Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku: 12. travnja 2024. (nove obavijesti)

9. 5. 2024.

Odluka o izboru jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto – referent u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


7. 5. 2024.

Rezultati jedne razine odabira kandidata – usmena provjera znanja (razgovor intervju) odabira kandidata


30. 4. 2024.

Poziv na usmeno testiranje


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na slobodno radno mjesto – referent u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).

Kandidati Natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završena srednja stručna sprema društvenog smjera, položen stručni ispit za arhivara

– jedna godina radnog iskustva.

Na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta -referent u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta.

Kandidati Natječaja su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

– životopis

– izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe (ovjerena preslika može biti ovjerena kod javnog

  bilježnika ili kod ustanove koja je izdala svjedodžbu)

– presliku identifikacijske isprave

– elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave

  ovog Natječaja

– priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja /je obavljao i trajanju radnog odnosa, preporuke i slično)

– popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta

  https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

Kandidati Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka (jedan primjerak dokumentacije sadrži izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, a drugi primjerak dokumentacije potrebno je predati isključivo u preslici).

Kandidati Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru pred Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (“Narodne novine” broj 84/21.) i članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje: https://mrosp.gov.hr/najcesca-pitanja-i-odgovori-7348/zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-izaposljavanju-osoba-s-invaliditetom-7475/pod-kojim-uvjetima-osobe-s-invaliditetom-ostvaruju-prednostpri-zaposljavanju-7477/7477.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati natječaja prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose u navedenim rokovima na adresu:

Filozofski fakultet u Osijeku

Ulica Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – referent”

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Svaki kandidat na natječaj obvezan je priložiti potpisan i popunjen Obrazac 9 (PRIVOLA) koji je objavljen na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku https://www.ffos.unios.hr/dokumenti/ Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu – referent