Druga obavijest – HDPL 2023 – JEZIK I MIGRACIJE  15. – 17. lipnja 2023.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU

XXXVII. međunarodni znanstveni skup

JEZIK I MIGRACIJE

 15. – 17. lipnja 2023.

Osijek (Hrvatska)

Druga obavijest

Povijest čovječanstva poznaje razne vrste migracija, a njihovi su uzroci u pravilu geografski, politički, ekonomski ili demografski. Tako se posljednjih nekoliko godina govori o osmom valu iseljavanja stanovništva Republike Hrvatske, uglavnom u razvijene zemlje Europske unije poput Njemačke. Migracija stanovništva iz Afrike i Azije u zemlje Europske unije obilježila je 2015. godinu. Uslijed izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini dolazi do značajnijih migracija velikog broja osoba iz Ukrajine u razne dijelove Europe, pa i u Hrvatsku.

Migracije imaju značajan utjecaj na sve aspekte života u ciljnim zemljama. No što se u kontekstu migracija događa s jezikom? Što se događa s jezičnim ponašanjem pojedinaca koji su uključeni u takva kretanja, a što s jezičnim ponašanjem domicilnog stanovništva? Što se događa s učenjem jezika, višejezičnošću, jezičnom politikom?

Cilj je godišnjeg skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku ispitati odnos između migracija i jezika, s posebnim osvrtom na primijenjenu lingvistiku u kontekstu suvremenih migracijskih zbivanja. Pritom pod migracijama razumijemo pojavne oblike seobe stanovništva, ali i dnevne migracije stanovništva od kuće do posla ili škole. Izraz migracije shvaćamo i metaforički.

Sudionicima godišnjeg međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a predlažemo da odabrano pitanje migracija i jezika obrade iz perspektive, u okviru ili s obzirom na sljedeće:

 • ovladavanje stranim jezikom
 • usvajanje materinskog jezika
 • višejezičnost
 • analiza diskursa
 • glotodidaktika
 • prevođenje
 • leksikologija i leksikografija
 • frazeologija
 • stilistika
 • jezična politika
 • forenzička lingvistika
 • jezični poremećaji
 • psiholingvistika
 • kognitivna gramatika
 • metafora, metonimija, konceptualna integracija
 • retorika
 • (javna) komunikacija
 • jezik digitalnih komunikacijskih kanala
 • informacijske tehnologije
 • preključivanje (code-switching)
 • metodologija znanstvenih istraživanja.

Osim navedenog moguće su i tematske razrade koje se odnose na druge slične teme.

 

Organizacijski odbor

Leonard Pon (Osijek), Ivana Šarić Šokčević (Osijek), Melita Aleksa Varga (Osijek), Vesna Bagarić Medve (Osijek), Sanja Cimer Karaica (Osijek), Maja Glušac (Osijek), Manuela Karlak (Osijek), Ana Mikić Čolić (Osijek), Goran Milić (Osijek), Višnja Pavičić Takač (Osijek), Goran Schmidt (Osijek), Dubravka Vidaković Erdeljić (Osijek)

 

