Projekti

Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku – SARGADA (2019–04–7896)

Trajanje projekta: 1. 2. 2020. – 31. 1. 2024.

Voditeljica projekta: dr. sc. Matea Birtić

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ismail Palić (Filozofski fakultet Sarajevo), prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković (Filozofski fakultet Zagreb), doc. dr. sc. Mia Batinić Angster (Filozofski fakultet Zadar), prof. dr. sc. Martina Gračanin Yuksek (Middle East Tehnical University Ankara), dr. sc. Ivana Brač (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Siniša Runjaić, prof. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević (Filozofski fakultet Zagreb), prof. dr. sc. Branimir Belaj (Filozofski fakultet Osijek)

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Mrežna stranica projekta: http://ihjj.hr/sargada/

Kratak opis projekta:

Osnovni je cilj projekta jasno i precizno definirati kriterije za razlikovanje dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku te ih primijeniti u izgradnji sintaktičkog repozitorija hrvatskoga jezika koji bi bio vrijedan resurs za unaprjeđenje alata za strojnu obradu jezika te za proučavanje i podučavanje hrvatskog jezika. Teorijska strana projekta uključit će iscrpnu analizu pristupa dopunama i dodatcima unutar hrvatske gramatičarske tradicije te triju suvremenih lingvističkih pristupa (teorija valentnosti i ovisnosna gramatika, kognitivna i generativna gramatika). Istraživanje dopuna i dodataka temelji se na trima različitim teorijama, što ima svoje metodološko opravdanje u teorijskim zahtjevima na koje ovaj projekt nastoji odgovoriti: (1) kojim se kriterijima i testovima mogu definirati i izdvojiti dopune i dodatci u hrvatskom jeziku, (2) koliko je uvriježeno razlikovanje dopuna i dodataka gramatički održivo te (3) može li ta razlika biti teorijski neovisno definirana. Uz to će kao rezultat teorijskoga dijela projekta mnoge dosad nedovoljno objašnjene pojave hrvatske gramatike biti temeljito obrađene, a podatci o strukturi hrvatskoga jezika dostupniji inozemnoj lingvističkoj zajednici. Primijenjena strana projekta obuhvaća stvaranje mrežnoga repozitorija hrvatskih rečenica s glagolima uz koje se nalaze rečenični dijelovi dvojbene sintaktičke funkcije, što uključuje identificiranje i popisivanje glagola s takvim dopunama odnosno dodatcima, njihovo korpusno istraživanje te analizu. Rečenicama s dvojbenim sintaktičkim dijelovima bit će dodijeljena jedna analiza radi dostupnosti širem krugu korisnika (u napomeni će se bilježiti postojanje druge analize). Javno dostupan repozitorij bit će od velike koristi u više segmenata društva. Analizom rečenica moći će se služiti učitelji, nastavnici i profesori hrvatskoga jezika kao pomoćnim sredstvom pri poučavanju, sastavljanju testova i ocjenjivanju rezultata za natjecanja iz poznavanja hrvatskoga jezika, te pri sastavljanju udžbeničkih materijala. Analiza rečenica s eventualnom napomenom o drugim mogućim analizama bit će korisna i studentima lingvistike, kroatistike te ostalih jezičnih smjerova u određenim etapama studija. Kad se teorijski precizno opiše razlika dopuna i dodatka u hrvatskome jeziku te se takvo sintaktičko razlikovanje oprimjeri u repozitoriju, ova bi se razina opisa mogla implementirati u sintaktičke oznake na postojećim korpusima hrvatskoga jezika, što bi imalo dalekosežne posljedice za sva buduća sintaktička istraživanja.

VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Trajanje projekta: 2020. – 2023.

Voditelj projekta: Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Suradnici na projektu: Vesna Bjedov, Ana Kurtović, Valerija Križanić, Gabrijela Vrdoljak, Ana Babić Čikeš

Projekt financira: Europski socijalni fond, a provedbeno je tijelo Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Mrežna stranica projekta: http://www.ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/virtuos

Kratak opis projekta:

Odlukom o donošenju mreže RCK u strukovnom obrazovanju 25 strukovnih škola imenovano je RCK u SOO-u, a među njima je i RCK VirtuOS Ugostiteljsko-turističke škole Osijek. Projektom će se uspostaviti RCK VirtuOS koji će implementacijom novih kurikuluma i obrazovnih programa, inovativnih metoda učenja i poučavanja te obavljanja stručne prakse zatim umrežavanjem s relevantnim dionicima u zemlji i inozemstvu osigurati stjecanje novih znanja i vještina za potrebe turističko-ugostiteljskog sektora. Navedenim će se odgovoriti na postojeće probleme: neusklađenost programa strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada, nedostatak praktičnih znanja i vještina nastavnog kadra, nizak stupanj sudjelovanja djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu u programima cjeloživotnog obrazovanja. Unutar RCK VirtuOS razvit će se novi kurikulum i programi prilagođeni tržištu rada, stručno će se usavršiti nastavnici, suradnici u nastavi i mentori kod poslodavaca u području metodičkih i psiholoških kompetencija, poboljšat će se praktične vještine nastavnika i polaznika, implementirat će se programi cjeloživotnog učenja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, razvit će se program za osobe s invaliditetom te će se primjenjivati inovativni modeli učenja. Projektom će se potaknuti i razviti intenzivna suradnja s visokim učilištima, udrugama i relevantnim gospodarskim subjektima.

Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (interni, institucijski istraživački projekt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Trajanje projekta: od listopada 2021. do prosinca 2022.

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Eterović

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Mateo Žagar (FFZG), doc. dr. sc. Tanja Kuštović (FFZG), prof. dr. sc. Krešimir Pavlina (FFZG); dr. sc. Mirjana Crnić Novosel, zn. suradnica (IHJJ); doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić (FFOS)

Projekt financira: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kratak opis projekta:

Osnovna je svrha ovoga projekta pridonijeti boljemu poznavanju i iscrpnijoj istraženosti jezika i pisma hrvatskoglagoljskih neliturgijskih tekstova, s posebnim naglaskom na one koji pripadaju 16. stoljeću. U ovoj je projekatskoj fazi planirano istraživanje odabranih neliturgijskih izdanja senjske glagoljske tiskare, koja je djelovala krajem 15. i početkom 16. stoljeća. U njoj je objavljeno najmanje sedam izdanja: Misal (1494.), Spovid općena (1496.), Meštrija dobra umrtija (?), Naručnik plebanušev (1507.), Transit svetoga Jerolima (1508.), Mirakuli Blažene Deve Marije (1508.), Korizmenjak (1508.). Od tih su izdanja dosad objavljeni u pretisku i/ili latiničkome prijepisu Misal, Korizmenjak Spovid općena. U okviru ovoga projekta pozornost će biti usmjerena na dva izdanja koja dosad nisu objavljena ni u pretisku ni u latiničkome prijepisu, a riječ je o djelima Mirakuli Blažene Deve Marije i Naručnik plebanušev.

Andrić-Initiative. Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu. Forschungsprojekt / Istraživački projek(a)t (2007-)

Trajanje projekta: 2007. –

Voditelj projekta: Branko Tošović, prof. emeritus

Suradnici na projektu: Natalija Ananʼeva (Moskau), Evdokija Borisova (Šumen),  Kadriye Jesur (Istanbul), Snežana Božić (Niš), Nataša Drakulić Kozić (Novi Sad), Davor Dukić (Zagreb), Mira Duškova (Ruse), Kornelije Kvas (Beograd), Andrijana Nikolić (Cetinje), Perina Mejić (Mostar), Marica Liović (Osijek)

Projekt financira:  različiti izvori

Mrežna stranica projekta: https://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/index.html

Kratak opis projekta:

Ivo Andrić u europskom kontekstu višegodišnji je međunarodni projekt Sveučilišta Karl-Franzens iz Graza. Temeljni je cilj projekta istraživanje djela i života nobelovca Ive Andrića. Jedanput na godinu organizira se znanstveni skup, a radovi sa skupa redovito se objelodanjuju u zbornicima skupa. Dosad je objavljeno 12 zbornika sa znanstvenoga skupa i deset knjiga suradnika na skupu.

Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om – KAFKa

Trajanje projekta: 22. 3. 2019. – 22. 3. 2022.

Voditelj projekta: doc. dr. sc Ana Gavran Miloš

Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Boško Pešić, doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Projekt financira: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Mrežna stranica projekta: https://projekt-kafka.com/

Kratak opis projekta:

Svrha je projekta usklađivanje obrazovne ponude s načelima HKO-a, društvenim potrebama i potrebama tržišta rada u području kroatistike, andragogije, filozofije i kulturologije. Ciljevi su projekta sljedeći: osmisliti i razviti novi studijski program andragogije, osmisliti i razviti standarde zanimanja i standarde kvalifikacije za kroatista, filozofa i kulturologa, unaprijediti postojeće studijske programe kroatistike, filozofije i kulturologije u skladu s razvijenim standardima zanimanja i kvalifikacije, unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na FFRI-u i partnerskim ustanovama i unaprijediti nastavnu djelatnost i na FFRI-u kroz niz aktivnosti te ustanovljavanje i opremanje 4 nova laboratorija. Očekivani su rezultati sljedeći: izrada 4 standarda zanimanja, izrada 4 standarda kvalifikacije, izrada 11 studijskih programa, unapređenje sustava osiguranja kvalitete na FFRI-u i partnerskim ustanovama (radionice, ankete, recenzije), ustanovljavanje i opremanje 3 nova laboratorija / vježbaonice na FFRI-u te vježbaonice u partnerskoj ustanovi za obrazovanje odraslih, provedba zajedničkih istraživačkih projekata studenata i nastavnika kroatistike i kulturologije, sudjelovanje nastavnika i studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, uključivanje poslodavaca u izradu dokumenata i mentorstvo studentima, opremanje stručnom i znanstvenom literaturom 2 organizacije poslodavaca / projektnih partnera.

Intermedijalni festival književnosti PunKt

Trajanje projekta: 7. – 14. 10. 2021.

Voditelj projekta: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Goran Rem, izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić

Kratak opis projekta:

Riječ je o sasvim novoj pojavi na kulturnoj mapi Hrvatske i šire. Program je koncepcijski podijeljen u četiri cjeline: Teorijski punkt (tribine i okrugli stolovi), Interpretacije (umjetničke obrade književnih djela), Artestiranje (razgovori s umjetnicima o umjetnosti), Recepcije (razgovori s interpretiranom književnicima). Glavna je ideja Festivala interpretacija književnih djela iz perspektiva studenata i mentora te da se autori tih djela, koji dolaze iz četiriju država uz Hrvatsku, predstave i protumače svoje tekstove. Cilj je sintetizirati različite oblike umjetnosti te njegovati otvorenost prema novim umjetničkim izričajima. Prof. dr. sc. Goran Rem i izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić organizirali su izložba Esencija intermedijaliteta – Hikos Mash-up, konvergencija, polilog i teorijska misao (izložba intermedijalnih studentskih radova iz područja pjesništva, književne kritike i znanosti nastalih u okviru sveučilišnog projekta Medijski subjekt pjesništva, književne kritike i znanosti (2013./2014.) te promocija knjige Osječka mediostilistika studentske skupine Hikos Mash-up, Sanje Jukić i Gorana Rema). Izložba je postavljena od 7. 10. do 11. 10. u Muzeju likovnih umjetnosti, nakon čega se seli na osječki Filozofski fakultet gdje će ostati cijelu akademsku godinu.

Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda (1790- 1835)

Trajanje projekta: 7. ožujka 2022. – 31. prosinca 2022.

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Suzana Coha

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Davor Dukić (Filozofski fakultet Zagreb), izv. prof. dr. sc. Kristian Novak (Filozofski fakultet Zagreb), prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica (Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Barbara Štebih Golub, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb), izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić (Filozofski fakultet Osijek).

Projekt financira: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kratak opis projekta:

Temeljni cilj projekta priređivanje je za tisak reprezentativnih tekstova pripremnoga razdoblja hrvatskoga narodnog preporoda, odnosno razdoblja između 1790. i 1835. godine, koji dosad nisu objavljeni kao cjelina. Konkretno, posrijedi su tekstovi 50-ak hrvatskih autora, književnika, filologa i publicista, u kojima je moguće iščitati poetičke (predromantičarske) i društvene (socijalne; proto/nacionalne) naznake književnih manifestacija te političkih i kulturnih trendova koji će kulminirati u razdoblju između 1835. i 1848. godine te dominantno odrediti fundamentalno razdoblje hrvatske povijesti, hrvatski narodni preporod. Osim izbora i tekstološke pripreme radova za tisak (transkripcija; prijevodi s latinskoga, njemačkoga, talijanskoga i mađarskoga jezika), istražile bi se i priredile sažetije biografije svakoga od pojedinih autora te osvrti na njihovo stvaralaštvo, kao i analitičko-interpretativna studija u kojoj bi se cjelina priređenoga korpusa predstavila u njegovoj međusobnoj integriranosti, s posebnim naglaskom na ulogu toga korpusa u proto/nacionalno-emancipacijskim procesima neposredne pretpreporodne kulture te u formiranju predromantičarskih tendencija hrvatske književnosti.