Konferencija »Inovativni pristupi u odgoju i obrazovanju«

FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

POZIV

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji pod nazivom »Inovativni pristupi u odgoju i obrazovanju« u organizaciji doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole Filozofskog fakulteta u Osijeku i Udruge diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Konferencija će se održati 15. i 16. studenoga 2024. godine u Osijeku.

Cilj je konferencije okupiti znanstvenike i stručnjake iz različitih područja odgoja i obrazovanja koji će svojim znanjem i iskustvom pridonijeti raspravi i usmjeriti pozornost svih odgojno-obrazovnih dionika na važnost stvaranja kapaciteta za promjene u odgojno-obrazovnom sustavu.

Upravo je inoviranje pristupa procesu učenja i poučavanja te rekonceptualizacija uloga odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika, visokoškolskih nastavnika, ravnatelja, učenika i roditelja te lokalne zajednice, nužno za unaprjeđenje i osiguravanje održivosti kvalitete odgojno-obrazovnog sustava.

Sudionici će konferencije pokušati dati odgovore na pitanja o inovativnim pedagoškim i interdisciplinarnim pristupima i reformama odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja (ranog i predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog) te cjeloživotnog učenja u svrhu praćenja aktualnih trendova u politikama i praksama odgoja i obrazovanja.

Konferencija će se sastojati od plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, poster sekcija i društvenih događanja. Pozivamo vas da prijavite svoje sudjelovanje slanjem sažetaka vaših znanstvenih radova, projekata ili iskustava vezanih uz temu i podteme konferencije.

Predsjednica Organizacijskog odbora:

Emanuela Ham

Predsjednica Programskog odbora:

Monika Terlević

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje sažetka do: 24. lipnja 2024.

Obavijest o prihvaćanju sažetka do: 5. srpnja 2024.

Registracija sudionika i plaćanje kotizacije (80,00 EUR) do: 15. srpnja 2024.

Održavanje konferencije:  15. – 16. studenoga 2024.

Slanje cjelovitoga rada do: 31. prosinca 2024.

KAKO SUDJELOVATI

Koraci koje je potrebno slijediti:

 1. Poslati prijavu i sažetak na e-mail: ipoo2024@ffos.hr.
 2. Primiti obavijest o prihvaćanju sažetka i upute za pripremu usmenog izlaganja/poster prezentacije.
 3. Dovršiti prijavu plaćanjem kotizacije (80,00 EUR).
 4. Pripremiti usmeno izlaganje ili poster prezentaciju.
 5. Doći na mjesto održavanja konferencije (Filozofski fakultet, Osijek).
 6. Poslati cjeloviti rad samo na engleskom jeziku na e-mail: ipoo2024@ffos.hr.

Jezici konferencije: hrvatski i engleski.

Upute za sažetak vidjeti OVDJE.

Jedan sudionik na konferenciji može prijaviti i izlagati najviše dva znanstvena rada.

IZLAGANJE

Usmeno izlaganje je predviđeno u trajanju od 10 minuta.

Prezentaciju je potrebno poslati 2 dana ranije na e-mail: ipoo2024@ffos.hr.

POSTER

Tiskani poster potrebno je donijeti na Konferenciju.

Upute za izradu postera vidjeti OVDJE.

Posteri će biti izloženi tijekom Konferencije.

REGISTRACIJA SUDIONIKA I KOTIZACIJA

Iznos kotizacije po sudioniku: 80,00 EUR.

Uplata kotizacije do: 15. srpnja 2024.

Kotizacija ne uključuje smještaj i troškove puta.

