Studenti s invaliditetom

POVJERENSTVO ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

Članovi Povjerenstva:

 1. Izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član
 3. Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., predavačica, članica
 4. Ljiljana Pintarić, prof., asistentica, članica
 5. Kristina Jurić, mag. oec., stručna suradnica za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članica
 6. Valerija Crnov, studentica, članica
 7. Ana Pašalić, studentska prodekanica, članica

→ stručno tijelo čija je zadaća osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete studiranja studenata s invaliditetom, odnosno izjednačavanje mogućnosti studiranja sadašnjih i budućih studenata s invaliditetom na Filozofskom fakultetu u Osijeku

– odabire studentske asistente

– izrađuje planove i strategije za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete studiranja studenata s invaliditetom te izjednačavanje mogućnosti studiranja studenata s invaliditetom

– daje mišljenje i preporuke o primjerenim prilagodbama nastavnog procesa, materija, prostora i usluga s ciljem izjednačavanja mogućnosti studiranja studenata s invaliditetom.

– surađuje sa studentima s invaliditetom, njihovim asistentima, kao i nastavnim i nenastavnim osobljem fakulteta pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja

– sustavno provodi evaluaciju sustava potpore studentima s invaliditetom i, u skladu s rezultatima, radi na njegovu unaprjeđenju (osmisliti anketu za studente s invaliditetom)

– izrađuje informativne i edukativne materijale za studente s invaliditetom

– organizira edukativne aktivnosti za nastavnike i nenastavno osoblje vezano uz izjednačavanje mogućnosti studiranja studenata s invaliditetom

– radi na senzibilizaciji akademske zajednice za potrebe studenata s invaliditetom i unaprjeđenju stavova prema osobama s invaliditetom

– surađuje s fakultetskim i sveučilišnim tijelima na pitanjima podrške, zaštite i izjednačavanja mogućnosti studiranja studenata s invaliditetom

– informira i savjetuje učenike s invaliditetom koji iskažu namjeru za nastavak obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku


Kontakti

Studenti s invaliditetom (sukladno gore navedenoj definiciji) za ostvarivanje svojih prava mogu se obratiti Povjerenstvu putem sljedećih kontakta:

studentisinvaliditetom@ffos.hr

Kristina Jurić – kjuric1@ffos.hr

Ana Pašalić – apasalic@ffos.hr

 

Konzultacije za studente s invaliditetom

četvrtkom u 14 sati uz prethodnu najavu na akurtovi@ffos.hr


Tko su studenti s invaliditetom?

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru podrške studentima s invaliditetom, a prema evidencijskom listu preuzima definiciju iz Smjernica za unaprjeđenje potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Na stranici 4. ovih smjernica navodi se:

„…studenti s invaliditetom su svi studenti koji zbog

 • bolesti,
 • oštećenja ili
 • poremećaja,

bez obzira na rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, imaju

 • stalne,
 • povremene ili
 • privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti:
  • studenti s oštećenjima vida i sluha,
  • studenti s motoričkim poremećajima,
  • studenti s kroničnim bolestima,
  • studenti s psihičkim bolestima i poremećajima i
  • studenti s specifičnim teškoćama učenja kao primjerice disleksijom, disgrafijom i ADHD-om
  • studenti s ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja“

U okviru pravnih propisa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku studenti s invaliditetom spomenuti su u članku 59. stavku 4. Pravilnika o studijima i studiranju koji glasi:

“Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice obvezne su osigurati prilagođeni pristup na rješavanje specifičnih potreba studentima s invaliditetom na ispitima.”

 

Prava studenata s invaliditetom (preneseno sa stranica Ureda za studente s invaliditetom UNIOS-a)

“Postoji širok spektar prava koja izviru iz visokoškolskog obrazovanja, a odnose se na studente s invaliditetom.

Kandidatima sa 60 postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se upis na studijske programe izvan redovne kvote, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag, tj. polože sve ispite obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.

Ovisno o vrsti tjelesnog oštećenja, studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije prilikom pisanja ispita državne mature, a sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice obvezne su osigurati prilagođen pristup na rješavanje specifičnih potreba studentima s invaliditetom na ispitima.

Redoviti studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50 % tjelesnog oštećenja) imaju pravo na izravan smještaj u studentskom domu. Dodatne bodove ostvaruju studenti s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja manjim od 60%.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (“Narodne novine”, br. 63/19).

