Studijski programi

Preddiplomski studij

Na preddipomskom studiju nastava se odvija u dva modula: jedan za izvorne govornike mađarskog jezika i jedan za početnike.

Nastavu jezika na Katedri drže jedan domaći i jedan strani lektor kojima je materinski jezik mađarski.

Naziv studija:
Preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost

Trajanje studija:
6 semestara (1.-6. semestar)

Uvjeti upisa:

Na preddiplomski studij se mogu upisati svi oni koji su završili četverogodišnju srednju školu (prvenstveno gimnaziju), položili završni ispit.
Oni koji posjeduju diplomu neke više škole mogu završiti dodiplomski studij. Odslušani kolegiji kandidata uspoređuju se s kolegijima iz ovog nastavnog plana i programa te će se temeljem individualne prosudbe utvrditi koji se kolegiji još trebaju odslušati i položiti.

Preddiplomski studij:

Nakon završenog preddiplomskog studija slušatelj će se osposobiti da se ispravno i nijansirano služi mađarskim jezikom i da u medijima na mađarskom jeziku (u tisku, na radiju i na televiziji) može koristiti svoje znanje i poznavanje. Također će se pridavati pozornost razvijanju sposobnosti za praktičnu primjenu usvojenih znanja. Ne bi se dakako izostavili ni sadržaji koji se tiču znanstvene metodologije i teorijskih znanja mađarskog jezika i književnosti. Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv “baccalaurea / baccalaureus mađarskog jezika i književnosti”.

Više o predmetima diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja OVDJE

 

Diplomski studij

Diplomski studijski program komunikološkog usmjerenja

Potreba za pokretanjem diplomskog studija komunikološkog usmjerenja
S obzirom da do sada Mađari u Hrvatskoj nisu imali mogućnost studiranja na materinskom jeziku, pokazuje se veliki nedostatak stručnjaka koji bi se, bilo u novinstvu, na radiju, televiziji ili u organiziranju kulturnog života te u turizmu, mogli služiti svojim poznavanjem mađarske kulture. Ovo stručno usmjerenje udovoljilo bi tim zahtjevima.

Ciljevi i sadržaji studija

Zadaća ovog stručnog usmjerenja je oblikovanje suvremenog pogleda na organizaciju kulture i obrazovanja, upoznavanje najvažnijih pitanja kulture i obrazovanja, pripremanje za uspješnu primjenu načela teorije obrazovanja. Polaznici se pripremaju za upoznavanje organizacijske metode rada, okvira kulturalnih ustanova, i osposobljavaju se za njihovo korištenje u praksi. U posjedu tih saznanja bit će sposobni stručno rukovoditi kulturalnim ustanovama. Kako nedostaju stručnjaci na području komunikologije koji su u stanju djelovati na mađarskom jeziku, bilo putem tiska ili audiovizualno, ovo stručno usmjerenje pripremilo bi svoje slušače i da na tom području steknu praktično znanje kako bi mogli stručno obavljati te djelatnosti.

Usporedivi studiji na drugim sveučilištima

Usporedivi studiji na drugim sveučilištima su među ostalima diplomski studij u izvođenju Odsjeka za mađarski jezik i književnost na Segedinskom Znanstvenom Sveučilištu. U diplomski studij priključeni su i fakulteti u Beču, Cluj-Napoci (Rumunjska), Novom Sadu, Pečuhu i Debrecinu.

Partneri izvan visokoškolskog sustava

Partneri izvan visokoškolskoga sustava zainteresirani za izvođenje diplomskoga studija za mađarski jezik i književnost u komunikološkom usmjerenju su svi subjekti u kulturno-prosvjetnim ustanovama i u gospodarskom i javnom sektoru.

Naziv studija:
Diplomski studij za mađarski jezik i književnost komunikološkog usmjerenja.

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost.

Trajanje studija:
4 semestara (7-10 semestar).

Uvjeti upisa na studij:

Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Studij je dvopredmetan. Može se kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem u nenastavničkom ili nastavničkom usmjerenju koji postoje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Oba studijska predmeta su ravnopravna.

Diplomski studij:
U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju.

Ishodi studija:

Završetkom studija student je osposobljen za obavljanje poslova u odjelima za javnu komunikaciju industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija te u prevoditeljskim servisima i agencijama,. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove komunikologa i prevoditelja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji, ili informacijske tehnologije.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja stječe se zvanje magistar/magistra mađarskog jezika i književnosti.

Ukupan broj ECTS bodova koji studenti moraju imati završetkom studija: minimalno 120 ECTS (zajedno s drugim dvopredmetnim studijem)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija (ishodi učenja):

– komunikacijska jezična kompetencija na razini C1-C2 prema ZEROJ-u u mađarskom jeziku;

– multidisciplinarno znanje u oblastima opće i stručne komunikacije;

– sposobnost prepoznavanja i primjenu raznih diskurzivnih tehnika;

– sposobnost kritičke interpretacije različitih usmenih i pisanih vrsta tekstova;

– sposobnost izražavanja u različitim registrima i žanrovima;

– sposobnost prevođenja tekstova raznog stručnog sadržaja i književnih tekstova različitih stilova i vrsta;

– sposobnost integriranja znanja za rješavanje problema u multidisciplinarnim oblastima unutar komunikacijske znanosti i translatologije;

– znanje osnovnih tehnika istraživačkog rada na tekstovima;

– sposobnost pronalaženja primarnih podataka i njihove obrade putem suvremenih informatičkih i komunikacijskih tehnologija;

– komunikacijske sposobnosti i spremnost za suradnju u višejezičnomnom okružju;

– sposobnost posredovanja pri organizaciji kulturnih manifestacija;

– svijest o interkulturalnosti i intermedijalnosti suvremenog društva

Poslovi za koje je student osposobljen po završetku studija:

obavljanje poslova u odjelima za javnu komunikaciju industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija te u prevoditeljskim servisima i agencijama;

komunikologa i prevoditelja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama;

u izdavaštvu, mediju, na području informacijske tehnologije

Više o predmetima diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja OVDJE