Podaci za uplatu kotizacije:

Udruga diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31 000 Osijek

OIB: 22147257117

MB: 4882750

IBAN: HR6723600001102680614

Kontakt: ipoo2024@ffos.hr

Napomena:

Prilikom uplate potrebno je navesti ime i prezime sudionika ili naziv ustanove koja plaća kotizaciju te ime i prezime sudionika.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Emanuela Ham, predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Maria Marinac, tajnica Organizacijskog odbora

Nikolina Ferenčak, članica Organizacijskog odbora

Monika Gudlin, članica Organizacijskog odbora

Martin Hadelan, član Organizacijskog odbora

Zrinka Liščić, članica Organizacijskog odbora

Đurđica Stanešić, članica Organizacijskog odbora

Ena Stevović Havaić, članica Organizacijskog odbora

Iva Šlogar, članica Organizacijskog odbora

Monika Terlević, članica Organizacijskog odbora

Kristina Vokić, članica Organizacijskog odbora

Martina Župančić, članica Organizacijskog odbora

Udruga diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku

PROGRAMSKI ODBOR

Monika Terlević, predsjednica Programskog odbora

Martin Hadelan, tajnik Programskog odbora

prof. dr. sc. Branko Bognar, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

prof. dr. sc. Goran Livazović, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

prof. dr. sc. Marija Sablić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Ante Kolak, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

prof. dr. sc. Vesna Kovač, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

prof. dr. sc. Linda Daniela, Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia (Latvia)

prof. dr. sc. Marta Kowalczuk-Walędziak, University of Bialystok (Poljska)

prof. dr. sc. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Oddelek za edukacijske vede, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija)

izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

izv. prof. dr. sc. Davide Parmigiani, University of Genoa (Italija)

izv. prof. dr. sc. Ivana Visković, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

izv. prof. dr. sc. Marina Diković, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

izv. prof. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Senka Žižanović, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Sara Kakuk Fridl, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Sanja Simel Pranjić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević, Sveučilište u Slavonskom Brodu

doc. dr. sc. Katarina Habe, Filozofski fakultet u Mariboru (Slovenija)

doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

dr. sc. Katarina Bogatić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Nemanja Spasenovski, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Mia Filipov, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nikolina Ferenčak, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Monika Gudlin, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Emanuela Ham, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zrinka Liščić, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Branka Lujić, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ana Maria Marinac, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nikolina Matić, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ozrenka Meštrović, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Iva Šlogar, doktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

CALL FOR PAPERS

We are pleased to invite you to participate in the Second International Scientific Conference entitled “Innovative Approaches in Education and Care” organized by the Doctoral University Study Programme Pedagogy and Contemporary School Culture, together with the Association of graduate students of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. The conference will take place on November 15th and 16th, 2024.

The purpose of this conference is to bring together scientists and experts from various fields of education who will enrich the discussion with their personal knowledge and experience, as well as to draw the attention of all stakeholders in the field of education to the importance of creating changes in the educational system. Innovative approaches in the learning and teaching process as well as conceptualizing the roles of preschool teachers, teachers at all levels, school leaders, students and parents, as well as the local community are of utmost importance for improving and ensuring the sustainability of the quality of the education system.

Conference participants will seek to provide answers to questions on innovative pedagogical and interdisciplinary approaches and reforms of the education system at all levels of education (early and preschool, primary, secondary and tertiary or higher education) as well as lifelong learning in order to monitor current trends in education policy and practice.

The conference will consist of plenary lectures, oral presentations, poster sections and social events. We kindly invite you to register your participation by submitting abstracts of your scientific papers, projects or experiences on the theme or sub-theme of the conference.  Further information can be found at https://www.ffos.unios.hr/odsjek-za-hrvatski-jezik-i-knjizevnost/studijski-programi/poslijediplomski-studiji/konferencije-x/.

Chair of the Organizing Committee:

Emanuela Ham

Chair of the Program Committee:

Monika Terlević

IMPORTANT DATES

Deadline for abstract submission: June 24, 2024

Notice of abstract acceptance by: July 5, 2024

Registration of participants and payment of the registration fee (EUR 80.00) until: July 15, 2024

Holding of the conference: November 15-16, 2024

Submission of complete work by: December 31, 2024

HOW TO PARTICIPATE

Steps to follow:

 1. Send application and summary to e-mail: ipoo2024@ffos.hr
 2. Receive notification of abstract acceptance and instructions for preparing an oral presentation/poster presentation.
 3. Complete the application by paying the registration fee (80.00 EUR).
 4. Prepare an oral presentation or poster presentation.
 5. Get to the venue of the conference (Faculty of Philosophy, Osijek).
 6. Send complete work in English only to e-mail: ipoo2024@ffos.hr

Conference languages: Croatian and English.

