Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 23. veljače 2022.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana kroatistika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija (znanstvena grana psihologija rada) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati Natječaja pod točkama 1. do 4. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 112. i 113. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkama 1. do 4. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 2. – izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta: (poveznica:http://www.ffos.hr/Onama/Dokumenti/Uvjetinapredovanjanastavnika/Pravilnici).

Kandidati Natječaja pod točkama 1. do 4. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

 

Svi kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/dokumenti.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Natječaj pod točkama 1. do 4. otvoren je trideset (30) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku: https://www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica:http://www.ffos.hr/Onama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja/nastavnika/Pravilnici).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – znanstveno-nastavno radno mjesto (navesti koje)”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.