Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 15. srpnja 2022. (NOVE OBAVIJESTI)

19. 10. 2022.

Odluka o neizboru kandidata Natječaja

Na temelju članka 43. stavka 1. podstavka 1. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku-pročišćeni tekst i sukladno članku 37. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i Izvješća i prijedloga Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane ugrofinistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) je na 1. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini održanoj dana 12. listopada 2022. godine pod točkom 5. dnevnog reda donijelo sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata na Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane ugrofinistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti)

  1. Natječaj Filozofskog fakulteta u Osijeku za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane ugrofinistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti) na Filozofskom fakultetu u Osijeku, objavljen srpnja 2022. godine na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje područnog centra Osijek, u ”Večernjem listu” i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, okončan je bez izbora kandidata prijavljenih na Natječaj.
  2. Odluka o neizboru kandidata na radno mjesto I. vrste navedeno u točki 1. ove Odluke objavit će se u svim elektroničkim i tiskanim medijima kako je navedeno u točki 1. ove Odluke.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

13. 9. 2022.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RAZGOVORA S KANDIDATIMA

Razgovor/intervju u sklopu natječaja za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija na Filozofskom fakultetu u Osijeku, održat će se u utorak, 20. rujna 2022. godine s početkom u 16.30 sati u sobi 70.

Obavijest o terminu održavanja razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte.


2. 9. 2022.

Obavijest

Sukladno natječajnom postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana germanistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu u Osijeku obavještavamo prijavljene kandidate da će povjerenstvo održati usmeni razgovor s kandidatima u petak, 9. rujna 2022. godine u 10.30 sati u prostoriji 25.


1. 9. 2022.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RAZGOVORA S KANDIDATIMA

Obavijest kandidatima natječaja za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest)

Obavještava se kandidat natječaja za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest) objavljenoga 15. srpnja 2022. godine da će se razgovor/intervju s kandidatom koji je ostvario pravo na II. razinu odabira održati 7. rujna 2022. godine (srijeda) putem online platforme Zoom u prijepodnevnim satima.

Obavijesti o terminu održavanja razgovora/intervjua i poveznicu za pristup kandidat će dobiti na adresu elektroničke pošte.

Stručno povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest)


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane ugrofinistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene nenazočnosti)
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana germanistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest)
  4. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija (znanstvena grana opća psihologija)
  5. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti (znanstvena grana informatologija i informacijski sustavi).

 

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te člancima 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 107. i 117. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 115. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkama 3. do 5. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 108. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 3. – izbor u nastavno zvanje i na nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

 

Kandidati Natječaja pod točkom 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 5. – za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na suradičko radno mjesto poslijedoktoranda koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.

(poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/).

 

Kandidati Natječaja pod točkama 3. do 5. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. – izbor u naslovno zvanje koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/).

 

Kandidati Natječaja pod točkama 2. do 5. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr te putem e-pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

 

Kandidati Natječaja pod točkama 1. do 5. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Natječaj pod točkama 3. do 5. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

 

Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj / nastavno radno mjesto predavača / suradničko radno mjesto poslijedoktoranda / naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda / naslovno suradničko zvanje asistenta ”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ako ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.