Istraživačka skupina (INTERVAKC)

Intervakc

Doc. dr. sc. Anita Dremel

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 352481

Poveznica na CROSBI profil:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=352481

Kratki životopis:

Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaćaju kritičku analizu diskursa i analizu narativa, s upotrebom kvalitativne metodologije, etnografije, intervjua, analize društvenih mreža, analize sadržaja i analize diskursa. Kao suradnica radila na dva istraživačka projekta Sveučilišta u Zagrebu, a članica je užeg upravnog povjerenstva Cost akcije 18121 Cultures of Victimology: understanding processes of victimization across Europe. Trenutno Predsjednica Katedre za sociologiju, znanstvena koordinatorica ispred Katedre i članica fakultetskog povjerenstva za studijske programe. Održala je javna predavanja po pozivu više od deset puta, aktivna izlaganja na tridesetak međunarodnih znanstvenih skupova, objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu, (su)uredila šest recenziranih znanstvenih knjiga i zbornika. Članica Hrvatskog sociološkog društva, European Sociological Association i Centra za ženske studije.

 

Juraj Jurlina

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 365202

Poveznica na CROSBI profil:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/365202

Kratki životopis:

Jednopredmetni preddiplomski studij sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine. Na istom je fakultetu 2016. godine diplomirao na jednopredmetnom diplomskom studiju sociologije. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku zapošljava se 2017. godine u suradničkom zvanju asistenta. Izvodi vježbe i seminare na kolegijima: Osnovni pojmovi sociologije, Suvremene sociologijske teorije, Sociologija religije, Osnove sociološke statistike 2, Demografija te Obrada i analiza podataka. Od 2018. godine doktorand je na poslijediplomskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do sada je objavio nekoliko znanstvenih radova i sudjelovao na znanstvenim skupovima, a područje njegova istraživačkog interesa su novi mediji, internetske društvene mreže i proces individualizacije koji je ujedno i tema njegove doktorske disertacije.

 

Emma Kovačević

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnica

Matični broj znanstvenika:

Poveznica na CROSBI profil:

Kratki životopis:

Jednopredmetni preddiplomski i diplomski studij sociologije završila je na fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine. Dobitnica stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski upisala 2020. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2020. godine u statusu asistentice na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku zaposlena je na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ-a: “Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju (INTERVAKC) iz čega će proizlaziti tema doktorske disertacije. Izvodi vježbe na kolegijima: Osnove sociološke statistike 1, Metode istraživanja 1 i 2. Područje znanstveno-istraživačkog interesa: rod i rodni studiji, odnos znanosti, tehnologije i društva, sociologija znanja, sociologija zdravlja, sociologija medija.

 

Doc. dr. sc. Gordana Lesinger

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 338145

Poveznica na CROSBI profil:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=338145

Kratki životopis:

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na doktorskoj školi „Komunikologija“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2016. stekla akademski naziv doktora znanosti. Završila je i Poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“ na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek gdje je stekla akademski stupanj univ. spec. oec. Područje su njezina znanstvenog interesa komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću te profesionalna etika u novinarstvu. Autorica je dviju knjiga, objavila je dvadesetak znanstvenih radova te je sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja odnosa s javnošću/odnosa s medijima, političke komunikacije, novih medija te etike.

 

Zvjezdana Lovrić Makarić

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagrebu

Status na projektu: suradnik

Kratki životopis:

Diplomirala medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u sklopu European Program for Intervention Epidemiology Training, European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, Švedska. Sudjelovala na projektima IMOVE+ Integrated Monitoring of Vaccines in Europe, CARE – Common Approach for Refugees and other migrants’ health te je trenutno koordinator SHARP projekta za Hrvatsku – Strengthening preparedness and IHR implementation in the EU.

 

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 350295

Poveznica na CROSBI profil:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=350925

Kratki životopis:

Diplomirao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, Hrvatska  (Magistar inženjer elektrotehnike). Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku završio Poslijediplomski doktorski studij „Management“ (Doktor ekonomskih znanosti; doktorska disertacija naslovljena „Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta“). Usavršavao se na Center for International Rural and Environmental Health, College of Public Health, University of Iowa, Iowa, Iowa City, SAD te na Public Health Organizational Effectiveness, Center for International Rural and Environmental Health, College of Public Health, University of Iowa, Iowa, Iowa City, SAD. Trenutno pohađa specijalistički poslijediplomski studij Javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje znanstvenog, stručnog i nastavnog rada uključuju javno zdravstvo; ekonomika zdravstva i organizacija zdravstvene zaštite; menadžment i ekonomika u zdravstvu; sociologija medicine; medicinska informatika; promocija zdravlja; medicina životnog stila; umjetna inteligencija; Business Inteligence i Data Mining; change management; uporaba informacijskih tehnologija u javnozdravstvenim istraživanjima; statistika; modeliranje i simulacije; management u visokom obrazovanju.

