Cjeloživotno učenje

Poslanje

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje utemeljen  je na studijima pedagogije, psihologije, hrvatskoga jezika i književnosti, engleskoga jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti, a sadrži 7 izdvojenih programa:

 1. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba
 2. Hrvatski jezik i jezična kultura
 3. Hrvatski jezik, povijest i kultura
 4. Python, računalno razmišljanje i programiranje
 5. Učenje njemačkoga jezika u svrhu visokoškolske nastave
 6. Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju
 7. Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

Svi navedeni pododsjeci imaju svoj elaborat s detaljnim opisom programa. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba osigurat će polaznicima nove kompetencije i pripremiti ih za obogaćivanje i poboljšanje postojećih socijalnih i individualnih kompetencija. Programom za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove želi se poboljšati i unaprijediti kvaliteta tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku. Ujedno, programom se treba osigurati opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije. Program učenja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance usmjeren je unaprjeđivanju kulturnih, socijalnih i društvenih međudjelovanja hrvatskoga i drugih naroda, zatim širenju hrvatske jezične kulture te promicanju hrvatskoga jezika kao stranoga jezika.

 

 

Ciljevi i strategije

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe:

 • Stjecanje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija i priprema za obogaćivanje i poboljšanje postojećih socijalnih i individualnih kompetencija. Navedene su kompetencije dijelovi modela nastavničkih kompetencija koje predstavljaju okvir za cjelovito učenje, a ostvaruju se primjenom interdisciplinarnoga pristupa.

Program Hrvatski jezik i jezična kultura:

 • Glavni je cilj programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne. Cilj je programa osposobiti polaznike za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku poboljšanjem njihove jezične kulture.

Prgram Hrvatski jezik, povijest i kultura:

 • Poučavanje hrvatskomu jeziku zainteresiranim polaznicima kojima je on strani jezik: ovladavanje hrvatskom jezičnom normom te vještinama slušanja, govorenja, čitanja, pisanja.

Program Python, računalno razmišljanje i programiranje

 • Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području računalnog razmišljanja i programiranja s implementacijom u programskom jeziku Python.
 • Ishodi učenja programa:
  • Razložiti kompleksne probleme na više manjih samostalnih logičkih cjelina
  • Koristiti tehnike programiranja za rješavanje problema
  • Implementirati rješenje problema u programskom jeziku Python

Program učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave

 • Program je namijenjen visokoškolskim nastavnicima, pri čemu pojam visokoškolski nastavnici označava osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Program je namijenjen i polaznicima izvan visokoškolskog sustava, a žele se osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. Program se sastoji od pet modula, a nakon uspješnog završetka programa polaznici će imati dovoljno znanja i vještina kako bi pristupili pripremi i izvedbi nastave svog predmeta na njemačkom jeziku.

Program Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju

 • Cilj programa je podučiti polaznike znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju, odnosno za razvijanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina kod djece i adolescenata.
 • Opći ishodi učenja Programa:
  • Prepoznati razvojne potrebe, emocije, kognicije i kapacitete suočavanja kod djece i adolescenata kroz različite situacije
  • Odabrati primjerene postupke reagiranja u skladu s raspoloživim informacijama (od djeteta ili adolescenta, iz okoline, iz situacije)
  • Koristiti vlastite socijalne i emocionalne kompetencije i vještine za poticanje razvoja istih kod djece i adolescenata

Program Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

 • Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području statistike i metodologije.
 • Ishodi učenja programa:
  • Planirati istraživanje s unaprijed postavljenim ciljem, problemima i hipotezama
  • Priprema baze podataka u računalnom programu SPSS i obrada podataka s adekvatnim statističkim postupkom
  • Interpretacija rezultata istraživanja

 

 

Ustrojstvo

Program pedagoško-psihološko-didaktičko metodičke izobrazbe:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov – vbjedov@ffos.hr

Progam Hrvatski jezik i jezična kultura:

Voditeljica: doc. dr. sc. Maja Glušac – mglusac@ffos.hr

Zamjenica voditeljice: dr. sc. Vera Blažević Krezić

Program Hrvatski jezik, povijest i kultura:

Voditeljica: doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić – amikic@ffos.hr

Program Python, računalno razmišljanje i programiranje:

Voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

Zamjenik voditelja: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina

Program Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave:

Voditeljica: doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga

Zamjenica voditeljice: Ana Keglević, asistentica

Program Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju:

Voditeljica: doc. dr. sc. Ana Kurtović

Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš

Programa Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj:

Voditelj programa: doc. dr. sc. Dino Krupić

Zamjenica voditelja: izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

 

 

Nastavnici

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe:

Program Hrvatski jezik i jezična kultura:

Program Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance:

 

 

Kontakt

Referada za cjeloživotno učenje:

Vladimir Poličić, dipl. oec.

e-mail: vpolicic@ffos.hr

tel. 031/494-719

Voditelj informatičke podrške za nastavu putem interneta:

Zoltan Juhas, prof.
e-mail: zoli@ffos.hr
tel. 031/494-634

Uredovno vrijeme tijekom radnoga tjedna: 8.00-15.00 sati