Završni i diplomski radovi

Odobrene teme završnih i diplomskih radova u akademskoj 2022./2023. godini:

 

prof. dr. sc. Zoltan Medve

Teme završnih radova:

 1. A modern vagy kortárs magyar nyelvű kisebbségi irodalom a Vajdaságban (pl. Csáth Géza, Tolnai Ottó)

Moderna ili suvremena manjinska književnost na mađarskom jeziku u Vojvodini (npr. Csáth Géza, Tolnai Ottó)

Modern or Contemporary Literature of the Hungarian Minority in Voivodina (e.g. Csáth Géza, Tolnai Ottó)

 

 1. Horvát újtörténelmi regény – magyar pseudo történelmi regény

Hrvatski novopovijesni roman – mađarski pseudo povijesni roman

Croatian New Historical Novel – Hungarian Pseudo Historical Novel

 

 1. Kortárs magyar szerző szabadon választott irodalmi művének komplex elemzése

Kompleksna analiza književnog djela suvremenog mađarskog pisca (izabrano djelo)

Complex Analysis of a Contemporary Hungrian Literary Work (optional literary work)

 

 1. Szabadon választott modern vagy kortárs magyar irodalmi mű az európai irodalom kontextusában

Moderno ili suvremeno mađarsko književno djelo u kontekstu europske književnosti (izabrano djelo)

Contemporary Hungarian Literary Work in the Context of European Literature (optional literary work)

 

Teme diplomskih radova:

 1. A kortárs magyar irodalom a kortárs horvát irodalom kontextusában

Suvremena mađarska književnost u kontekstu suvremene hrvatske književnosti

Contemporary Hungarian Literature in the Context of Contemporary Croatian Literature

 

 1. A magyar irodalom fordításának nehézségei

Poteškoće prevođenja suvremene mađarske književnosti

Difficulties in Translating Contemporary Hungarian Literature

 

 1. Fordításkritika (szadadon választott mű)

Kritika prijevoda (izabrano djelo)

Critique of Translation (optional literary work)

 

 1. Az idegen/idegenség és a kulturális transzfer a műfordításokban

Strani/Stranost i kulturalni transfer u književnim prijevodima

The Strange/Strangeness and the Cultural Transfer in Literary Translation

 

izv. prof. dr. sc. Zsombor Labadi

Teme završnih radova:

 1. A mindentudó elbeszélő szerepe Szabó Magda Katalin utca című kisregényében.

Uloga sveznajućeg pripovjedača u romanu Magde Szabó Katalin utca

The omniscient narrator of Magda Szabó’s novel Katalin utca

 

 1. Csáth Géza háborús emlékiratai.

Ratni memoari Géze Csátha

War memoirs of Géza Csáth

 

 1. Fikció és valóság viszonya a 19. és a 20. századi magyar elbeszélésekben.

Odnos fikcije i zbilje u pripovjetkama 19. 20. stoljeća

The relationship between fiction and reality in the Hungarian novels of 19th and 20th century.

 

Teme diplomskih radova:

 1. A közéleti kommunikáció retorikája magyarul.

Retorika javne komunikacije na mađarskom jeziku

The rhetoric of public communication in Hungarian language

 

 1. Elbeszélésbeli dialógusok retorikai és kommunikációs elemzései.

Retorička i komunikacijska analiza narativnih dijaloga

Rhetorical and communicational analysis of narrative dialogues

 

 1. Társalgás és gesztushasználat elemzése magyarul.  

Analiza govora i geste na mađarskom jeziku

Analysis of conversation and gestures in Hungarian language.

 

izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić

Teme završnih radova:

 1. A magyar-horvát areális rokonság elemzése a Termini szótár korpuszán

Analiza arealne srodnosti mađarskog i hrvatskog jezika na korpusu Terminijevog rječnika

Analysis of Areal Features in Croatian and Hungarianon the Termini´s dictionary corpus

 

 1. A horvátországi magyarság nyelvhasználata Drávaszögben

Jezik Mađara u hrvatskoj Baranji

Language of Hungarians from the Croatian Baranja Region

 

 1. Kontaktológiai jelenségek a horvátországi magyarság nyelvhasználatában

Kontaktološke pojave u jeziku Mađara u Hrvatskoj

Language Contact Phenomena in Hungarian Language in Croatia

 

Teme diplomskih radova:

 1. Az új technológiák alkalmazása a szakfordításban

Primjena novih tehnologija u stručnom prevođenju

New technologies in specialized translation

 

 1. Átváltási műveletek a szakfordításban magyar és horvát példákon

Transformacijski postupci u stručnom prevođenju na mađarskim i hrvatskim prmjerima