Redoviti studenti s tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% mogu ostvariti i pravo naknade dijela troškova prijevozaPravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (“Narodne novine”, br. 23/15).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku redovito nekoliko sveučilišnih stipendija rezervira za studente s invaliditetomStudentima s invaliditetom upisanima na poslijediplomske sveučilišne studije stipendije dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Sastavnice Sveučilišta u Osijeku, ukoliko se ukaže potreba, imaju mogućnost svojim studentima samostalno angažirati studente-asistente i financirati ih preko studentskih ugovora o radu.

 

Prilagođen pristup polaganja ispita državne mature

Osnovno što budući studenti s invaliditetom trebaju znati jest da imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60 postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.

Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa.

Visinu razredbenoga praga određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rješenje je potrebno pravovremeno poslati na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Više informacija o upisima, kao i rok za slanje rješenja za svaku godinu, možete pronaći na stranici http://drzavnamatura.skole.hr/

 

Područja prava studenata s invaliditetom nakon upisa na studij

Smjernice za unaprjeđenje potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj odnose se na više područja u kojima visokoobrazovne ustanove u RH trebaju prilagoditi svoj rad djelovanju studenata s invaliditetom.

Prava se odnose na već spomenuti izravan smještaj za određene kategorije studenata s invaliditetom, kao i naknade troškova prijevoza te posebne stipendije kao i mogućnost angažiranja studenata asistenata.

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku omogućuje i određenu asistivnu tehnologiju, sukladno mogućnostima koje ima na raspolaganju.

Filozofski fakultet u Osijeku do sada je sustavno nastojao zadovoljiti potrebu za studentima – asistentima za studente koji pohađaju nastavu na našem Fakultetu.

Fakultet nastoji i tehničkim rješenjima olakšati kretanje studentima s invaliditetom (rampa na ulazu u Fakultet, lift čiji je ključ dodijeljen studentima s invaliditetom, prilagođeni prijelazi uzlaza u učionice (bez pragova). U 2023. godine dodatno se planira prilagoditi prostor Fakulteta (uređivanje odgovarajućih toaleta, osuvremenjivanje lifta).

U pogledu prilagodbe u nastavi na Filozofskom fakultetu u Osijeku usmjereni smo na kontinuirano osiguravanje prilagodbe nastave i edukacije nastavnika i suradnika u smjeru prilagodbe nastave potrebama studenata s invaliditetom. U tom smislu, uz već održane edukacije, Povjerenstvo za studente s invaliditetom će, sukladno potrebama studenata koji pohađaju studije na FFOS-u, osiguravati edukacijsku i savjetodavnu podršku nastavnicima te podržavati suradnju nastavnika i studenta s invaliditetom u izradi plana prilagodbe nastave i vrednovanja. Posebno će se podržavati prilagodba u tehnikama i metodama rada uz omogućavanje stjecanja jednakih kompetencija i ostvarivanje zadanih ishoda učenja.

Za ostvarenje takvih prilagodbi smatramo korisnim poticanje regulacije propisa te će se Povjerenstvo za studente s invaliditetom FFOS-a zalagati za i podržavati inicijative da se donesu na razini Sveučilišta i Fakulteta odgovarajući propisi kojima će se:

 • jasno definirati tko su studenti s invaliditetom u skladu s proširenom definicijom navedenom u Smjernicama za unaprjeđenje potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
 • propisati obveza nastavnika i suradnika za prilagodbom metoda i tehnika nastave, konzultacija i vrednovanja studenata s invaliditetom, a u suradnji sa studentom s invaliditetom
 • obveza dodatnog educiranja nastavnika i suradnika o radu sa studentima s invaliditetom koja se posebno odnosi na nastavnike i suradnike čiju nastavu pohađaju studenti s invaliditetom (kao i uvođenje motiviranja nastavnika i suradnika za educiranje i prilagodbu rada studentima s invaliditetom npr. kroz uvođenje istog kao jednog od nezaobilaznih kriterija za napredovanje poput Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

 

Psihološka podrška

U pogledu podrške studentima, uključujući i studente s invaliditetom, postoji mogućnost javljanja Psihološkom savjetovalištu koje se može kontaktirati prema uputama na sljedećoj poveznici http://www.unios.hr/studenti/psiholosko-savjetovaliste/kako-do-nas/

 

Zakonski propisi i korisni linkovi:

 

KORISNI LINKOVI:

1. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

http://www.unios.hr/studenti/studenti-s-invaliditetom/podrska/

 

2. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

(o Uredu pravobranitelja, aktivnosti, izvješća, pomoć i savjeti)

https://posi.hr/

 

3. Ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku

Adresa:

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Područni ured Osijek
Ulica Hrvatske Republike 5, 31000 Osijek

Telefon: 031/293 352

Faksom: 01 / 6177 901

E-mail: tajnistvo-osijek@posi.hr

https://posi.hr/osijek/

 

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

(pomoć u uključivanju osoba s invaliditetom u digitalno društvo, omogućavanje pristupa svim javnim komunikacijskim uslugama)

https://www.hakom.hr/hr/zastita-osoba-s-invaliditetom/52

 

5. Europska komisija u Republici Hrvatskoj

(Europski stup socijalnih prava, glavna postignuća EU u pravima osoba s invaliditetom)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=1137

 

6. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom, propisi)

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999

 

7. E-građani (FINA)

(prava i usluge za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi)

https://gov.hr/hr/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/252

 

8. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

(izdavanje potvrda za osobe s invaliditetom)

https://www.hzjz.hr/izdavanje-potvrda-za-osobe-s-invaliditetom/

 

9. Popis povlastica koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti u Republici Hrvatskoj bez članstva u nekoj od udruga i uz članstvo u nekoj od udruga (odnosi se na sve osobe s invaliditetom)

– stranica Društva multiple skleroze vukovarsko-srijemske županije i stranica Udruge invalida rada Zagreba

https://www.dmsvsz.hr/?page_id=348

https://www.uir-zagreb.hr/udruga-5/povlastice/povlastice-nevezane-za-clanstvo

 

KORISNI PRAVNI PROPISI I DOKUMENTI:

 1. Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 47/2005.)
 2. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Narodne novine” – Međunarodni ugovori, br. 18/1997, 6/1999, 14/2002, 13/2003, 9/2005, 1/2006. i 2/2010.)
 3. Konvencija protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju iz 1960., Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/1993.)
 4. Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (“Narodne novine”, br. 56/1990., 135/1997., 08/1998., 113/2000., 28/2001., 41/2001., 55/2001., 76/2010., 85/2010. i 5/2014.)
 5. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“, br. 97/2000. i 101/2000.)
 6. Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (“Narodne novine” br. 64/2001.)
 7. Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (“Narodne novine” br. 107/2007.)
 8. Zakon o suzbijanju diskriminacije (“Narodne novine” br. 85/2008. i 112/2012.)
 9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/2014.)
 10. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja („Narodne novine“, br. 85/2014. i 95/2015.)
 11. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007., 46/2007., 45/2009., 63/2011., 94/2013., 139/2013., 101/2014., 60/2015. i 131/2017.)
 12. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnih sektora („Narodne novine“, br. 17/2019.)
 13. Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (“Narodne novine”, br. 131/98.)
 14. Zakon o korištenju psa pomagača (“Narodne novine”, br. 39/2019.)
 15. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, br. 80/2013., 137/2013. i 98/2019.)
 16. Obiteljski zakon („Narodne novine“, br. 103/2015. i 98/2019.)
 17. Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/2014., 127/2017. i 98/2019.)
 18. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013., 152/2014. i 33/2020.)
 19. Zakon o zdravstvenoj zašiti („Narodne novine“, br. 100/2018., 125/2019. i 147/2020.)
 20. Zakon o obrazovanju odraslih (“Narodne novine” br. 144/2021.)
 21. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine”, br. 157/2013., 151/2014., 33/2015., 93/2015., 120/2016., 18/2018., 62/2018., 115/2018., 102/2019. i 84/2021.)
 22. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 18/2022.)
 23. Uredba o metodologijama vještačenja („Narodne novine“, br. 67/2017. i 56/2018.)
 24. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, broj 78/2013.)
 25. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/2008.)
 26. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (“Narodne novine”, br. 106/2021.)
 27. Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“, br. 1/2013., 41/2019., 127/2019., 55/2020., 53/2021. i 126/2021.)
 28. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (“Narodne novine”, br. 23/2015.)
 29. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata s invaliditetom na subvencionirano stanovanje (“Narodne novine”, br. 53/2017.)
 30. Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021.-2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021.-2024. godine (“Narodne novine” br. 143/2021.)

 

 

Korisni materijali za studente, nastavnike i suradnike te djelatnike Fakulteta:

Opće smjernice

Prostorna pristupačnost

Pristup informacijama i uslugama

Izvođenje nastave i ishodi učenja

Mentorstvo i konzultacije

Međunarodna mobilnost studenata

Slobodno vrijeme

Psihosocijalne potrebe studenata

Edukativna brošura za studente s invaliditetom