SRCE: Anketa o stavovima i praksama objavljivanja radova u otvorenom pristupu među hrvatskim znanstvenicima

Djelatnici SRCE-a mole za mole za ispunjavanje ankete koja će pomoći u istraživanju prihvaćanja koncepta otvorenog pristupa (OA) među hrvatskim znanstvenicima. Istraživanje bi trebalo produbiti uvid u učestalost i način OA objave, financiranje objave, različitosti među znanstvenim područjima i sl.

Anketa se nalazi na https://limesurvey.srce.hr/324566?lang=hr te će biti dostupna za popunjavanje do 21. ožujka 2023. do 24:00 sata.

*Otvoreni pristup je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. Najčešće se ostvaruje pohranjivanjem radova u institucijske repozitorije (zeleni OA) ili objavljivanjem u časopisima koji su u otvorenom pristupu (zlatni OA).