See instructions for the summary HERE.

One participant at the conference can register and present a maximum of two scientific papers.

PRESENTATION

The oral presentation is scheduled for 10 minutes for each paper.

The presentation must be sent 2 days earlier to e-mail: ipoo2024@ffos.hr.

POSTER PRESENTATION

The printed poster must be brought to the Conference.

Instructions for making posters can be found HERE.

Posters will be exhibited during the Conference.

REGISTRATION OF PARTICIPANTS AND FEES

Registration fee per participant: EUR 80.00.

Payment of the registration fee by: July 15, 2024.

The registration fee does not include accommodation and travel expenses.

Data for registration fee payment:

Association of graduate students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek

Lorenza Jägera 9

31 000 Osijek

OIB: 22147257117

MB: 4882750

IBAN: HR6723600001102680614

Contact: ipoo2024@ffos.hr

Remark:

When making a payment, it is necessary to state the name and surname of the participant or the name of the institution that pays the registration fee, as well as the name and surname of the participant.

ORGANIZING COMMITTEE

Emanuela Ham, Chair of the Organizing Committee

Ana Maria Marinac, Secretary of the Organizing Committee

Nikolina Ferenčak, member of the Organizing Committee

Monika Gudlin, member of the Organizing Committee

Martin Hadelan, member of the Organizing Committee

Zrinka Liščić, member of the Organizing Committee

Đurđica Stanešić, member of the Organizing Committee

Ena Stevović Havaić, member of the Organizing Committee

Iva Šlogar, member of the Organizing Committee

Monika Terlević, member of the Organizing Committee

Kristina Vokić, member of the Organizing Committee

Martina Župančić, member of the Organizing Committee

Association of graduate students of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

PROGRAM COMMITTEE

Monika Terlević, Chair of the Program Committee

Martin Hadelan, Secretary of the Program Committee

Full  Professor Branko Bognar, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Full  Professor Goran Livazović, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Full  Professor Marija Sablić, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Full  Professor Siniša Opić, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb

Full  Professor Neven Hrvatić, Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb

Full  Professor Ante Kolak, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Full  Professor Ivana Batarelo Kokić, Faculty of Humanities and Social Science in Split

Full  Professor Vesna Kovač, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

Full  Professor Linda Daniela, PhD, Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia (Latvia)

Full  Professor Marta Kowalczuk-Walędziak, PhD, University of Bialystok (Poljska)

Full  Professor Jurka Lepičnik-Vodopivec, PhD, Oddelek za edukacijske vede, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija)

Associate Professor Renata Jukić, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Associate Professor Davide Parmigiani, PhD, University of Genoa (Italija)

Associate Professor Ivana Visković, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences in Split

Associate Professor Marina Diković, PhD, Faculty of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula

Associate Professor Adrijana Višnjić Jevtić, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb

Assistant Professor Senka Žižanović, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Assistant Professor Sara Kakuk Fridl, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Assistant Professor Sanja Simel Pranjić, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Assistant Professor Ana Mirosavljević, PhD, University of Slavonski Brod

Assistant Professor Katarina Habe, PhD, University of Ljubljana (Slovenija)

Assistant Professor Danijela Blanuša Trošelj, PhD, Faculty of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula

Katarina Bogatić, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Nemanja Spasenovski, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Mia Filipov, PhD, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Nikolina Ferenčak, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Monika Gudlin, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Emanuela Ham, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Zrinka Liščić, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Branka Lujić, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Ana Maria Marinac, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Nikolina Matić, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Ozrenka Meštrović, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

Iva Šlogar, PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek