Objavljen novi broj časopisa Jezikoslovlje

Uredništvo časopisa Jezikoslovlje objavilo je 2. broj 23. godišta časopisa Jezikoslovlje. Sve informacije o časopisu možete pronaći na mrežnoj stranica: http://jezikoslovlje.ffos.hr/

Sadržaj novog broja:

UVODNIK / INTRODUCTION

BRANIMIR BELAJ, ANA MIKIĆ ČOLIĆ: Koordinacija u hrvatskom i drugim jezicima – uvodno

ČLANCI / ARTICLES

RANKO MATASOVIĆ: Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

ISMAIL PALIĆ: Koordinacije sa sekundardnim markerima

IVO PRANJKOVIĆ, LADA BADURINA: Koordinacija i nesložene strukture

DAŠA FARKAŠ, MATEA FILKO: Obilježavanje koordinacije u ovisnosnim bankama stabala

DAVOR KRSNIK: Nalaze li se primarni i sekundarni predikat u odnosu koordinacije?

BOJANA MIKELENIĆ, ANA MARÍA VALENCIA SPOLJARIC: Sročnost koordiniranih imenica i pridjeva u španjolskom jeziku

ANTE PETROVIĆ: Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama

IVANA BAŠIĆ, IRENA ZOVKO DINKOVIĆ: Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

NIKOLINA PALAŠIĆ: Koordinirane rečenične strukture s veznicima a i i

IVA NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ: Rečenice s nego i već

DUBRAVKA KUNA, LJILJANA ŠARIĆ: Engleski koordinacijski veznik both…and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti

MILAN MIHALJEVIĆ: Rastavne strukture u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

ANA MIHALJEVIĆ: Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

LANA HUDEČEK, MILICA MIHALJEVIĆ: Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

ERMINA RAMADANOVIĆ, MIHAELA MATEŠIĆ: Coordination throughout the history of Croatian orthography