Specialized Translation Transformation Processes in Croatian and Hungarian Examples

 

 1. A horvátországi magyar oktatási terminológia használata a szakfordításban

Uporaba pedagoške terminologije u stručnim prijevodima Mađara u Hrvatskoj

Use of Pedagogical Terminology in Specialized Translations Produced by Hungarians in Croatia

 

 1. A horvátországi magyar jogi terminológia használata a szakfordításban

Uporaba pravne terminologije u stručnim prijevodima Mađara u Hrvatskoj

Use of Legal Terminology in Specialized Translations Produced by Hungarians in Croatia

 

doc. dr. sc. Timea Bockovac

Teme završnih radova:

 1. A magyar nyelv szófaji rendszerezésének szempontjai és nehézségei 

Poteškoće i aspekti sustaviziranja imenskih riječi u mađarskom jeziku

Aspects and difficulties of the classification of the Hungarian language

 

 1. A magyar nyelv toldalékmorfémáinak funkcionális vizsgálata 

Funkcionalno proučavanje afiksalnih morfema mađarskoga jezika

A functional study of the affix morphemes of the Hungarian language

 

 1. A szaknyelvi kommunikáció jellegzetességei 

Jezična obilježja stručne komunikacije

Linguistic features of specialized communication

 

 1. A szövegek közötti kapcsolatok (inter-, para-, meta- és hipertextualitás) 

Odnosi među tekstovim (inter-, para-, meta- i hipertekstualnost)

Relations among texts (inter-, para-, meta- and hypertextuality)

 

Teme diplomskih radova:

 1. A konszekutív tolmácsolás elméleti és gyakorlati kérdései 

Teoretska i praktična pitanja konsekutivnog prevođenja

Theoretical and practical issues of consecutive translation

 

 1. A kortárs magyar média nyelvhasználata 

Jezik suvremenih mađarskih medija

The language of contemporary Hungarian media

 

 1. A magyar mint idegen nyelv leírásának kérdései 

Pitanja deskripcije mađarskog kao stranog jezika

Issues in describing Hungarian as a foreign language

 

 1. A multimédia és az oktatás 

Mjesto i uloga multimedija u obrazovanju

The place and role of multimedia in education

 

       dr. sc. Adam Walko

Teme završnih radova:

 1. A birtoklás kifejezése a magyar nyelvben

Izražavanje posvojnosti u mađarskom jeziku

The use of the possessive in Hungarian   

 

 1. Egy település helytörténete a Kárpát-medencében

Povijest jednog naselja u Karpatskom bazenu

History of one settlement in the Pannonian basin  

 

 1. Hungarizmusok a horvát nyelvben

Hungarizmi u hrvatskom jeziku

Hungarian loanwords in Croatian

 

 1. Kroatizmusok a magyar nyelvben

Kroatizmi u mađarskom jeziku

Croatian loanwords in Hungarian

 

Teme diplomskih radova:

 

 1. Egy irodalmi mű intermediális elemzése

Analiza jednog književnog djela iz aspekta intermedijalnosti

Analysis of one selected literature fiction from the aspect of intermeidalism

 

 1. Szomatikus frazémák a magyar nyelvben

Somatski frazemi u mađarskom jeziku

Somatic phrasemes in Hungarian

 

 1. Típushibák egy szöveg fordításánál

Tipične greške u prevođenju teksta

Typical translation errors in a text

 

dr. sc. Gabriela Dobsai

Teme završnih radova:

 1. A drávaszögi magyarok vallása

Vjerski život Mađara u Dravskom trokutu

The religion of the Hungarians in the Dravaszog region

2. A horvátországi magyar kisebbségi irodalom szimbolizmusa

Simbolizam književnosti mađarske manjine u Hrvatskoj

The symbolism of Hungarian literatur in Croatia

3. Nők a magyar kisebbségi irodalomban

Žene u književnosti mađarske manjine

Women in Hungarian minority literature

 

Teme diplomskih radova:

 1. Fiatal magyar próza

Mlada mađarska proza

The joung Hungarian prose

2. A horvátországi magyar kisebbség gyermekirodalma

Dječja književnost mađarske manjine u Hrvatskoj

Childrens literature of Hungarian minority in Croatia

3. A társadalmi és nemi szerepek megjelenítése a kortárs magyar prózában

Reprezentacija društvenih i rodnih uloga u suvremenoj mađarskoj prozi

Reprezentacion of social gender roles in contemporary Hungarian prose

 

Upute za izradu završnih i diplomskih radova:

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitu

A dolgozatok alapvető formai és tartalmi kritériumai