Cjeloživotno učenje

Misija

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku izvode se ovi programi cjeloživotnog učenja:

     1. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

     2. Hrvatski jezik i jezična kultura

     3. Hrvatski jezik za strance

     4. Python, računalno razmišljanje i programiranje

     5. Učenje njemačkoga jezika u svrhu visokoškolske nastave

     6. Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju

     7. Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj.

Program pedagoško-psihološko-didaktičko metodičke izobrazbe stvara buduće nastavnike i stručnjake koji će u svom odgojno-obrazovnom radu u osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama primjenjivati i unaprjeđivati stečene nastavničke kompetencije. Programom hrvatskog jezika i jezične kulture želi se poboljšati i unaprijediti kvaliteta tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku. Ujedno, programom se treba osigurati opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije. Program hrvatskoga jezika za strance usmjeren je unaprjeđivanju kulturnih, socijalnih i društvenih međudjelovanja hrvatskoga i drugih naroda, zatim širenju hrvatske jezične kulture te promicanju hrvatskoga jezika kao stranoga jezika. Program socijalno-emocionalnoga učenja u odgoju i obrazovanju nastoji pridonositi optimalnom razvoju djece i mladih pružajući potporu razvoju sigurne i brižne okoline za učenje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina u mnogim kontekstima. Misija je Programa učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave visokoškolskim nastavnicima ponuditi mogućnost poboljšanja njihovih jezičnih kompetencija njemačkoga kao stranoga jezika. Misija Programa primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj jest jačati istraživačke potencijale stručnjaka iz različitih znanstvenih disciplina na temelju iskustva u nastavi i znanstvenom radu, te sveobuhvatnim pristupu edukaciji koja kombinira prikaz prikupljanja (metodologije) i analiziranja podataka (statistika), te praktičnim smjernicama ili eng. “know-how” pri pisanju znanstvenih radova. Program računalnog razmišljanja i programiranja Python želi osposobiti polaznike za uporabu tehnika programiranja za rješavanje problema, raščlambu kompleksnih problema na više manjih samostalnih logičkih cjelina te implementaciju rješenja problema u programskom jeziku Python.

 

 

 

Ciljevi i strategije

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba:

 • stjecanje nastavničkih kompetencija potrebnih za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim ustanovama primjenom interdisciplinarnoga pristupa
 • unaprjeđivanje socijalnih kompetencija: planirati i raditi zajedno s učenicima, jačati komunikacijski odnos i suradnju, promicati opušteno radno ozračje
 • unaprjeđivanje osobnih kompetencija: ovladati novom vlastitom ulogom nastavnika (moderatora, savjetnika), promicati individualne i skupinske procese učenja.

Program Hrvatski jezik i jezična kultura:

 • opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika
 • poboljšanje i unaprjeđivanje hrvatske pisane i govorne jezične kulture
 • osposobljavanje polaznika za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku.

Prgram Hrvatski jezik, povijest i kultura:

 • poučavanje hrvatskomu jeziku zainteresiranim polaznicima kojima je on strani jezik: ovladavanje hrvatskom jezičnom normom te vještinama slušanja, govorenja, čitanja, pisanja.

Program Python, računalno razmišljanje i programiranje

 • usavršavanje polaznika u području računalnog razmišljanja i programiranja s implementacijom u programskom jeziku Python.

Program Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave

 • osposobljavanje polaznika za pripremu i za izvođenje nastave svog predmeta na njemačkom jeziku, s naglaskom na razvijanju sposobnosti govornog izražavanja i sposobnosti ovladavanja jezikom struke te usvajanju strategija učenja potrebnih za što bolji individualni napredak.

Program Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju

 • podučavanje polaznika znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu socijalno-emocionalnog učenja u različitim kontekstima, odnosno za razvijanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina kod djece i adolescenata.

Program Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

 • stručno usavršavanje polaznika u području statistike i metodologije s posebnim naglaskom na računalni program SPSS.

 

 

Ustrojstvo

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko metodička izobrazba:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov – vbjedov@ffos.hr

Program Hrvatski jezik i jezična kultura:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Glušac – mglusac@ffos.hr

Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić – vblazevic1@ffos.hr

Program Hrvatski jezik za strance:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić — amikic@ffos.hr

Program Python, računalno razmišljanje i programiranje:

Voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Jakopec — tjakopec@ffos.hr

Zamjenik voditelja: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina — boris.badurina@ffos.hr

Program Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga — maleksa@ffos.hr

Zamjenica voditeljice: Ana Keglević Blažević, asistentica — akeglevic@ffos.hr

Program Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju:

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović — akurtovi@ffos.hr

Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš — ababic@ffos.hr

Program Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj:

Voditelj programa: prof. dr. sc. Željko Pavić- zpavic@ffos.hr

 

 

 

Nastavnici

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba:

prof. dr. sc. Branko Bognar – bbognar@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov – vbjedov@ffos.hr

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec – tjakopec@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Renata Jukić – rjukic@ffos.hr

doc. dr. sc. Sara Kakuk – skakuk@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović – akurtovi@ffos.hr

doc. dr. sc. Gordana Lesinger – glesinger@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Goran Livazović – glivazovic@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović – imartinovic@ffos.hr

doc. dr. sc. Marija Milić – mmilic@ffos.hr

doc. dr. sc. Draženka Molnar – drazenka@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Anita Papić – apapic@ffos.hr

prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač – vpavicic@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević – srucevic@ffos.hr

prof. dr. sc. Marija Sablić – msablic@ffos.hr

doc. dr. sc. Josipa Selthofer – jselthofer@ffos.hr

doc. dr. sc. Sanja Simel Pranjić – ssimel@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek – dsincek@ffos.hr

dr. sc. Ninočka Truck-Biljan – ntruck@ffos.hr

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak – gpiri@ffos.hr

doc. dr. sc. Senka Žižanović – sgazibara@ffos.hr

Program Hrvatski jezik i jezična kultura:

izv. prof. dr. sc. Maja Glušac – mglusac@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić – amikic@ffos.hr

doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić – vblazevic1@ffos.hr

Program Hrvatski jezik za strance:

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić – amikic@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Maja Glušac – mglusac@ffos.hr

Program Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave:

doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica – scimer@ffos.hr

doc. dr. sc. Stephanie Jug – sjug@ffos.hr

Ana Keglević Blažević, asistentica – akeglevic@ffos.hr

doc. dr. sc. Sonja Novak – snovak@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Leonard Pon – lpon@ffos.hr

 

 

Kontakt

Referada za cjeloživotno učenje:

Vladimir Poličić, dipl. oec.

e-mail: vpolicic@ffos.hr

tel. 031/494-719

Voditelj informatičke podrške za nastavu putem interneta:

Zoltan Juhas, prof.

e-mail: zoli@ffos.hr

tel. 031/494-634

Uredovno vrijeme tijekom radnoga tjedna: 8.00-15.00 sati