 

Prof. dr. sc. Maja Miškulin

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 290921

Poveznica na CROSBI profil:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290921

Kratki životopis:

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Medicine u Osijeku 2001. godine.  Doktorsku disertaciju naslovljenu „Osobitosti izloženosti herpes simplex virusu tipa 2 kod dobrovoljnih davatelja krvi u Osječko-baranjskoj županiji“ obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Godine 2007. završila je specijalizaciju iz epidemiologije, a 2009. godine užu specijalizaciju iz zdravstvene ekologije. Područje znanstvenog, stručnog i nastavnog rada: zdravstvena ekologija; epidemiologija zaraznih i nezaraznih bolesti; promocija zdravlja; edukacija u javnom zdravstvu; organizacija i upravljanje u javnom zdravstvu; unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite; unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju; statistika; etika u javno zdravstvenim istraživanjima; vođenje projekata;  prehrana i zdravlje; okoliš i zdravlje djece.

 

Prof. dr. sc. Aida Mujkić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 025430

Poveznica na CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/25430

Kratki životopis:

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij – Biomedicina, magistarski rad: “Proteini folikulske tekućine jajnika žene”. Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija: “Sprečavanje ratnih ozljeda djece u Hrvatskoj”. Područje znanstvenog i stručnog rada, kao i nastavnog rada, obuhvaća socijalnu pedijatriju koje razmatra zdravlje djeteta u najširem kontekstu obitelji, škole, društva i okoliša, integrirajući fizičke, psihičke i socijalne dimenzije zdravlja djeteta.

 

Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: voditelj

Matični broj znanstvenika: 245695

Poveznica na CROSBI profil:

https://www. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/245695

Kratki životopis:

Diplomirao i doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno izvanredni profesor na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Osijek, na kojoj predaje kolegije iz područja statistike i istraživačke metodologije. Područja znanstvenog interesa obuhvaćaju sociologiju znanosti, sociologiju medija, sociologiju obrazovanja i sociologiju religije. Objavio jednu autorsku i deset uredničkih knjiga, jedan sveučilišni udžbenik te tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova. S izlaganjima sudjelovao na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je bio u programskim i organizacijskim odborima desetak znanstvenih skupova. Vodio interni sveučilišni projekt “Kulturni kapital i obrazovni uspjeh”. Član Hrvatskog sociološkog društva.

 

Ljiljana Pintarić

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 369954

Poveznica na CROSBI profil:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/369954

Kratki životopis:

Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Poslijediplomski doktorski studij sociologije na istom je fakultetu upisala 2018. godine, a tema doktorske disertacije vezana je uz područja sociologije zdravlja i bolesti te sociologije migracija. Od 2018. zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Katedri za sociologiju, na suradničkom radnom mjestu asistentice. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Metode istraživanja 1 i 2, Klasične sociologijske teorije, Sociologija hrvatskog društva, Sociologija roda te Sociologija ruralnog razvoja. Područja znanstvenog interesa: sociologija zdravlja i bolesti, sociologija migracija.

 

Dr. sc. Adrijana Šuljok, znanstvena suradnica

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika: 263965

Poveznica na CROSBI profil: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263965

Kratki životopis:

Diplomirala, a zatim doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine radi u Institutu za društvena istraživa nja u Zagrebu kao znanstvena novakinja, a zatim kao znanstvena suradnica na projektima Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju (2004.-2006.) te Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja (2007.-2013.). 2018. godine koordinator je aktivnosti na partnerskoj ustanovi (Institut za društvena istraživanja) EU projekta “European Researchers´ Night: Techno-Past Techno-Future” (nositelj MZO) u okviru programa Obzor 2020, s naglaskom na razvoju metodologije evaluacije i evaluaciji projekta (impact assessment). Područja njezinog znanstvenog interesa su sociologija znanosti i javno razumijevanje znanosti (stavovi javnosti prema znanosti, znanstvena pismenost, stavovi prema cijepljenju) te scientometrija. Osim znanstvene aktivnosti, predaje na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu kolegij Uvod u znanstvenu komunikaciju. Članica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD), International sociological association (ISA), European sociological association (ESA) i Public Communication of Science and Technology network (PCST).

 

Vesna Višekruna Vučina

Hrvatski Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu

Status na projektu: suradnik

Matični broj znanstvenika:

Poveznica na CROSBI profil:

Kratki životopis:

Diplomirala medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položen specijalistički ispit iz epidemiologije, specijalistički rad “Analiza isplativosti uvođenja pneumokoknog konjugiranog cjepiva (PCV) u Program obveznog cijepljenja“. Od 2014. godine radi kao Voditelj Odsjeka za koordinaciju, nadzor i evaluaciju Programa cijepljenja s registrom nuspojava cijepljenja u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti, Odjel za cijepljenje. Bila je koordinatorica hrvatskog tima na nekoliko međunarodnih projekata vezanih za cijepljenje (I-MOVE Integrated Monitoring of Vaccines Effectiveness in Europe; Razumijevanje oklijevanja vezanog uz cijepljenje među zdravstvenim djelatnicima i njihovim pacijentima: Europska studija; Razgovarajmo o zaštiti- Praktični vodič za zdravstvene djelatnike za povećanje obuhvata cijepljenja djece).