Sustav upravljanja kvalitetom

MISIJA SUSTAVA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

 Misija je Sustava za osiguravanje kvalitete kontunuirano

 • osiguravanje
 • provođenje
 • planiranje
 • praćenje
 • analiziranje i
 • unapređivanje Sustava za osiguravanje kvalitete Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Razvoj i unapređenje Sustava za osiguravanje kvalitete provodi se u skladu sa Strategijom razvoja Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišnim centrom za unapređenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja te preporukama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

 

Dokument Misija Sustava za osigiravanje kvalitete možete preuzeti >>> OVDJE


STRATEGIJA OSIGURAVANJA KVALITETE

Sustav za osiguravanje kvalitete služi uspostavljanju načela, kriterija i metoda u održanju i unapređivanju visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog rada, međunarodne suradnje i prepoznatljivosti te stručnih i administrativnih poslova na Fakultetu.

Radi ostvarenja postavljenih osnovnih zadataka i ciljeva Fakultet će se posvetiti praćenju i unapređivanju kvalitete u sljedećim područjima vrednovanja:

 

Dokument Strategija kvalitete možete preuzeti >>> OVDJE

 

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Filozofskog fakulteta Osijek promiče trajno opredjeljenje Uprave i svih zaposlenika Fakulteta k izvrsnosti obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodne prepoznatljivosti, uz ispunjenje visoke razine očekivanja svih dionika u visokom obrazovanju i znanosti, odnosno društva u cjelini kao krajnjeg korisnika.

 

Politika kvalitete Filozofskog fakulteta Osijek teži ostvarenju sljedećih ciljeva:

 

Dokument Politika kvalitete možete preuzeti >>> Politika kvalitete


Povijesni prikaz

 • 16. siječnja 2006. Odlukom Dekana imenovano je prvo Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja koje su činili prodekan za nastavu, tajnik, predstavnik nastavnika, predstavnik asistenata i predstavnik studenata.
 • 8. travnja 2008. ustrojen je Ured za unapređenje kvalitete obrazovanja u kojem rade dva djelatnika – voditelj Ureda i stručni referent.
 • Fakultetsko je vijeće 25. veljače 2009. donijelo Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu. Tim je Pravilnikom sastav Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja proširen na devet članova, te ga od tada čine: prodekan za nastavu, tajnik Fakulteta, voditelj Ureda, tri predstavnika nastavnika, dva predstavnika asistenata i predstavnik studenata.
 • Odredbom članka 44. Statuta Filozofskog fakulteta (od 11. ožujka 2009.) utvrđeno je da Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja kao svoje stalno tijelo.
 • Od 2009. godine se praćenje i unapređivanje kvalitete obrazovanja na Fakultetu provodi kroz rad Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Povjerenstvo i Ured djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje i unapređivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.
 • Povijesni prikaz

Struktura sustava kvalitete

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 29. rujna 2006.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 26. lipnja 2012.) utvrđena je organizacijska struktura sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta (vidjeti sliku 1).

Slika 1.

 

Struktura sustava kvalitete Filozofskog fakulteta i njegov odnos s tijelima kvalitete Sveučilišta prikazan je na slici 2.

 

Slika 2.

 • Ustrojbene jedinice sustava kvalitete: Sveučilišni centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za osiguranje kvalitete na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.
 • Stručna tijela za osiguranje kvalitete: Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu i Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.