Programski odbor

Leonard Pon (Osijek), Ivana Šarić Šokčević (Osijek), Melita Aleksa Varga (Osijek), Vesna Bagarić Medve (Osijek), Ivana Bašić (Zagreb), Branimir Belaj (Osijek), Margarita Borreguero Zuloaga (Madrid), Mario Brdar (Osijek), Rita Brdar-Szabó (Budimpešta), Gabrijela Buljan (Osijek), Kate Cain (Lancaster), Kristina Cergol (Zagreb), Sanja Cimer Karaica (Osijek), Lidija Cvikić (Zagreb), Annette Đurović (Beograd), Goran Faletar (Osijek), Ilona Feld-Knapp (Budimpešta), Maja Glušac (Osijek), Tanja Gradečak (Osijek), Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt (Bern), Gordana Hržica (Zagreb), Ivana Jozić (Osijek), Jana Juhásová (Ruzomberok), Vladimir Karabalić (Osijek), Ljubica Kordić (Osijek), Marijana Kresić Vukosav (Zadar), Josip Lasić (Split), Marianna Marcella Bolognesi (Bologna), Blaženka Martinović (Pula), Mihaela Matešić (Rijeka), Ana Mikić Čolić (Osijek), Goran Milić (Osijek), Draženka Molnar (Osijek), Magdalena Nigoević (Split), Marija Omazić (Osijek), Marijan Palmović (Zagreb), Višnja Pavičić Takač (Osijek), Hannah Rohde (Edinburgh), Anita Runjić-Stoilova (Split), Vedad Smailagić (Sarajevo), Mateusz-Milan Stanojević (Zagreb), Renata Šamo (Pula), Alma Vančura (Osijek), Nives Vidak (Dubrovnik), Dubravka Vidaković Erdeljić (Osijek), Ana Werkmann Horvat (Osijek), Heike Zinsmeister (Hamburg)

 

Jezici skupa

hrvatski, engleski i njemački

Prijava za sudjelovanje na skupu

Izlagači

Predviđeno je trajanje izlaganja 20 minuta, a nakon svakoga izlaganja slijedi petominutna rasprava. Za prijavu izlaganja potrebno je dostaviti naslov izlaganja (ne smije biti duži od 150 znakova), sažetak izlaganja u opsegu od najmanje 300 do najviše 350 riječi te dodatno tri do pet ključnih riječi. Naslov, sažetak i ključne riječi potrebno je priložiti na jeziku izlaganja i na još jednom od jezika skupa.

Sažetak treba sadržavati jasno naznačen istraživački problem o kojem će biti riječi u izlaganju, teorijski okvir te vezu provedenoga istraživanja s prethodnim istraživanjima toga problema. U sažetku treba biti iznesena znanstvena hipoteza i metodologija koja je korištena u istraživanju. Trebaju biti naznačeni rezultati istraživanja i potencijalni znanstveno-stručni doprinos izlaganja. Uz sažetak je moguće navesti do četiri referencije. Sažetke je potrebno jezično urediti (lektorirati). Po završetku anonimnoga recenzentskog postupka bit će objavljena knjiga prihvaćenih sažetaka, koja će biti i otisnuta i dostupna na mrežnim stranicama HDPL-a.

Izlagači mogu prijaviti najviše dva rada (kao autori ili suautori).

Prijava izlaganja dostavlja se na adresu e-pošte hdpl.conference@gmail.com.

Nakon recenzentskoga postupka sudionici će primiti obavijest o prihvaćanju sažetaka.

Slušači

Slušači se prijavljuju e-poštom dostavljanjem svojih podataka (ime, prezime, adresa stanovanja, OIB) na adresu hdpl.conference@gmail.com, a dokaz o uplaćenome iznosu kotizacije obavezno predočavaju pri registraciji sudionika.

 

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na skupu uključuje troškove tiskanja rada u zborniku radova sa skupa, kongresne materijale, ručak u restoranu i osvježenja u stankama. Kotizaciju uplaćuju svi autori i suautori.

 

  rana uplata kasna uplata
  (do 30. 4. 2023.) (od 1. 5. 2023.)
Iznos kotizacije članovi HDPL-a nečlanovi članovi HDPL-a nečlanovi
–       sudionici u svojstvu izlagača 67,00 € 87,00 € 96,00 € 116,00 €
504,81 kn 655,50 kn 723,31 kn 874,00 kn
–        sudionici u svojstvu slušača

–       studenti poslijediplomskih studija u svojstvu izlagača

40,00 € 60,00 € 69,00 € 89,00 €
301,38 kn 452,07 kn 519,88 kn 670,57 kn
–       studenti poslijediplomskih studija u svojstvu slušača 24,00 € 40,00 € 44,00 € 60,00 €
180,83 kn 301,38 kn 331,52 kn 452,07 kn
–       studenti diplomskih i preddiplomskih studija 24,00 €
180,83 kn

 

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn.