Projekt ATLAS IDENTITETA – poziv na suradnju!

Centar za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine pokreće projekt ATLAS IDENTITETA i poziva Vas na suradnju!

Atlas identiteta zamišljen je kao nezavršeno i nezavršivo mrežno izdanje koje okuplja pojmove i imena vezana za istraživanje identiteta, neovisno o ishodišnoj znanstvenoj disciplini i području. Kroz takvo mapiranje pojma identiteta namjera nam je stvoriti što razvedeniju sliku koja će uključiti različite ideje o identitetu i odnose među njima, prikazati plan izgradnje te složene konstrukcije: što sve „identitet“ sadrži, kako ga se može pojmiti, tko ga na koji način doživljava, kako ga se može istraživati… Osim što će kao svojevrsni indeks ili registar predstaviti rezultate prethodnih i aktualnih pristupa kategoriji identiteta, atlas može poslužiti kao vodič i svojevrsni alat za daljnja istraživanja identiteta.

Vaš bi konkretan doprinos nastanku Atlasa identiteta bio u sljedećem: iz vaših već objavljenih znanstvenih radova koji na neki način problematiziraju kategoriju identiteta, trebali biste s obzirom na ključnu riječ izdvojiti ulomak što reflektira u radu predstavljenu tezu ili povezuje koncept na novi način ili ga tumači s obzirom na neki predložak, događaj, znanstvenika. Jedan rad može biti izvor za više takvih ključnih riječi. Dužina ulomka neka ne prelazi karticu teksta (1800 znakova s proredima), izvor treba biti citiran (prema uputama iz hrvatskoga pravopisa: http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/) a uz jedinicu može biti i link na cjelovit rad (uključen u Hrčak ili gdje drugdje).

Npr.:

KONSTITUTIVNA IZVANJSKOST
„Konstrukcija identiteta odvija se kroz proces pridruživanja istim ili sličnim pripadnicima s jedne te izopćenjem ili uspostavom razlike s druge strane: identitet je istodobno i uključivanje i isključivanje pojedinaca u grupu i tim se činovima određuje njegova pozicija, mjesto pojedinca u društvu. Pojedinac se uvijek određuje kao jednak ili različiti od ostalih pojedinaca ili grupe (Ricoeur 1999, Brnčić 2009, Derrida, 2007, Hall, 1996, 2002, 2005); “identiteti se konstruiraju kroz razlike, a ne izvan njih (…) preko odnosa s Drugim, u odnosu prema onome što on nije, prema onome što mu nedostaje, prema onome što se naziva konstitutivna izvanjskost.” (Hall 1996:5) “Konstitutivna izvanjskost” predstavlja kontinuiranu mogućnost narušavanja privremene stabilizacije neke od identitetnih kategorija pa se ni jedan identitet ne može javiti kao “čista prezentnost” ili objektivnost”, nego je uvijek kontingentan i nestabilan. Značenje uspostavljeno kroz razliku ne može se jednom zauvijek fiksirati, značenje se uvijek iznova stvara, preoblikuje i otkriva pa ni identitet ne može biti neupitan i stabilan. Kategorija identiteta je nepostojana; razlika, pomak i odgoda jesu ključni za tvorbu nepostojanog identiteta multipliciranog subjekta.“ Peternai Andrić, Kristina. 2019. Pripovijedanje, identitet, invaliditet. MeandarMedia. Zagreb. 101.

Citirani ulomak u većini slučajeva neće i ne može biti obuhvatan, ali to nije nužno: ispunit će svoj cilj već time što će uputiti na izvor.

Nećemo unaprijed propisati ili ograničiti pojmove što će Atlas identiteta obuhvatiti, nego će se upravo kroz vaš doprinos i prijedloge pojmova mapiranje vršiti. Donosimo tek neke prijedloge:

Althusser, Louis Pierre
analiza diskurza
Arendt, Hannah
Austin, John Langshaw
Bauman, Zygmunt
Biti, Vladimir
Butler, Judith
de Saussure, Ferdinand
demokracija
Derrida, Jacques
disciplina
diskurs
dozivanje
drugo
Du Gay, Paul
Dummett, Michael
Durkheim, Emile
Eckert, Penelope
Edipov kompleks
esencijalizam
etika
Foucault, Michele
Frege, Gottlob
Freud, Sigmund
govorni čin
Hall, Stuart
hegemonija
histroigrafija
holokaust
identifikacija
identitet
ime oca
interpelacija
invaliditet
Irigaray, Luce
isključivanje
jezična igra
konstativ
konstitutivna izvanjskost
Lacan, Jacques
Laclau, Ernesto
Levinas, Emmanuel
Levi-Strauss, Claude
lokucija
Lyotard, Jean-Francois
moć
mogući svijet
nacionalizam
nasilje
nesvjesno
norma
odgovornost
otpor
patriotizam
pepeo
performativ
postkolonijalizam
potpis
pragmatizam
pripovijest
povijest
prošivni bod
psihoanaliza
queer teorija
raščinjavanje
rat
razlika
regija
religija
rod
stereotip
subjekt
subjektivitet
suplement
Taylor, Charles
tijelo
trauma
vjerovanje
zatvor
značenje
znanje
Žižek, Slavoj
žudnja

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u radu projekta Atlas identiteta Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine, molim Vas da svoje priloge šaljete na e-mail: cekuid@ffos.hr zajedno s kratkim životopisom (do 100 riječi) i kontakt e-mail adresom.