Studentska anketa

PLAN DJELOVANJA PO REZULTATIMA JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svake godine provodi jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu koja je, prema Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za studente obvezna.

Studentska anketa provodi se s ciljem vrednovanja nastave i nastavnika, odnosno s ciljem unaprjeđivanja kvalitete nastave.

Anketa obuhvaća dvije vrste sudjelovanja ispitanika – odgovaranje na postavljena pitanja i upisivanje komentara.

Pitanja obuhvaćena anketom procjenjuju dostupnost nastavnika i redovitost održavanja nastave, metodiku nastavnikova rada i kriterije ocjenjivanja te kvalitetu i dostupnost nastavnih materijala. Odgovorima na ta pitanja dobivaju se kvantitativni podatci iz kojih se kreira brojčana ocjena – nastavnika i sastavnice.

Komentari proširuju, dopunjavaju, pojašnjavaju, odnosno daju širu sliku o kvaliteti nastave, nastavnih metoda i o etičkim značajkama nastavnikova rada.

Kako bi se održao integritet postupka anketiranja, potrebno je provesti promjene u radu po rezultatima ankete te o planu djelovanja i provedenim promjenama izvijestiti nastavnike i studente.

Plan djelovanja po rezultatima ankete na Filozofskom fakultetu u Osijeku obuhvaća tri područja:

 1. kriterije po kojima će se kontaktirati nastavnike po rezultatima ankete
 2. mjere postupanja po rezultatima ankete
 3. informiranje nastavnika i studenata o planu djelovanja i provedenom postupanju po rezultatima ankete.

 1. Kriteriji po kojima će se kontaktirati nastavnike po rezultatima ankete:
 • izražena pozitivna odstupanja od prosječnih fakultetskih, tj. izvrsne ocjene ankete u kombinaciji s komentarima koji ih potkrjepljuju, čime se aktiviraju mjere postupanja po izvrsnim rezultatima ankete
 • više od 50 % komentara čine negativna zapažanja, komentari ukazuju na kršenje etičkih normi, odnosno na povrede radnih obveza i komentari ukazuju na učestale probleme na nastavi (nedolazak na nastavu bez prethodne najave, neodržavanje konzultacija, nedostupnost studentima, neobavještavanje studenata o sadržaju kolegija, o literaturi, o studentskim obvezama, o metodama, načinima vrednovanja, ishodima učenja te opterećenju u ECTS-bodovima, nejasni i/ili nedosljedni kriteriji vrednovanja), čime se aktivira postupanje po većinski negativnim rezultatima ankete.

 1. a. Postupanje po izvrsnim rezultatima ankete

Najkasnije 60 dana od primitka rezultata ankete dekan se javlja izvrsno ocijenjenim nastavnicima i obavještava ih o mogućim oblicima nagrađivanja:

 • javna pohvala uz prethodni nastavnikov pristanak
 • razgovor s izvrsno ocijenjenim nastavnicima, koji se objavljuje na mrežnoj stranici i društvenim mrežama Fakulteta, uz prethodni nastavnikov pristanak
 • personalizirani oblici nagrađivanja.

 1. b. Postupanje po većinski negativnim rezultatima ankete

Najkasnije 60 dana od primitka rezultata ankete dekan se javlja nastavnicima prema postavljenim kriterijima.

Nastavnici koji su postigli većinski negativne rezultate u studentskoj anketi u zadanom roku imaju sljedeće obveze:

 • predati dekanu pisano razjašnjenje negativnih komentara
 • predati dekanu plan poboljšanja rezultata s konkretnim aktivnostima, čija će se učinkovitost provjeriti prilikom sljedećeg anketiranja
 • sudjelovati u najmanje jednoj radionici stručnog usavršavanja u svrhu profesionalnog rasta u području nastavnog djelovanja u organizaciji Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ukoliko neki od komentara ukazuju na kršenje etičkih normi, odnosno na povrede radnih obveza, dodatno će se informirati studente o mogućnostima prijave takvih događaja (https://www.ffos.unios.hr/studenti/stegovni-sud-za-studente/) i uputiti ih na mogućnost javljanja fakultetskom Uredu za psihološko savjetovanje studenata.

Anonimne prijave u anketama neće se razmatrati!

Navedeno će se postupanje provoditi dok god rezultati ankete ne budu zadovoljavajući.

Cijela korespondencija vezana uz rezultate studentske ankete povjerljiva je, odnosno identitet nastavnika ostaje tajan, osim ako nastavnik želi drukčije.

 1. Informiranje nastavnika i studenata o planu djelovanja i provedenim mjerama po rezultatima ankete

Ovaj Plan djelovanja po rezultatima jedinstvene sveučilišne studentske ankete dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta i na fakultetskim društvenim mrežama.

O provedenim mjerama po rezultatima ankete, bez  spominjanja imena nastavnika obuhvaćenih mjerama, nastavnike će se izvijestiti na sastanku s voditeljima ustrojbenih jedinica, a studente putem studentskih predstavnika na ustrojbenim jedinicama, predstavnika Studentskog zbora i studentskog savjetnika (tzv. studentskog prodekana).

Planu djelovanja po rezultatima jedinstvene sveučilišne studentske ankete svrha je osigurati:

– povratno informiranje nastavnika i unaprjeđenje kvalitete nastavnog rada

– povratno informiranje studenata o aktivnostima poduzetima s ciljem rješavanja problema na koje su u anketi ukazali

– uvažavanje studenata kao partnera u nastojanjima vezanima uz poboljšanje kvalitete nastavnog procesa.