstvenog interesa sociolingvistika, analiza diskursa i usvajanje inog jezika. Popis radova dostupan je na: https://scholar.google.hr/citations?user=PRDHFnoAAAAJ&hl=hr.
 • Vanja Polić Jurković izvanredna je profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla i doktorat znanosti s temom iz područja ranog engleskog romana. Područja su joj znanstvenog interesa kanadska književnost na engleskom jeziku, postkolonijalna književnost, rani engleski roman, trans i postmodernizam te antropocen. Popis radova dostupan je na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=247811.
 • Petra Sapun Kurtin zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirala je engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Trenutno dovršava doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na New York University, Tulane University (Fulbright stipendija) te University of Alberta u Kanadi. Predsjednica je Hrvatsko-kanadskog akademskog društva (HKAD). Područja su joj znanstvenog interesa teorija spacijalnosti, prikazi grada, gradovi luke, mediteranski studiji i prevođenje. Popis radova dostupan je na https://ualberta.academia.edu/PetraSapunKurtin i https://www.bib.irb.hr/profile/1246.
 • Mirna Sindičić Sabljo viša je znanstvena suradnica zaposlena na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru gdje predaje niz kolegija iz francuske i kvebečke književnosti. Diplomirala je komparativnu književnost, teatrologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te francuski i talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Ttitulu doktora znanosti iz poredbene književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Boravila je na istraživačkim stipendijama na Sveučilištu Sorbonne Nouvelle Paris III (2005) i Paris Sorbonne – Paris IV (2011) te na stručnim usavršavanjima na Trinity Collegeu u Dublinu (2014) i Masarykovu Sveučilištu u Brnu. Područja su joj znanstvenog interesa hrvatsko-francuske književne veze; kvebečki studiji; suvremena frankofona proza. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25487.
 • Petra Sršić doktorandica je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je završila diplomski studij engleskog jezika i književnosti i povijesti. Područja su joj znanstvenog interesa prikaz seksualnosti, ženski studiji, integritet ženskog tijela, obitelj u popularnoj književnosti i fantastična književnost.
 • Lívia Klára Szélpál viša je predavačica na Institutu za engleske studije Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Diplomu magistra znanosti iz američkih studija i povijesti stekla je na Sveučilištu u Szegedu, a doktorski studij iz komparativne povijesti završila je na Central European University. Područja su joj znanstvenog interesa američki studiji, američka povijest, prikaz povijesti u filmu, urbana povijest te moderna i suvremena američka kultura. Popis radova dostupan je na: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10063535
 • Jelena Šesnić redovita je profesorica na Odsjeku za anglistku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz američke književnosti i kulture te američkih studija. Predsjednica je Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS). Područja su joj znanstvenog interesa metodologija američkih studija, američka književnost devetnaestog stoljeća, kulturno pamćenje, književnost hrvatske anglofone dijaspore te žanrovi američkoga filma. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C5%A0esni%C4%87,%20Jelena%20%2827628%29|text|profile.
 • Lovorka Zergollern-Miletić redovita je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij engleskog i francuskog jezika završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla i diplomu magistra i doktora znanosti. Bila je zaposlena u Zavodu za lingvistiku i na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2010. do danas zaposlena je na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Područja su joj znanstvenog interesa lingvistika, primijenjena lingvistika te proučavanje kultura i humora. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30008.
Web Analytics